Back to top

Provizní podmínky a sazebník poplatků

OBSAH: 

 

 1. Úvodní ustanovení
  1. 1.1. Komu jsou určeny Provizní podmínky a sazebník poplatků?
   1. 1.1.1. Tato příloha „Provizní podmínky a sazebník poplatků“ se vztahuje na všechny Prodejce.
  2. 1.2. Výklad pojmů
   1. 1.2.1. V těchto Pravidlech se užívají pojmy definované v čl. 1.1 Obchodních podmínek. Pro větší přehlednost těchto Pravidel jsou níže uvedeny vedle definicí nových pojmů i zopakovány i nejčastější pojmy definované v Obchodních podmínkách:
   2. 1.2.2. Obchodní podmínky – obchodní podmínky provozu a užívání systému Aukro;
   3. 1.2.3. Pravidla – tato příloha Obchodních podmínek, označená jako „Provizní podmínky
    a sazebník poplatků za užívání Systému Aukro“;
   4. 1.2.4. Prodejce - Uživatel, který má zájem o prodej Zboží, které pro tento účel vystavil v Nabídce;
   5. 1.2.5. Provozovatel - provozovatel Systému Aukro, společnost AUKRO s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO 053 60 722, DIČ CZ05360722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94903;
   6. 1.2.6. Sazebník - sazebník poplatků a provizí uvedený v čl. 8 této přílohy;
   7. 1.2.7. Sazebník poplatků za propagaci - sazebník poplatků za propagaci Nabídky uvedený v čl. 9 této přílohy.
  3. 1.3. Platnost provizních podmínek a sazebníku poplatků
   1. 1.3.1. Vložení Nabídky Uživatelem je zpoplatněno za podmínek uvedených níže v čl. 2 a v Sazebníku poplatků.
   2. 1.3.2. Provozovatel si účtuje provizi za uskutečněný prodej Zboží vystaveného v Nabídce za podmínek uvedených níže v čl. 3 a v Sazebníku poplatků.
   3. 1.3.3. Provozovatel dále nabízí možnost propagace nabízeného Zboží a další služby, které nejsou podmínkou účasti v Nabídce; za tyto služby si Provozovatel účtuje poplatky ve výši a za podmínek uvedených níže v čl. 4 a Sazebníku poplatků za propagaci.
   4. 1.3.4. Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
 2. Poplatky za vložení nabídky
  1. 2.1. Vznik nároku na poplatek
   1. 2.1.1. Provozovateli vzniká nárok na poplatek okamžikem, kdy začala Nabídka, tzn. kdy Prodejce vystavil Zboží.
   2. 2.1.2. Poplatek za vložení Nabídky je nevratný, tzn. tento poplatek nebude Prodejci vrácen.
  2. 2.2. Výklad pojmů
   1. 2.2.1. Výše poplatku za vložení Nabídky je ve všech kategoriích stejná a liší se pouze v závislosti na tom, zda Uživatel vystavuje Nabídku prostřednictvím Podnikatelského nebo běžného (nepodnikatelského) uživatelského účtu. Na výši poplatku za vložení Nabídky nemá vliv počet nabízených kusů Zboží.
 3. Provize z úspěšného prodeje
  1. 3.1. Vznik nároku na provizi
   1. 3.1.1. Provozovateli vzniká nárok na provizi:

    a) okamžikem skončení Nabídky, ve které byla Uživatelem – Kupujícím za podmínek uvedených v čl. 3 Obchodních podmínek formou návrhu na uzavření kupní smlouvy (u tzv. Aukčních nabídek) navržena alespoň počáteční vyvolávací cena, anebo

    b) okamžikem, kdy Kupující oznámí Prodejci za podmínek uvedených v čl. 3 Obchodních podmínek přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy u Nabídek typu Kup Teď,

    a to bez ohledu na to, zda bude kupní smlouva platně uzavřena či zda smluvní strany (Uživatelé) splní povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.

  2. 3.2. Výše provize
   1. 3.2.1. Základem pro výpočet výše provize je tzv. konečná kupní cena, tj.

    a) nejvyšší kupní cena nabídnutá formou tzv. příhozů u Aukčních nabídek, anebo

    b) kupní cena akceptovaná v přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy v Nabídkách typu Kup Teď, anebo

    c) v případě Aukční nabídky s volbou Kup Teď kupní cena, která byla dle čl.3 Obchodních podmínek v nabídce sjednána mezi Prodejcem a Kupujícím.

