Back to top

Pravidla poskytování plateb přes PayU

 1. Úvodní ustanovení
  1. 1.1 Platby přes PayU poskytuje Uživatelům nákupní galerie Aukro společnost PayU S.A., daňové číslo NIP 779-23-08-495 se sídlem Poznaň, Grunwaldzka 186, PSČ: 60-166, Polsko, zapsaná v podnikatelském rejstříku vedeném Okresním soudem pro Poznaň Nowe Miasto a Wildu, registrační číslo KRS 0000274399, (dále jen „PayU“ nebo „Poskytovatel platebních služeb“). Tato služba Platby přes PayU je platební službou podle polského zákona o platebním styku, ze dne 19.08.2011 ve znění pozdějších předpisů, uveřejněného ve Sbírce zákonů Polské republiky pod číslem 2014.873 (dále jen „zákon o platebním styku“)
  2. 1.2 PayU poskytuje platby přes PayU na portále nákupní galerie Aukro, přístupné pod doménou www.aukro.cz na základě povolení k činnosti platební instituce pod číslem IP1/2012 registrovaného v Registru poskytovatelů platebních služeb, podle něhož je PayU oprávněné poskytovat platební služby. Orgánem, vykonávajícím ve smyslu zákona o platebním styku dohled nad PayU, je Komise dozoru nad finančním trhem (Komisja Nadzoru Finansowego) , se sídlem Plac Powstańców Warszawy 1 00-030 Varšava, Polsko, k níž může Uživatel podat svou stížnost týkající se činnosti PayU.
  3. 1.3 PayU je zapsané v seznamu regulovaných subjektů- platebních institucí vedeným Komise dozoru nad finančním trhem (Komisja Nadzoru Finansowego), který je dostupný na stránkách www.knf.gov.pl a v němž lze PayU dohledat na základě jeho obchodní firmy nebo daňového čísla.
  4. 1.4 Platby přes PayU slouží k realizaci plateb za zboží a služby zakoupené prostřednictvím Portálu za účelem úhrady kupní ceny Prodejcům ze strany Kupujících, případně k realizaci úhrady poplatků za využití nákupní galerie Aukro Provozovateli (aukro poplatky). Platby přes PayU umožňují Uživatelům nákupní galerie Aukro provést platbu za zboží a služby, zakoupené prostřednictvím této nákupní galerie, s využitím platebního systému PayU a platebních metod, tímto platebním systémem nabízených.
  5. 1.5 Platby přes PayU mohou využít výhradně strany kupní smlouvy, uzavřené na základě úspěšně ukončené Transakce uskutečněné prostřednictvím nákupní galerie Aukro, k úhradě kupní ceny zakoupeného zboží nebo služby a nákladů na dopravu.
  6. 1.6 Úhrada sjednané kupní ceny, kterou Kupující provede prostřednictvím Platby přes PayU a která získá status Transakce „Dokončeno“ (viz čl. 4.8 těchto Podmínek), je řádným splněním závazku Kupujícího uhradit kupní cenu (stejně jako při úhradě jiným způsobem). Prodejce, který tímto způsobem obdrží od Kupujícího peněžní prostředky na svůj Virtuální účet (v Moje aukro > Můj prodej > Platby přes PayU > Seznam plateb od Kupujících), je povinen splnit své závazky z kupní smlouvy a zakoupené zboží odeslat Kupujícímu.
  7. 1.7 S aktuálním zněním těchto Podmínek je Uživatel oprávněn se seznámit na adrese https://obchodnipodminky.aukro.cz/archiv-op, kde si Uživatel může aktuální i předchozí znění Podmínek stáhnout i do svého počítače. Uživatel má dále právo požádat PayU kdykoliv během trvání smluvního vztahu o zaslání těchto Podmínek a informací podle příslušných ustanovení zákona o platebním styku o PayU, jeho povinnostech a odpovědnosti a o poskytované platební službě atd.
  8. 1.8 V rámci služby Platby přes PayU bude PayU využívat služby poskytované specializovanými finančními institucemi, které vybralo s náležitou odbornou péčí.
  9. 1.9 Služby poskytované ze strany PayU Uživatelům na základě těchto Podmínek jsou zdarma.
