Back to top

Pravidla účasti na programu Aukro+

 1. Podmínky účasti na programu Aukro+
  1. 1.1 Co je program Aukro+?
   1. 1.1.1 Aukro+ je program zaměřený na výběr těch nejlepších prodejců. Certifikát „Aukro+“ představuje známku kvality, záruky a výhodné ceny. To jsou pilíře, na nichž stojí zákaznická filosofie Systému Aukro a zároveň standard, který Kupující vyžadují. Vizí obchodního portálu Aukro je zahrnout do programu „Aukro+“ co nejvíce Prodejců, kteří splní přísné podmínky přijetí a přispějí tak k neustálému procesu zkvalitňování Systému Aukro jako celku.
  2. 1.2 Výklad pojmů
   1. 1.2.1 V této příloze se užívají vedle pojmů definovaných v čl. 1.1 Obchodních podmínek i pojmy definované níže:
   2. 1.2.2 Partner - Prodejce, jemuž Provozovatel schválil účast na programu „Aukro+“, který má vůči Kupujícím dodatečné povinnosti specifikované v těchto Podmínkách a čl. 4.2 Obchodních podmínek;
   3. 1.2.3 Pravidla – tato příloha Obchodních podmínek, označená jako „Pravidla účasti na programu Aukro+“;
   4. 1.2.4 Oznámení - oznámení Provozovatele, učiněné zpravidla elektronicky, kterým informuje Partnera o Schválení účasti na programu „Aukro+“;
   5. 1.2.5 Rozhodnutí o vyřazení – rozhodnutí Provozovatele o vyřazení Partnera z účasti na programu „Aukro+“, vydané za podmínek uvedených v čl. 1.6;
   6. 1.2.6 Schválení účasti - souhlas Provozovatele s účastí Prodejce na programu „Aukro+“ vyjádřený způsobem dle čl. 1.3 těchto Pravidel, kterým se rozšiřuje smluvní vztah mezi Provozovatelem a Prodejcem, kterému byla účast schválena, o další práva a povinnost.
  3. 1.3 PODMÍNKY ÚČASTI NA PROGRAMU AUKRO+
   1. 1.3.1 Nabídky v rámci programu „Aukro+“ mohou vystavovat pouze Partneři, jejichž účast na programu „Aukro+“ výslovně schválil Provozovatel způsobem níže uvedeným. Partner je vždy vizuálně označen, včetně všech jeho Nabídek.
   2. 1.3.2 Schválit účast na programu „Aukro+“ je možné pouze Prodejci, který má Podnikatelský účet. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti těch Partnerů, kteří s Provozovatelem uzavřeli samostatnou smlouvu o spolupráci.
   3. 1.3.3 Ke Schválení účasti dojde buď na základě pozvánky Provozovatele (čl. 1.3.4), nebo na základě žádosti Prodejce (čl. 1.3.5) splňujícího všechny požadavky uvedené v těchto Pravidlech.
   4. 1.3.4 Provozovatel je oprávněn vyhodnotit si Prodejce jako možného Partnera a zaslat mu pozvánku ve formě e-mailu doručeného na e-mailovou adresu Prodejce (potenciálního Partnera), jejíž součástí je odkaz na tato Pravidla a případné další informace a pokyny vztahující se ke Schválení účasti. Podmínkou pro Schválení účasti na programu „Aukro+“ je
    1. a) bezvýhradná akceptace znění těchto Pravidel (jakékoliv dodatky, výhrady nebo jiné změny oproti těmto Pravidlům tímto Provozovatel vylučuje a budou považovány za nový návrh ze strany Prodejce), a
    2. b) ověření totožnosti Prodejce způsobem, jakým se ověřuje totožnost při schválení Podnikatelského účtu; pokud byl Prodejce již dříve ověřen, není v souvislosti se Schválením účasti další ověření nutné (o tomto jej bude Provozovatel informovat).
   5. 1.3.5 Prodejce, který má zájem stát se Partnerem v programu „Aukro+“, může poslat na e-mailovou adresu žádost o Schválení účasti. Tuto žádost nebo jakékoliv obdobné sdělení (např. požadavek o informace) vyřizuje Provozovatel individuálně a posuzuje, zda Prodejce splňuje požadavky dle těchto Pravidel. Posoudí-li Provozovatel žádost Prodejce kladně a akceptoval-li Prodejce bezvýhradně znění těchto Pravidel, oznámí mu, že byl do programu „Aukro+“ zařazen a že jsou jeho Nabídky označovány jako Nabídky programu „Aukro+“.