   2. 3.2.2. Základem pro výpočet výše provize je konečná kupní cena včetně DPH, a to bez ohledu na případné slevy poskytnuté později Kupujícímu z důvodu odpovědnosti za vady.
   3. 3.2.3. V případě Nabídek s větším množstvím předmětů s volbou Kup Teď je základem pro výpočet provize konečná cena jednoho kusu Zboží; takto určená provize se vynásobí počtem prodaných kusů Zboží.
 4. Další poplatky
  1. 4.1. Propagace nabídky
   1. 4.1.1. Uživatel - Prodejce má možnost zvolit si níže uvedené formy zvýraznění Nabídky.
   2. 4.1.2. Provozovateli vzniká nárok na poplatek za Prodejcem zvolenou formu propagace okamžikem, kdy začala Nabídka, tzn. kdy Prodejce vystavil Zboží.
  2. 4.2. Manažer prodeje
   1. 4.2.1. Manažer prodeje je aplikace umožňující Uživateli správu a kontrolu probíhajících či proběhlých Nabídek, kterých se účastnil, přístup ke statistikám a další funkce.
   2. 4.2.2. Užívání Manažera prodeje je zdarma.
   3. 4.2.3. Uživatelé, jejichž účet byl zablokován, nemají možnost zakoupit ani prodloužit možnost užívání Manažera prodeje.
  3. 4.3. WebApi
   1. 4.3.1. Používání rozhraní WebAPI je pro Uživatele zdarma. Přístup k WebAPI je zajištěn u Uživatelského účtu pomocí speciálního identifikačního klíče. Přehled funkcí WebAPI je uveřejněn zde.
   2. 4.3.2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli odepřít Uživateli přístup k rozhraní WebAPI deaktivací identifikačního klíče.
 5. Platební podmínky
  1. 5.1. Způsob úhrady provize a poplatků
   1. 5.1.1. Provize či poplatky budou hrazeny bezhotovostně, převodem ve prospěch účtu Provozovatele, který za tímto účelem Uživatelům sdělí.
   2. 5.1.2. Uživatelům bude vyúčtování provize a poplatků zasíláno 1x měsíčně prostřednictvím e-mailu případě, že dlužná částka bude rovna nebo vyšší než 10 Kč. Zároveň budou mít k dispozici nejpozději 15. den v měsíci v rámci sekce „Moje Aukro – Vyúčtování“ souhrnný daňový doklad v PDF formátu. Splatnost tohoto dokladu činí 14 dní od jeho vystavení.
   3. 5.1.3. V případě, že Uživatel zvolí možnost Předplacení služeb ve smyslu čl. 7.4. Obchodních podmínek, vystaví Provozovatel na předplacenou částku daňový doklad nejpozději do 3 dnů od jejího přijetí, a poskytne jej Uživateli způsobem dle předchozího odstavce. Veškeré provize a poplatky, na něž Provozovateli vznikne v průběhu trvání předplaceného období nárok, jsou uhrazeny k okamžiku přijetí předplacené částky na účet Provozovatele. Měsíční vyúčtování provizí a poplatků ve smyslu předchozího odstavce se v tomto případě neuplatní.
  2. 5.2. Vydávání daňových dokladů
   1. 5.2.1. Souhrnné daňové doklady obsahují vyúčtování za služby poskytnuté v uplynulém měsíci a jsou vystaveny vždy k poslednímu dni daného měsíce. V případě, že dojde k podstatné změně fakturačních údajů (např. znovuotevření fakturačního účtu, změna IČO a DIČ), doklad s novými údaji je možné vystavit pouze za předpokladu, že zůstatek účtu na konci měsíce, ve kterém došlo ke změně údajů, je roven 0,00 Kč. Vystavení dokladu s novými údaji je možné nejdříve k poslednímu dni následujícího měsíce.
   2. 5.2.2. Subjekty registrované k DPH v některém z členských států EU (mimo ČR) mohou rovněž požádat o vystavení daňového dokladu za služby Provozovatele, resp. Systému Aukro, avšak pouze tehdy, pokud splní dále uvedenou podmínku:

    a) zaregistrují svůj účet jako Podnikatelský účet a Provozovatel provede ověření zadaných fakturačních údajů dle čl. 2.5 přílohy „Pravidla registrace a ověřování Uživatelů“.