  10. 1.10 Služba Platby přes PayU se nesmí používat pro žádné jiné platby než pro vyrovnání částky, kterou Kupující dluží Prodejci, která přímo vyplývá z kupní smlouvy uzavřené v souvislosti s Transakcí provedenou v rámci Aukra a dále pro platbu poplatků za využití nákupní galerie Aukro Provozovateli a k platbám v souvislosti s ověřením majitele bankovního účtu.
  11. 1.11 PayU a Provozovatel bude komunikovat s Uživateli v českém jazyce. Tento jazyk se používá k návrhu jakýchkoliv dokumentů zakládajících smluvní vztahy mezi Uživateli a PayU.
  12. 1.12 Informace o podmínkách, za nichž nese plátce tzn. Kupující ztrátu vzniklou z neautorizované platební transakce, včetně informací o částce, do jejíž výše tuto ztrátu nese a informace o způsobu a lhůtě pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce poskytuje Kupujícímu přímo banka, která mu vede účet s elektronickým bankovnictvím nebo je vydavatelem jeho platební karty.
  13. 1.13 Kontaktní údaje PayU jsou:

   adresa pro doručování: Grunwaldzka 186, Poznaň PSČ: 60-166, Polsko
   elektronická adresa: obchod@payu.cz

 2. Výklad pojmů
  1. 2.1 Provozovatel - provozovatel internetové nákupní galerie Aukro, společnost AUKRO s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO 053 60 722, DIČ CZ05360722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94903;
  2. 2.2 Kupní cena, Cena - cena zboží nebo služeb, zakoupených prostřednictvím nákupní galerie Aukro, včetně nákladů na dopravu, pokud jsou požadovány Prodejcem;
  3. 2.3 Kupující, Prodejci, Uživatelé - strany kupní nebo jiné smlouvy, uzavřené prostřednictvím nákupní galerie Aukro;
  4. 2.4 OP-Aukro - Obchodní podmínky uživání systému Aukro, dostupné na adrese https://obchodnipodminky.aukro.cz
  5. 2.5 PayU - společnost PayU S.A., daňové číslo NIP 779-23-08-495 se sídlem Poznaň, Grunwaldzka 186, PSČ: 60-166, Polsko, zapsaná v podnikatelském rejstříku vedeném Okresním soudem pro Poznaň Nowe Miasto a Wildu, registrační číslo KRS 0000274399 která poskytuje platební služby Uživatelům internetové nákupní galerie Aukro.
  6. 2.6 Platba - převod peněžních prostředků prostřednictvím systému PayU ve smyslu těchto podmínek Plateb přes PayU;
  7. 2.7 Platby přes PayU - Platby přes PayU - způsob úhrady zboží zakoupeného prostřednictvím Portálu, který je popsán v čl. 1.4 těchto Podmínek;
  8. 2.8 Podmínky - tyto podmínky Plateb přes PayU;
  9. 2.9 Portál - nákupní galerie Aukro, přístupné pod doménou www.aukro.cz;
  10. 2.10 Systém PayU - platební systém PayU, PayU S.A., , daňové číslo NIP 779-23-08-495 se sídlem Poznaň, Grunwaldzka 186, PSČ: 60-166, Polsko, zapsaná v podnikatelském rejstříku vedeném Okresním soudem pro Poznaň Nowe Miasto a Wildu, registrační číslo KRS 0000274399;
  11. 2.11 Transakce - souhrn operací Kupujícího a PayU vedoucích k zadání platebního příkazu Kupujícím a k zaúčtování platby dle platebního příkazu ve prospěch Prodejce;
  12. 2.12 Virtuální účet - souhrn peněžních prostředků, které PayU přijalo ve prospěch Prodejce, a z nichž je povinno peněžní prostředky Prodejci na základě jeho pokynu vyplatit.
 3. MOŽNOSTI PLATBY PŘES PAYU
  1. 3.1 Systém PayU je komplexním řešením plateb za internetové transakce, nabízející metody plateb dle odst. 3.6. těchto Podmínek. Po registraci na Portál a přistoupení na OP Aukro může každý Prodejce požádat (písemně, emailem nebo telefonicky) PayU (také prostřednictvím Zákaznického servisu Provozovatele) o uzavření smlouvy Platby přes PayU ve smyslu těchto Podmínek. Žádost Prodejce bude považována za návrh na uzavření smlouvy Platby přes PayU, jejíž obsah je určen těmito Podmínkami. Po splnění podmínky identifikace PayU emailem potvrdí Prodejci přijetí jeho návrhu na uzavření Smlouvy Platby přes PayU ve smyslu těchto Podmínek.