   6. 1.3.6 Došlo-li ze strany Provozovatele ke Schválení účasti na základě předchozí komunikace s Partnerem dle čl. 1.3.4 nebo 1.3.5 těchto Pravidel, zašle Provozovatel Partnerovi zpravidla elektronicky (v textové podobě) Oznámení, v němž potvrdí zařazení Partnera do programu „Aukro+“.
   7. 1.3.7 Předpokladem pro zařazení Prodejce do programu „Aukro+ “ je dosažení obratu alespoň 50 000,- Kč ve dvou po sobě jdoucích měsících předcházejících doručení žádosti o zařazení do programu „Aukro+“. Prodejci nemají na Schválení účasti a zařazení do programu „Aukro+“ žádný nárok (ani Prodejci, kteří dosáhli uvedeného minimálního obratu), Provozovatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvěryhodnost každého Prodejce a nabídnout zařazení do programu „Aukro+“ pouze vybranými Prodejcům tak, aby nedošlo ke snížení důvěryhodnosti programu „Aukro+“.
   8. 1.3.8 Schválením účasti a zařazením Partnera do programu „Aukro+“ dojde na základě vzájemné dohody mezi Provozovatelem a Partnerem k rozšíření (změně) Smlouvy o užívání systému Aukro, přičemž Provozovateli i Partnerovi vznikají dodatečná práva a povinnosti uvedená v těchto Pravidlech. Smlouva o užívání systému Aukro je rozšířena (změněna) s účinnosti ke dni, kdy bylo Partnerovi doručeno Oznámení. Má se za to, že Partner akceptoval znění těchto Pravidel už tím, že vystavoval Nabídky a užíval při tom vizuální označení „Aukro+“, ledaže by prokázal, že mu znění těchto Pravidel nebylo známo.
  4. 1.4 Práva a povinnosti Partnera
   1. 1.4.1 Partner se zavazuje, že po dobu trvání jeho účasti v programu „Aukro+“ bude uskutečňovat prostřednictvím Systému Aukro obrat v minimální měsíční výši CZK 50 000,- (slovy: Padesát tisíc korun českých) a zároveň prodá alespoň 5 (pět) vystavených produktů měsíčně.
   2. 1.4.2 Partner se zavazuje k tomu, aby procento pozitivních komentářů od Kupujících vztahujících se k jeho účtu Prodejce v Systému Aukro po celou dobu trvání jeho účasti v programu „Aukro+“ nekleslo pod hranici 98%. Nedosáhne-li Partner uvedené hranice procenta pozitivních komentářů od Kupujících, je Provozovatel oprávněn Partnera z programu „Aukro+“ vyřadit způsobem uvedeným dále v čl. 1.6 těchto Pravidel.
   3. 1.4.3 Zároveň se Partner zavazuje, že cena Zboží nabízeného prostřednictvím Systému Aukro nepřesáhne ke dni vystavení Zboží v rámci Systému Aukro cenu na vlastním e-shopu či na jeho internetových stránkách.
   4. 1.4.4 Partner se zavazuje garantovat dobu odpovědí Kupujícímu, a to do 24 h v pracovní den.
   5. 1.4.5 Partner se zavazuje povinně používat v Nabídce Zboží atribut „Doba dodání zboží“ a dobu uvedenou v příslušné Nabídce dodržet.
   6. 1.4.6 Partner je oprávněn nabízet v rámci programu „Aukro+“ rovněž použité Zboží (tzn. Zboží, které již bylo dříve užíváno jinou osobou), v takovém případě je ovšem povinen i ve vztahu k použitému Zboží nabízet spotřebitelům možnost odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V této souvislosti je Partner povinen splnit vůči spotřebitelům i další povinnosti vyplývající z úpravy spotřebitelských smluv dle § 1810 a následující NOZ (zejména informovat o možnosti a lhůtě k odstoupení od kupní smlouvy, přičemž základní povinnosti jsou uvedeny v příloze „Pravidla nabízení zboží na Aukru“).
  5. 1.5 Práva a povinnosti Provozovatele
   1. 1.5.1 Provozovatel se zavazuje v přiměřené lhůtě poté, co zašle Partnerovi Oznámení (čl. 1.3.6), vizuálně odlišit Partnera od ostatních Prodejců v rámci Systému Aukro včetně možnosti filtrování účastníků programu „Aukro+“, od ostatních Prodejců.
   2. 1.5.2 Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k zajištění doby odpovědi ze strany týmu zákaznické péče v písemné formě do 12 hodin od okamžiku doručení požadavku Partnera. Současně Provozovatel zajistí fungování VIP telefonní linky.