  3. 5.3. Prodlení Uživatele
   1. 5.3.1. Uživatel je v prodlení s úhradou provize nebo poplatku, neuhradí-li dlužnou částku ani do konce kalendářního měsíce, kdy mu Provozovatel adresuje výzvu k úhradě odpovídající dlužné částky.
   2. 5.3.2. V případě, že je Uživatel v prodlení s úhradou provize nebo poplatků podle čl. 5.3.1., není oprávněn vystavovat Nabídky prostřednictvím svého Uživatelského účtu až do doby úhrady všech svých splatných i nesplatných závazků. Ostatní funkce Uživatelského účtu je Uživatel oprávněn využívat bez omezení.
   3. 5.3.3. V případě, že Uživatel neuhradí dlužnou částku v plné výši ani do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, kdy je mu zamezena možnost vystavovat Nabídky podle 5.3.2., dojde automaticky k zablokování všech jeho Uživatelských účtů, včetně těch účtů, na kterých má dosud kladný zůstatek.
   4. 5.3.4. V případě prodlení s úhradou provize nebo poplatku Uživatelem vzniká Provozovateli nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Nárok Provozovatele na smluvní pokutu, náhradu škody a zablokování účtu Uživatele tímto nejsou dotčeny.
 6. Vrácení provize a poplatků
  1. 6.1. Vrácení provize
   1. 6.1.1. Provozovatel může na žádost Uživatele (Prodejce) vrátit zcela nebo zčásti provizi, a to v případech a za podmínek uvedených https://napoveda.aukro.cz/node/224. Na vrácení provize nemá Uživatel (Prodejce) nárok, Provozovatel posoudí jeho žádost vždy individuálně.
   2. 6.1.2. Zmešká-li Prodejce lhůty uvedené na https://napoveda.aukro.cz/node/224, bude jeho žádost o vrácení provize zamítnuta.
   3. 6.1.3. Sankce Kupujícího, který zmařil prodej Zboží nebo porušil závazky z kupní smlouvy, jsou uvedeny v Obchodních podmínkách. Po zaslání žádosti Prodejce o vrácení provize je Kupujícímu zaslána informace o zahájení řízení o vrácení provize společně s žádostí o potvrzení oprávněnosti požadavku Prodejce na vrácení Provize.
   4. 6.1.4. Vyjde-li najevo, že Uživatel uvedl v souvislosti s žádostí o vrácení provize nepravdivé údaje, je Provozovatel oprávněn zablokovat mu Uživatelský účet a odstoupit od Smlouvy.
   5. 6.1.5. Rozhodne-li Provozovatel o vrácení provize, bude tato vrácena do 60 dnů od ukončení připsáním částky na účet vedený v Systému Aukro. Provozovatel je oprávněn započíst částku odpovídající vrácené provizi na jiné své splatné i nesplatné peněžité nároky vůči Uživateli, kterému bude provize vrácena.
  2. 6.2. Vrácení poplatků
   1. 6.2.1. Případy, kdy vzniká Uživateli nárok na úplné nebo částečné vrácení poplatků za zpoplatněné služby Systému Aukro, jsou uvedeny v Obchodních podmínkách (čl. 9.3).
   2. 6.2.2. Na vrácení poplatků se přiměřeně použije ustanovení čl. 6.1. Provizních podmínek.
  3. 6.3. Vrácení předplacené částky
   1. 6.3.1. V případě, že Uživatel zvolí možnost Předplacení služeb ve smyslu čl. 7.4. Obchodních podmínek na předplacené období, není oprávněn požadovat vrácení předplacené částky, s výjimkou případu odstoupení od smlouvy Uživatelem, který se vůči Provozovateli nachází v postavení spotřebitele, ve smyslu odst. 7.4.4. Obchodních podmínek. Od vrácené částky budou odečteny náklady spojené s převodem prostředků na bankovní účet Uživatele (18 Kč pro ČR, 250 Kč pro zahraničí).
 7. Závěrečná ustanovení
  1. 7.1. Závěrečná ustanovení
   1. 7.1.1. Tyto provizní podmínky a sazebník poplatků jsou nedílnou součástí Smlouvy o užívání aukčního systému Aukro.
   2. 7.1.2. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto provizní Podmínky, a to za podmínek uvedených v čl. 11 Obchodních podmínek.
 8. SAZEBNÍK POPLATKŮ A PROVIZÍ
  1. 8.1. Výše poplatku za vložení nabídky
   1. 8.1.1. Výše poplatku za vložení Nabídky činí ve všech kategoriích:

