Back to top

Pravidla užívání uživatelského účtu - Junior

 1. Úvodní ustanovení
  1. 1.1 Zásady užívání Junior účtu definují podmínky a limity, za kterých se mohou účastnit vybraných Transakcí i ty fyzické osoby, které již dovršily věk 15 let, avšak které v den registrace dosud nedovršily věk 18 let.
 2. Definice pojmů
  1. 2.1 V těchto Pravidlech se užívají pojmy definované v čl. 1.1 Obchodních podmínek. Pro větší přehlednost těchto Pravidel jsou níže uvedeny vedle definicí nových pojmů i zopakovány i nejčastější pojmy definované v Obchodních podmínkách:
   1. 2.1.1 Junior účet – Uživatelský účet založený a užívaný v souladu s přílohou „Zásady užívání uživatelského účtu – Junior“, jehož majitelem je Uživatel - Junior;
   2. 2.1.2 Nabídka - jeden ze způsobů vystavení Zboží prostřednictvím Systému obsahující nabídku na uzavření kupní smlouvy, s předem stanovenou cenou (v případě nabídek „Kup Teď“) anebo za cenu stanovenou na základě návrhů zájemců o uzavření kupní smlouvy (v případě Aukčních nabídek);
   3. 2.1.3 Obchodní podmínky – obchodní podmínky provozu a užívání systému Aukro ;
   4. 2.1.4 Prodejce - Uživatel nabízející Zboží na prodej v rámci Aukra, bez ohledu na typ nabídky;
   5. 2.1.5 Provozovatel – provozovatel Systému Aukro, společnost AUKRO s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO 053 60 722, DIČ CZ05360722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94903;
   6. 2.1.6 Smlouva - Smlouva o užívání systému Aukro, uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem a Uživatelem;
   7. 2.1.7 Uživatel – Junior – fyzická osoba, která nejpozději v den registrace dovršila věk 15 let, a která v den registrace dosud nedovršila věk 18 let;
   8. 2.1.8 Zásady – tato příloha Obchodních podmínek – „Zásady užívání Junior účtu“;
   9. 2.1.9 Zboží – movité věci nebo nehmotné statky, které mohou být předmětem Nabídky v rámci Systému Aukro dle Obchodních podmínek;
 3. Kdo je uživatelem - juniorem
  1. 3.1 Uživatelem – Juniorem je fyzická osoba, která nejpozději v den registrace dovršila věk 15 let, a která v den registrace nedovršila věk 18 let. V případě, že Uživatel - Junior dovrší po dni registrace věk 18 let, kontaktuje Provozovatele za účelem změny svého Junior účtu na běžný Uživatelský účet.
 4. JAKÝCH TRANSAKCÍ SE MŮŽE ÚČASTNIT UŽIVATEL – JUNIOR?
  1. 4.1 Dosáhne-li částka k úhradě za služby spojené s využíváním služeb Provozovatele 300 Kč, Uživatel – Junior nebude oprávněn vystavovat až do doby úhrady závazku prostřednictvím svého Junior účtu Nabídky. V případě, že Uživatel – Junior neuhradí dlužnou částku v plné výši ani do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy je mu zamezena možnost vystavovat Nabídky, je Provozovatel oprávněn k zablokování všech jeho Junior účtů popř. jiných Uživatelských účtů, včetně těch, na kterých má dosud kladný zůstatek.
  2. 4.2 Bez ohledu na shora uvedené podmínky a limity není Uživatel – Junior oprávněn účastnit se Transakcí, jejichž předmětem je Zboží, jehož prodej je zakázán osobám mladším 18 let a dále Zboží umístěné v některé z následujících sekcí nebo podkategorií:
   1. 1. Aukro › Auto-moto › Automobily (8503) - všechny podkategorie
   2. 2. Aukro › Auto-moto › Motocykly (8502) - všechny podkategorie
   3. 3. Aukro › Auto-moto › Přívěsy, návěsy (73127) - všechny podkategorie
   4. 4. Aukro › Nemovitosti (57157) - všechny podkategorie
   5. 5. Aukro › Erotika (85313) - všechny podkategorie
   6. 6. Aukro › Potraviny › Vína (105150) - všechny podkategorie
   7. 7. Aukro › Sběratelství › Vojenské sběratelské předměty › Sběratelské zbraně (6509) - všechny podkategorie
   8. 8. Aukro › Sběratelství › Vojenské sběratelské předměty › Vojenské předměty Německo 1933-1945 (7692) - všechny podkategorie
   9. 9. Aukro › Auto-moto › Pracovní a zemědělské stroje (73128)
   10. 10. Aukro › Sběratelství › Vojenské sběratelské předměty › Repliky vojenské sběratelské předměty (14823)
   11. 11. Aukro › Sport a turistika › Střelba a myslivost › Flobertky (130738)
   12. 12. Aukro › Sport a turistika › Střelba a myslivost › Vzduchovky (50250)
   13. 13. Aukro › Sport a turistika › Střelba a myslivost › Vzduchové pistole (145309)
   14. 14. Aukro › Sport a turistika › Střelba a myslivost › Luky a kuše (147024)
   15. 15. Aukro › Sport a turistika › Střelba a myslivost › Plynové zbraně (130740)
   16. 16. Aukro › Sport a turistika › Střelba a myslivost › Airsoft › Airsoftové zbraně › Plynové airsoftové zbraně › Airsoftové plynové zbraně - napínací síla nad 150 N (98218)
   17. 17. Aukro › Sport a turistika › Střelba a myslivost › Vybavení na paintball › Paintballové zbraně (98220)
  3. 4.3 Uživatel – Junior není dále oprávněn
   1. a) využívat službu Manažera prodeje
   2. b) využívat rozhraní WebAPI
   3. c) k účasti na programu Aukro+
   4. d) k založení Podnikatelského účtu
   5. e) přijímat faktury za služby poskytované Provozovatelem
 5. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
  1. 5.1 Provozovatel neodpovídá za neuvedení nebo uvedení nesprávného data narození Uživatelem, který by v souladu s čl. 2.1.1 Obchodních podmínek a s těmito Zásadami byl oprávněn užívat pouze Junior účet, ani za jakoukoli škodu s tím související. V případě, že Provozovatel zjistí, že Uživatel porušil povinnost uvedení data narození nebo je uvedl nesprávně, je oprávněn bez další výzvy Uživatelský účet i účast tohoto Uživatele v již probíhajících Transakcích zablokovat.
 6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
  1. 6.1 Provozovatel je oprávněn změnit tato Pravidla v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 11 Obchodních podmínek.