  2. 3.2 Každý Prodejce registrovaný na Portálu je oprávněn užívat Platby přes PayU, přičemž má k tomuto systému přístup přes uživatelské rozhraní „Moje Aukro“, umožňující správu jeho uživatelského účtu, v záložce „Platby přes PayU“. Užívání Platby přes PayU a Systému PayU nezahrnuje zřízení bankovního účtu.
  3. 3.3 Plateb přes PayU není možno využít pro účely platby kupní ceny v případech, kdy ukončením Nabídky není prostřednictvím Portálu uzavřena kupní smlouva (zejména nabídka motorových vozidel nebo nemovitostí, řídících se čl. 3.6. OP-Aukro).
  4. 3.4 Platby přes PayU prostřednictvím platebních karet není možno využít v kategoriích uvedených v seznamu, který je volně přístupný na internetových stránkách https://napoveda.aukro.cz/node/316
  5. 3.5 Využití Plateb přes PayU nemá vliv na nárok Provozovatele na úhradu provize a poplatků za vystavení zboží. Provozovatel není smluvní stranou kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Portálu, jejíž strany využívají k úhradě kupní ceny Plateb přes PayU a neodpovídají za plnění závazků stran na základě kupní smlouvy (např. za platební schopnost Kupujících, či za dodání zboží ze strany Prodejců).
  6. 3.6 Prostřednictvím Plateb přes PayU je možné provést úhradu následujícími metodami plateb, podporovanými Systémem PayU:
   1. 3.6.1 online Platební metoda:
    1. 3.6.1.1. MojePlatba poskytovaná Komerční bankou, a.s.
    2. 3.6.1.2. ePlatba pro eKonto poskytovaná Raiffeisenbank, a.s.
    3. 3.6.1.3. mPeníze poskytovaná mBankou (BRE BANK SA)
    4. 3.6.1.4. poskytovaná GE Money Bank, a.s.
    5. 3.6.1.5. poskytovaná Fio Bankou, a.s.
    6. 3.6.1.6. poskytovaná Sberbank CZ, a.s.
    7. 3.6.1.7. PLATBA 24 poskytovaná Českou spořitelnou, a.s.
    8. 3.6.1.8. poskytovaná ČSOB, a.s.
    9. 3.6.1.9. poskytovaná EROU/Poštovní spořitelnou
    10. 3.6.1.10. poskytovaná UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
   2. 3.6.2 standardní bankovní převod prováděný v offline režimu;
   3. 3.6.3 platby pomocí Platebních karet Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro s povolením pro zpracování online zpracovatelskými institucemi;
  7. 3.7 Prostřednictvím Platby přes PayU je možné realizovat jednotlivou platbu v minimální výši 3,- Kč. Výše jednotlivé platby však nesmí přesáhnout 100.000,- Kč. Pro platby v hodnotě jiné než v uvedeném rozmezí jsou strany kupní smlouvy povinny zvolit jinou metodu platby (např. bankovním převodem).
  8. 3.8 Veškeré platby prováděné prostřednictvím Platby přes PayU jsou prováděny elektronickými převody v české měně a nejedná se o platby anonymní, nebo o platby ve prospěch třetí osoby. Z peněžních prostředků, přijatých prostřednictvím Plateb přes PayU na Virtuální účet, není možné realizovat další platby v rámci Portálu (tzn. použít je bez předchozího vyplacení ve smyslu čl. 4.3. Podmínek k nákupu zboží na Portálu, nebo z nich platit poplatky za vystavení zboží nebo provize Provozovateli).
  9. 3.9 Každý Uživatel má prostřednictvím rozhraní „Moje Aukro“ přístup k historii plateb, uhrazených nebo přijatých prostřednictvím Plateb přes PayU po dobu nejméně 90 dní zpětně. Informace o platbách, uhrazených nebo přijatých před dobou jejich uchovávání v uživatelském rozhraní dle tohoto odstavce, je PayU povinno poskytnout Uživateli na základě jeho žádosti, zaslané prostřednictvím rozhraní „Moje Aukro“.