    a) pro Uživatele s Podnikatelským účtem 0,20 Kč

    b) pro Uživatele bez Podnikatelského účtu 0,50 Kč

   2. 8.1.2. V případě vložení Nabídky na 30 dní se výše poplatku za vložení Nabídky zvyšuje o 0,20 Kč.
   3. 8.1.3. V případě vložení Nabídky typu „Aukční nabídka“ s počáteční cenou Zboží ve výši 1 Kč se poplatek za vložení nabídky neúčtuje, stejně tak poplatek za „každou další fotografii“ a poplatek za využití možnosti „Kup teď“. Propagace nabídky se účtuje dle platného ceníku. V případě, že Uživatel změní v průběhu konání takové nabídky výši počáteční ceny nebo typ nabídky, budou mu účtovány všechny výše uvedené poplatky v plné výši.
   4. 8.1.4. V případě vložení Nabídky s libovolnou počáteční cenou prostřednictvím mobilní aplikace Aukro nebo Střel.to není ze strany Provozovatele účtován poplatek za vložení nabídky, stejně tak poplatek za „každou další fotografii“, poplatek za vložení nabídky na 30 dní a poplatek za využití možnosti „Kup teď“.
  1. 8.2. Výše provize v jednotlivých kategoriích
   • Auto-moto

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    6 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky v podkategoriích: Automobily a Motocykly:
    (s výjimkou podkategorií Automobily > Veteráni a Motocykly > Veteráni)

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    0,9 % z konečné kupní ceny, maximálně 7000 Kč za každý prodaný kus

    Předmět je prodán

    1,5 % z konečné kupní ceny, maximálně 7000 Kč za každý prodaný kus (platí pro Uživatele s podnikatelským účtem)

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky v podkategoriích Automobily > Veteráni a Motocykly > Veteráni:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    2 % z konečné kupní ceny, maximálně 7000 Kč za každý prodaný kus

   • Cestování

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    6 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

   • Děti

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    7 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

   • Dům a zahrada

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    7 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

    Výše provize z úspěšně skončené nabídky v podkategorii Nábytek:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    8 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

    Výše provize z úspěšně skončené nabídky v podkategoriiNářadí:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    5 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

   • Elektro

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    6 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

   • Erotika

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    6 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

   • Hudba, Film

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    6 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

   • Knihy a časopisy

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    6 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

   • Kosmetika, parfémy

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    6 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

   • Lékárna a zdraví

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    6 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

   • Mobily a GPS

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    5 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

   • Nemovitosti

    Provize z kupní ceny se neplatí

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Provize se neplatí

    Provize se neplatí

   • Oblečení, obuv, doplňky

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    8 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

   • Počítače a hry

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    7 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

   • Podnikání a průmysl

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    5 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

   • Potraviny

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    6 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

   • Sběratelství

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    7 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

    Výše provize z úspěšně skončené nabídky v podkategoriích Numismatika => Zlaté mince ČR od 2011:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    7 % z konečné kupní ceny, maximálně 500 Kč za každý prodaný kus

    Výše provize z úspěšně skončené nabídky v podkategoriích Numismatika => Investiční předměty:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    4,5 % z konečné kupní ceny, maximálně 999 Kč za každý prodaný kus

   • Sport a turistika

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    7 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

   • Starožitnosti a umění

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    7 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

   • Šperky a hodinky

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    8 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

   • Zábava

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    7 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

   • Ostatní

    Výše provize z úspěšně skončené Nabídky:

    Konečná cena za 1 ks Zboží

    Výše provize

    Předmět není prodán

    0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

    Předmět je prodán

    7 % z konečné kupní ceny, maximálně 1499 Kč za každý prodaný kus

  2. 8.3. Provize z prodeje originálů uměleckých děl + odměna za opětovný prodej děl ve smyslu § 24 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona

   Konečná cena za 1 ks Zboží

   Výše provize

   Předmět není prodán

   0 Kč (nárok na provizi Aukru nevzniká)

   Nižší než 1500 EURO

   Dle sazebníků pro provize v příslušných kategoriích

   1500-50 000 EURO

   Dle sazebníků pro provize v příslušných kategoriích + 4 % z kupní ceny

   Vyšší než 50 000 EURO

   Dle sazebníků pro provize v příslušných kategoriích + 3 % z kupní ceny

 9. SAZEBNÍK POPLATKŮ ZA PROPAGACI NABÍDKY
  1. 9.1.

   Výše poplatků za propagaci Nabídky je uvedena v následující tabulce:

    

   Propagace Nabídky

   Poplatek

   1.

