Back to top

Pravidla registrace a ověřování uživatelů

 1. Obecná ujednání
  1. 1.1 Co upravuje tato příloha
   1. 1.1.1 Tato příloha upravuje dále v čl. 2 způsob registrace, která slouží k bezpečnému obchodování prostřednictvím Systému Aukro. Proces registrace zajišťuje, že jsou Prodejci i Kupující jasně identifikováni, což jim poskytuje větší jistotu při uzavírání kupních smluv i řešení případných reklamací vad Zboží. Článek 2 této přílohy obsahuje práva a povinnosti Provozovatele Systému Aukro a jednotlivých Uživatelů v souvislosti s registrací.
  2. 1.2 Definice některých pojmů
   1. 1.2.1 Definice pojmů jsou uvedeny především v čl. 1.1 Obchodních podmínek. Ale pro větší přehlednost jsou níže uvedeny definice vybraných pojmů, které se vyskytují v této příloze.
    1. a) Provozovatel – provozovatel Systému Aukro, společnost AUKRO s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO 053 60 722, DIČ CZ05360722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94903;
    2. b) Ověření – žádost o ověření údajů, která slouží jako ověření registrovaných Uživatelů ve zvláštních případech uvedených v čl. 2.3 a čl. 2.5 – 2.8, pouze za podmínky, že podpis ověřovaného Uživatele nebo jiných příslušných osob je úředně ověřen;
    3. c) Smlouva - Smlouva o užívání systému Aukro, uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem a Uživatelem;
    4. d) Systém Aukro - automatizovaný systém Provozovatele tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, umožňuje Uživatelům nabízet Zboží k prodeji a nabízené Zboží kupovat, sledovat průběh Transakce a další služby;
    5. e) Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání systému Aukro;
   2. 1.2.2 Jakékoliv odkazy na konkrétní čísla článků odkazují na příslušné články uvedené v této příloze. V případě odkazu na články jiných dokumentů (např. Obchodních podmínek) je toto vždy výslovně uvedeno.
 2. Registrace
  1. 2.1 Registrované Údaje a jejich změny
   1. 2.1.1 Podmínkou nabízení Zboží prostřednictvím Systému Aukro je uzavření Smlouvy a bezplatná registrace Uživatele. Neregistrovaní Uživatelé mohou za určitých podmínek nakupovat Zboží prostřednictvím Systému Aukro i bez registrace.
   2. 2.1.2 Uživateli, který je fyzickou osobou, postačí při registraci zadat pouze e-mailovou adresu, heslo a své datum narození, ověřování registrace dle čl. 2.3 se neprovádí. Uvedené základní identifikační údaje však Uživateli umožňují prostřednictvím Systému Aukro pouze nakupovat (tzv. základní registrace), přičemž nákup je podmíněn doplněním kontaktních údajů. K prodeji Zboží prostřednictvím Systému Aukro musí Uživatel provést plnou registraci a zadat i další údaje požadované Systémem Aukro, což může učinit v rámci svého Uživatelského účtu. Prodej Zboží a plnohodnotné užívání všech služeb Systému Aukro je možný až poté, co dojde k ověření registrace způsobem uvedeným v čl. 2.3. Při základní registraci Provozovatel přidělí Uživateli dočasné uživatelské jméno (login), které lze změnit po přechodu na plnou registraci.
   3. 2.1.3 V případě registrace Podnikatelského účtu fyzickou osobou – podnikatelem, je Uživatel povinen rovněž uvést jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), zemi a kraj, telefonní číslo, rodné příjmení matky, uživatelské jméno (login), identifikační číslo (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ), místo podnikání a případný obchodní název, pod kterým se bude účastnit Transakcí.
   4. 2.1.4 Uživatel, který je právnickou osobou, je povinen při registraci zadat název právnické osoby, jméno a příjmení osoby oprávněné popř. zmocněné jednat za tuto právnickou osobu s Provozovatelem, dále sídlo, zemi, region, identifikační číslo (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ), e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. Uživatel - právnická osoba je dále povinen uvést uživatelské jméno (login), pod kterým se bude účastnit Transakcí.
   5. 2.1.5 Uvedení pouhého P. O. Boxu jako kontaktního údaje Uživatele (bez ohledu na to, zda je fyzickou či právnickou osobou, podnikatelem nebo nepodnikatelem) je nedostatečné a Provozovatel bude v takovém případě požadovat doplnění údajů.
   6. 2.1.6 Registraci Podnikatelského účtu je oprávněn provést pouze sám podnikatel – fyzická osoba, popř. osoba jím zmocněná nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu, popř. osoba jí zmocněná.