   3. 1.5.3 V případě, že Partner nedodá Kupujícím smluvené Zboží, resp. jakoukoliv část dodávky Zboží ve stanoveném čase, tj. v souladu s jím uvedenou „Dobou dodání zboží“ ve smyslu čl. 1.4.5 těchto Pravidel,  zavazuje se Partner uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny nedodaného Zboží za každý den prodlení s jeho dodávkou.  Maximální výše smluvní pokuty však nepřesáhne 50% ceny příslušného Zboží. Smluvní pokuta specifikovaná výše je splatná ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne vzniku příslušného nároku Provozovatele. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok Provozovatele na náhradu škody způsobené porušením těchto Pravidel nebo Obchodních podmínek ze strany Partnera, zejména v případech, kdy Provozovatel vyplatí za účelem zachování své dobré pověsti Kupujícímu peněžitou částku na základě pravidel „Ochrany kupujících“. Podstatným porušením těchto Pravidel a Obchodních podmínek, jsou dále uvedené případy:
    1. a) Partner nedodá Kupujícímu Zboží nebo jeho část dle kupní smlouvy vůbec,
    2. b) Partner opakovaně, tj. alespoň ve třech prokazatelných případech za období posledních 12 měsíců neodešle Kupujícímu Zboží v dohodnuté lhůtě (viz čl. 1.4.5 a povinnost užívat v Nabídce atribut „Doba dodání zboží“),
    3. c) Partner nedodá Kupujícímu Zboží nebo část v kvalitě sjednané v kupní smlouvě, ačkoliv bylo zřejmé, že Zboží neodpovídá této kvalitě,
    4. d) Partner bude nabízet nebo dodá Kupujícímu Zboží, které porušuje práva průmyslového vlastnictví či autorská práva (např. padělek, napodobenina výrobků jiného výrobce).
   4. 1.5.4 Práva k vizuálnímu označení Partnera ikonou „Aukro+“ náleží výlučně Provozovateli, přičemž jde o ochrannou známku Provozovatele. Partner je srozuměn s tím, že účastí Partnera v programu „Aukro+“ nevzniká na vizuální označení Aukro+ právní nárok a Provozovatel je oprávněno jednostranně vizuální označení „Aukro+“ Partnerovi i bez předchozího upozornění odejmout zejména v případech porušení povinností Partnera dle čl. 1.4 těchto Pravidel.
   5. 1.5.5 Partner akceptací těchto Pravidel potvrzuje, že se seznámil s pravidly „Ochrany kupujících“ (https://ok.aukro.cz/), které definují podmínky, za kterých mohou Kupující žádat Provozovatele o peněžitou náhradu škod vzniklých v souvislosti s kupní smlouvou na Zboží, které zakoupili prostřednictvím Systému Aukro. V zájmu podpory prodeje se Provozovatel zavazuje uhradit Kupujícím takto vzniklé pohledávky.
  6. 1.6 Vyřazení partnera z programu aukro+
   1. 1.6.1 Provozovatel je oprávněn vyřadit Partnera z programu „Aukro+“, a to v případě, kdy nastane kterákoliv z dále uvedených skutečností:
    1. a) Partner v období dvou po sobě jdoucích měsíců nedosáhne minimálního obratu nebo počtu Transakcí požadovaných dle čl. 1.4.1,
    2. b) procento pozitivních komentářů Partnera poklesne pod hranici požadovanou v čl. 1.4.2,
    3. c) Partner se dopustí některého z jednání, které jsou v čl. 1.5.3 označeny jako podstatné porušení těchto Pravidel a Obchodních podmínek.
   2. 1.6.2 Provozovatel oznámí vyřazení z programu „Aukro+“ ve formě Rozhodnutí o vyřazení, které zašle Partnerovi v textové podobě, zpravidla elektronicky. Není-li v Rozhodnutí o vyřazení uvedeno jinak, účast na programu „Aukro+“ zaniká dnem, kdy bylo Provozovatelem Rozhodnutí o vyřazení vydáno (nikoliv dnem, kdy bylo doručeno).
   3. 1.6.3 Vyřazením z programu „Aukro+“ ztrácí Partner práva uvedená v těchto Pravidlech, avšak trvání a platnost Smlouvy o užívání systému Aukro není vyřazením z programu „Aukro+“ dotčena, stejně jako nároky Provozovatele na smluvní pokutu či náhradu škody.
 2. Závěrečná ujednání
  1. 2.1 Provozovatel je oprávněn změnit tato Pravidla v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 11 Obchodních podmínek.