Back to top

Pravidla udělování komentářů a provozování stránky „Informace od Prodejce“

 1. Obecná ustanovení
  1. 1.1 Komu jsou určena Pravidla v této příloze?
   1. 1.1.1 „Pravidla udělování komentářů“ jsou určena všem Uživatelům a stanoví pravidla komunikace prostřednictvím Systému Aukro ve formě komentářů.
  2. 1.2 Výklad pojmů
   1. 1.2.1 V této příloze se užívají pojmy definované v čl. 1.1 Obchodních podmínek. Pro větší přehlednost těchto Pravidel jsou níže uvedeny vedle definicí nových pojmů i zopakovány i nejčastější pojmy definované v Obchodních podmínkách:
   2. 1.2.2 Obchodní podmínky – obchodní podmínky provozu a užívání systému Aukro;
   3. 1.2.3 Pravidla – tato příloha Obchodních podmínek, označená jako „Pravidla udělování komentářů a provozování stránky Informace od Prodejce“;
   4. 1.2.4 Provozovatel - provozovatel Systému Aukro, společnost AUKRO s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO 053 60 722, DIČ CZ05360722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94903;
  3. 1.3 Stránka „Informace od Prodejce“
   1. 1.3.1 Každý ověřený registrovaný Uživatel má možnost vytvořit si vlastní stránku "Informace od Prodejce". Tato stránka slouží k uvedení základních informací charakterizujících osobu Uživatele a jeho aktivity. Za tímto účelem mohou být na stránce uvedeny také kontaktní údaje. Obsah stránky "Informace od Prodejce" nesmí obsahovat zejména

    a) informace vyzývající ke komunikaci Uživatelů za účelem uskutečnění Transakcí mimo Nabídku, informace o uspořádání soutěží a akcí, kde vítěz bude vybrán na základě losování nebo výše kupní ceny za vydražené Zboží;
    b) Nabídky Zboží, které není Uživatelem aktuálně vystaveno v jeho Nabídkách v rámci Systému Aukro a seznamy Zboží a informace sloužící jako reklama nebo inzerce prodeje tohoto Zboží;
    c) odkazy na služby, ve kterých je Zboží nabízeno větším počtem Prodejců a v nichž je prodávané Zboží možné vyhledat jedním společným systémem pro vyhledávání;
    d) www odkazy na stránky e-shopů a jiných subjektů, jejichž prostřednictvím lze nakoupit movité věci a autorská díla, popř. reference na takové stránky;
    e) informace o průběhu Transakcí s jinými Uživateli;
    f) vlastní podmínky Transakce a přihazování, které jsou v rozporu s právním řádem nebo se Smlouvou a Obchodními podmínkami.

   2. 1.3.2 Prodejci – podnikatelé jsou povinni zveřejnit na stránce „Informace od Prodejce“ údaje dle § 1811 NOZ a § 1820 NOZ, a to v rozsahu vyplývajícím z platných právních předpisů a přílohy „Pravidla nabízení zboží na Aukru“.
   3. 1.3.3 Aukro si vyhrazuje právo odstranit každou stránku "Informace od Prodejce", jejíž obsah je v rozporu se zákonem, Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami nebo má negativní vliv na dobré jméno systému Aukro.
  4. 1.4 Systém komentářů
   1. 1.4.1 Uživatelé jsou oprávněni použít funkci "Komentáře". Tato funkce jim umožňuje vyjádřit svůj názor k chování jiných Uživatelů. Tyto názory musí být relevantní a také odpovídat skutečnosti. Nemohou obsahovat žádné informace, které jsou v rozporu s právním řádem ČR. Osoba vyjadřující svůj názor je zodpovědná za jeho obsah. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat komentáře Uživatelů, považuje-li je za nedostatečně relevantní či jiným způsobem nevhodné.
   2. 1.4.2 Komentáře se objeví v grafické podobě ve formě barevných znaků – hvězdiček a dalších symbolů umístěných vedle (poblíž) uživatelského jména. Komentáře mohou být pozitivní nebo negativní.
   3. 1.4.3 Uživatelé nejsou oprávněni vkládat do komentářů nebo do odpovědí na komentáře:

    a) vulgarismy, slova obecně považovaná za urážlivá, obscénní materiály, pornografii nebo obsah, který může vyvolávat nenávist, rasismus, xenofobii nebo potlačování menšin;
    b) obsah, kterým by byla naplněna skutková podstata trestného činu nebo kterým by došlo k porušení autorských práv či průmyslovým právům (např. ochranná známka) nebo který by k takovému porušení nabádal či napomáhal,
    c) kontaktní informace na jinou osobu včetně jména, příjmení, adresy, telefonu nebo e-mailové adresy
    d) adresy webových stránek nebo jiné reklamní informace.

   4. 1.4.4 Obsah komentářů a jejich odpovědí jsou přístupné veřejnosti. Provozovatel je oprávněn odstranit či editovat komentář nebo odpověď v případě, kdy

    a) komentář nebo odpověď porušuje pravidlo uvedené v čl. 1.4.3,
    b) komentář obsahuje znaky, které činí komentář nečitelný,
    c) komentář byl udělen omylem jiné osobě nebo k jiné Transakci a tato skutečnost je zcela zjevná,
    d) byl zvolen nesprávný typ komentáře, např. „Negativní“ namísto „Pozitivní“ a tato skutečnost je zcela zjevná,
    e) z důvodu technických problémů byl přidělen jeden komentář vícekrát,
    f) osoba, která přidělila komentář, se účastnila více Transakcí jen s úmyslem dát Uživateli komentář a poškodit jej,
    g) na základě pravomocného rozhodnutí soudu.
    V ostatních případech Provozovatel do komentářů nezasahuje.

   5. 1.4.5 Provozovatel umožňuje autorům komentáře jejich odstranění (stažení). Komentář může být odstraněn v případě, že jedna ze stran (Prodejce nebo Kupující) odešle do 120 dní od skončení příslušné Nabídky nebo do 30 dní od udělení komentáře prostřednictvím speciálního elektronického formuláře žádost o odstranění komentáře. Druhá strana má možnost akceptovat návrh na odstranění komentáře v průběhu 45 dní od doby podání žádosti o jeho odstranění. V případě stažení komentáře bude komentář přeškrtnut na uživatelské kartě vodorovnou čárou a nebude započítán do celkového hodnocení.
   6. 1.4.6 Kupující má při udělení komentáře Prodejci možnost využít funkci „hodnocení prodeje“, jehož prostřednictvím může zhodnotit 4 základní oblasti: Shoda předmětu s popisem, Kontakt s Prodejcem, Rychlost odeslání zboží, Náklady na dopravu. Toto hodnocení je anonymní a jeho průběžné statistiky se jednotlivým Prodejcům aktualizují vždy poté, kdy Prodejce obdrží 10 nových „hodnocení prodeje“.
   7. 1.4.7 Je zakázáno vyvíjet jakoukoliv činnost vedoucí ke zvyšování věrohodnosti Uživatele prostřednictvím podvodného navyšování počtu pozitivních komentářů a hodnocení.
   8. 1.4.8 V případě, že bude Provozovatelem ukončena Nabídka s větším množstvím předmětů s nabídkou Kup teď (čl. 3.5 Obchodních podmínek), nejsou Uživatelé oprávněni vložit komentář či odpověď od doby, kdy taková Nabídka byla ukončena popř. zablokována Provozovatelem.
 2. Závěrečná ujednání
  1. 2.1 Provozovatel je oprávněn změnit tato Pravidla v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 11 Obchodních podmínek.