   7. 2.1.7 Uživatel je povinen Provozovatele informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v článcích 2.1.2 – 2.1.4, a to ihned, kdy k takové změně dojde. Uživatel však není oprávněn své osobní údaje odstraňovat, popř. uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící. Uživatelské jméno může obsahovat písmena, číslice a následující znaky: "_" a "-". Uživatelské jméno nesmí obsahovat vulgární výrazy a podobat se (připomínat) názvu internetové domény. Uživatelské jméno (login) zadané během registrace nelze změnit, ledaže šlo o dočasný login zadaný při základní registraci dle čl. 2.1.2.
   8. 2.1.8 Pro zajištění bezpečného obchodování prostřednictvím Systému Aukro je důležité, aby byly identifikační údaje Uživatelů aktuální – proto si Provozovatel vyhrazuje právo zablokovat účet Uživatele, který změny identifikačních údajů neoznámí a považuje takový případ za podstatné porušení Smlouvy. Ze stejného důvodu je Provozovatel oprávněn vyzvat Uživatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Provozovatel oprávněn Uživatelský účet Uživatele zablokovat.
   9. 2.1.9 Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze Provozovatele.
   10. 2.1.10 Bezplatnou registraci a následné přihlašování ke svému uživatelskému účtu je Uživatel oprávněn provést rovněž prostřednictvím svého facebookového účtu zadáním svého jména, příjmení a e-mailové adresy.
  2. 2.2 Nakládání s Uživatelským účtem
   1. 2.2.1 Zakazuje se jakákoli dispozice s Uživatelským účtem jiného Uživatele, takové jednání opravňuje druhou stranu (Prodejce popř. Kupujícího) odstoupit od uzavřené kupní smlouvy pro omyl, přičemž Uživateli jednajícím v omylu vzniká nárok na náhradu škody vůči osobě, která neoprávněně disponovala Uživatelským účtem jiného Uživatele.
   2. 2.2.2 Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden Uživatelský účet, nicméně nejsou oprávněni jich používat k porušování Smlouvy resp. Obchodních podmínek. Uživatelé např. nesmí nakupovat v Nabídce, ve které jsou Prodejcem, stejně tak nejsou oprávněni účastnit se Nabídky osoby blízké k Uživateli, s Uživatelem propojené osoby ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („ZOK“) či jiné osoby s vazbou na Uživatele, jejichž cílem by bylo přihazování bez vážné vůle koupit Zboží za účelem dosažení co nejvyššího příhozu ze strany třetí osoby. Uživatel není oprávněn užívat Uživatelský účet jiného Uživatele nebo zpřístupnit svůj Uživatelský účet třetí osobě.
   3. 2.2.3 Uživatel rovněž nesmí zakládat nové Uživatelské účty za účelem vyhýbání se placení poplatků za vložení Nabídky a další služby (viz. Provizní podmínky a sazebník poplatků).
  3. 2.3 Ověření registrovaných Uživatelů
   1. 2.3.1 V zájmu zajistit Uživatelům co nejvyšší míru právní jistoty, dochází k ověřování nově registrovaných Uživatelů, kteří hodlají prostřednictvím Systému Aukro nabízet Zboží. K ověřování takových Uživatelů dochází prostřednictvím ověřovací platby ve výši 3 Kč bezhotovostním převodem z bankovního účtu vedeného na jméno Uživatele. Údaje pro provedení ověřovací platby sdělí Provozovatel Uživateli prostřednictvím uživatelského rozhraní. Přijatou ověřovací platbu Provozovatel Uživateli bezodkladně vrátí. V případě, že Uživatel nemá bankovní účet je Poskytovatel oprávněn za účelem ověření totožnosti Uživatele požadovat doručení naskenovaného občanského průkazu (sken OP) příslušného Uživatele, popř. Ověření (ve smyslu čl. 2.4.2).
   2. 2.3.2 Jako Prodejce se může účastnit Transakcí pouze Uživatel, který aktivoval svůj Uživatelský účet prostřednictvím ověřovací platby ze svého bankovního účtu, popř. Uživatel, jehož totožnost byla ověřena za podmínek uvedených v této příloze, zejména v čl. 2.3.1.
   3. 2.3.3 Neověřený Uživatel je oprávněn při nákupu Zboží využívat služeb Systému Aukro v plném rozsahu. Neověřený Uživatel však není oprávněn Zboží prostřednictvím Systému Aukro prodávat (tzn. dávat Nabídky jako Prodejce).