   Tučný titulek - nabídka bude propagována pomocí tučného titulku

   5 Kč

   2.

   Zvýraznění - nabídka bude ve výpisu nabídek a ve výsledcích vyhledávání orámována žlutě se zvýrazněním v levém horním rohu

   15 Kč

   3.

   Přednostní výpis - Vaše nabídka bude vždy viditelná na počátku výpisu předmětů v dané kategorii

   Denní sazba stanovená pro příslušnou kategorii v závislosti na délce trvání Nabídky, kterou Uživatel zvolil v okamžiku jejího vystavení

   4.

   Miniatura – Ve výpisu předmětů bude vedle Vašeho předmětu umístěna miniatura první fotografie

   zdarma

   5.

   První fotografie

   zdarma

   6.

   Každá další fotografie*

   0,30 Kč (při využití nového editoru v rámci prodejního formuláře je vystavení fotografií zdarma)

   7.

   Kup teď
   (pouze v případě použití formátu Aukční nabídky)

   0,15 Kč

   * platí pro fotografie nahrané na server Aukro.cz; fotografie umístěné na jiných serverech jsou bezplatné

  2. 9.2.

   Výše poplatků za zvýraznění Nabídek v kategoriích Automobily, Automobily - Veteráni, Motocykly, Motocykly - Veteráni je uvedena v následující tabulce:

    

   Propagace Nabídky

   Poplatek

   1.

   Tučný titulek - nabídka bude propagována pomocí tučného titulku

   10 Kč

   2.

   Zvýraznění - nabídka bude ve výpisu nabídek a ve výsledcích vyhledávání orámována žlutě se zvýrazněním v levém horním rohu

   25 Kč

   3.

   Přednostní výpis - Vaše nabídka bude vždy viditelná na počátku výpisu předmětů v dané kategorii

   Denní sazba stanovená pro příslušnou kategorii v závislosti na délce trvání Nabídky, kterou Uživatel zvolil v okamžiku jejího vystavení

   4.

   Miniatura – Ve výpisu předmětů bude vedle Vašeho předmětu umístěna miniatura první fotografie

   zdarma

   5.

   První fotografie

   zdarma

   6.

   Každá další fotografie*

   0,30 Kč (při využití nového editoru v rámci prodejního formuláře je vystavení fotografií zdarma)

   7.

   Kup teď
   (pouze v případě použití formátu Aukční nabídky)

   0,15 Kč

   * platí pro fotografie nahrané na server Aukro.cz; fotografie umístěné na jiných serverech jsou bezplatné

  3. 9.3.

   Výše poplatků za zvýraznění Nabídek v kategoriích Nemovitosti je uvedena v následující tabulce:

    

   Propagace Nabídky

   Poplatek

   1.

   Tučný titulek - nabídka bude propagována pomocí tučného titulku

   10 Kč

   2.

   Zvýraznění - nabídka bude ve výpisu nabídek a ve výsledcích vyhledávání orámována žlutě se zvýrazněním v levém horním rohu

   25 Kč

   3.

   Přednostní výpis - Vaše nabídka bude vždy viditelná na počátku výpisu předmětů v dané kategorii

   Denní sazba stanovená pro příslušnou kategorii v závislosti na délce trvání Nabídky, kterou Uživatel zvolil v okamžiku jejího vystavení

   4.

   Miniatura – Ve výpisu předmětů bude vedle Vašeho předmětu umístěna miniatura první fotografie

   zdarma

   5.

   První fotografie

   zdarma

   6.

   Každá další fotografie*

   0,30 Kč (při využití nového editoru v rámci prodejního formuláře je vystavení fotografií zdarma)

   7.

   Kup teď
   (pouze v případě použití formátu Aukční nabídky)

   0,15 Kč

   * platí pro fotografie nahrané na server Aukro.cz; fotografie umístěné na jiných serverech jsou bezplatné