  4. 2.4 Další zvláštní případy ověřování uživatelů
   1. 2.4.1 Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat v případech uvedených dále v čl. 2.5 – 2.8 doručení naskenovaného občanského průkazu (sken OP) příslušných osob, a to z důvodu předcházení možnosti vzniku škody způsobené Uživatelům nebo třetím osobám.
   2. 2.4.2 Namísto naskenovaného občanského průkazu je Uživatel oprávněn doručit Provozovateli Ověření v podobě zvláštního dokumentu – „žádost o ověření údajů“, jehož formulář včetně návodu na jeho vyplnění zašle Provozovatel Uživateli na jeho žádost e-mailem. Podpisy příslušných osob na Ověření musí být ověřeny na základě platného občanského průkazu této osoby.
  5. 2.5 PODNIKATELSKÝ ÚČET
   1. 2.5.1 Za účelem schválení Podnikatelského účtu si Provozovatel vyhrazuje právo požadovat doručení naskenovaného občanského průkazu (sken OP). Podmínkou schválení je ověření údajů zadaných při registraci ze strany Provozovatele popř. Ověření některé z dále uvedených osob:

    a) fyzické osoby – podnikatele,
    b) statutárního orgánu oprávněného jednat za Uživatele - podnikatele,
    c) jiné osoby, oprávněné zastupovat Uživatele - podnikatele na základě plné moci – v takovém případě je Uživatel - podnikatel povinen společně se skenem občanského průkazu zmocněnce, popř. Ověřením zmocněnce doručit zároveň sken této plné moci, na které budou úředně ověřeny podpisy zmocnitele i zmocněnce.“

   2. 2.5.2 Sken občanského průkazu dle čl. 2.5.1 je Uživatel - podnikatel povinen zaslat Provozovateli prostřednictvím e-mailové adresy, zadané v rámci registrace. Originál Ověření nebo jeho úředně ověřenou kopii zasílá Uživatel – podnikatel Provozovateli prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, popř. elektronicky ve formě naskenovaného originálu Ověření. Provozovatel je však v případě pochybností ohledně naskenovaného Oprávnění oprávněn si vyžádat doručení originálu či úředně ověřené kopie Ověření, popř. prověřit totožnost Uživatele jiným způsobem.
  6. 2.6 UŽIVATEL PAYU
   1. 2.6.1 Žádá-li Prodejce v souladu s přílohou „Pravidla poskytování plateb přes PayU“, je Provozovatel za účelem předcházení rizik případného poškození Prodejce oprávněn požadovat poskytnutí skenu občanského průkazu, popřípadě dalších dokumentů, popř. ověření některé z osob uvedených v čl. 2.5.1 a které jsou oprávněny provádět nastavení v uživatelském rozhraní služby „Platby přes PayU“. Poskytnuté údaje Provozovatel uchovává v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
   2. 2.6.2 Sken občanského průkazu popř. originál či ověřenou kopii Ověření zasílá Uživatel způsobem uvedeným v čl. 2.5.2.
  7. 2.7 ZTRÁTA HESLA
   1. 2.7.1 V případě, že Uživatel není schopen obnovit své heslo ani za použití podpůrných údajů, které zadal při registraci, podmiňuje Provozovatel zaslání nového hesla Uživateli doručením skenu občanského průkazu popř. Ověření některé z osob uvedených v čl. 2.5.1.
   2. 2.7.2 Sken občanského průkazu popř. originál či ověřenou kopii Ověření zasílá Uživatel způsobem uvedeným v čl. 2.5.2.
  8. 2.8 PODEZŘENÍ NA RIZIKO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ
   1. 2.8.1 Existuje-li důvodné podezření, že příslušný Uživatel se může prostřednictvím užívání služeb Systému Aukro a uzavírání Transakcí dopouštět protiprávního jednání (např. jím inzerované Zboží neodpovídá reálnému stavu, jeho prodejem by mohla být ostatním Uživatelům způsobena škoda, nebo hrozí porušení práv k duševnímu a průmyslovému vlastnictví), podmiňuje Provozovatel další trvání Smlouvy s takovým Uživatelem doručením skenu občanského průkazu popř. Ověření některé z osob uvedených v čl. 2.5.1.
   2. 2.8.2 Sken občanského průkazu popř. originál či ověřenou kopii Ověření zasílá Uživatel způsobem uvedeným v čl. 2.5.2.
   3. 2.8.3 Tímto není dotčeno právo Provozovatele odstoupit od Smlouvy pro její podstatné porušení ani zablokovat Uživatelský účet (trvale či dočasně) podezřelého Uživatele.
 3. Závěrečná ujednání
  1. 3.1 Provozovatel je oprávněn změnit tato Pravidla v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 11 Obchodních podmínek.