 4. UŽÍVÁNÍ PLATBY PŘES PAYU
  1. 4.1 Prodejci při vystavení zboží ve smyslu čl. 3.1. OP-Aukro systém automaticky nastaví možnost Platby přes PayU jako nabízený způsob platby za vystavené zboží v případě uzavření kupní smlouvy, je-li v kupní smlouvě (při vystavení zboží) sjednána úhrada kupní ceny před odesláním (platba předem). Prodejce bere na vědomí, že volba možnosti Platby přes PayU je v systému přednastavena a že nemá možnost tuto volbu při vystavení zboží odebrat.
  2. 4.2 Peněžní prostředky na virtuálním účtu Prodejce představují souhrn peněžních prostředků z Transakcí, zaúčtovaných PayU ve prospěch Prodejce, které mu nebyly vyplaceny na jeho bankovní účet podle čl. 4.3. a násl. těchto Podmínek. Veškeré peněžní prostředky z Transakcí, které náleží Prodejcům, jsou vedeny na výplatních účtech PayU vedených u bank v souvislosti s poskytováním jednotlivých platebních metod v rámci systému PayU, s výjimkou těch prostředků, které jsou na cestě ze sběrných účtů PayU na výplatní účet PayU. PayU přeposílá peněžní prostředky Uživatelů ze sběrných účtů na výplatní účet na konci každého pracovního dne. PayU na žádost Uživatele poskytne podrobnější informace o tom, u které banky, nebo zahraniční banky je veden samostatný účet, na kterém jsou v souladu se zákonem o platebním styku uloženy peněžní prostředky Prodejců, které byly PayU svěřeny k provedení platební transakce (tzn. o výplatních účtech, případně o sběrných účtech).
  3. 4.3 Uživatel je oprávněn v uživatelském rozhraní nastavit způsob a frekvenci, jakými mu budou Provozovatelem vypláceny peněžní prostředky evidované na jeho Virtuálním účtu, přičemž nejvyšší frekvence vyplácení je jedenkrát za pracovní den. Při zadání způsobu vyplácení peněžních prostředků je Uživatel povinen zadat:
   1. 4.3.1 požadovaný způsob vyplácení;
   2. 4.3.2. číslo svého bankovního účtu a kód peněžního ústavu, který splňuje podmínky dle čl. 4.5.;
   3. 4.3.3. identifikační údaje (možnost použít údaje nastavené na Aukro účtu);
   4. 4.3.4. frekvenci vyplácení (týdně, měsíčně, na požádání);
   5. 4.3.5 v případně právnické osoby také: osobu provádějící aktivaci výběrů, číslo dokladu a rodné číslo, případně datum narození.

   Po zadání údajů dle tohoto článku provede PayU ověření identity Uživatele. V případě, že Uživatel zadal jako způsob vyplácení peněžních prostředků bankovním převodem, je Uživatel povinen zaslat PayU ověřovací platbu ve výši 3,- Kč bezhotovostním převodem z bankovního účtu vedeného na jméno Uživatele u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, který Uživatel zadal jako účet pro přijímání peněžních prostředků ze Systému PayU a dále kopii dokladu, potvrzujícího existenci tohoto účtu, kopie příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje a dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, Údaje potřebné pro provedení ověřovací platby sdělí PayU Uživateli prostřednictvím uživatelského rozhraní. Přijatou ověřovací platbu PayU vrátí PayU Uživateli.

  4. 4.4 Periodicky ve zvolené frekvenci je možné vyplácet zůstatky v minimální výši 150 Kč, na vyžádání lze vyplatit Uživateli jakýkoliv zůstatek jeho účtu.
  5. 4.5 Peněžní prostředky jsou převedeny na bankovní účet Prodejce zpravidla nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne zadání příkazu k výplatě (též v případě automaticky přednastavených termínů výplaty). V případě, že Uživatel změní svůj bankovní účet pro zasílání plateb nebo existuje-li podezření na neoprávněný požadavek výběru peněžních prostředků Uživatelem, je PayU oprávněno pozdržet výplatu peněžních prostředků po dobu nezbytně nutnou k vyřešení daného případu. Prodejce přijetím těchto Podmínek prohlašuje a zavazuje se pro účely přijímání plateb prostřednictvím Systému PayU využívat výhradně bankovní účet vedený na své jméno, případně ve prospěch jeho manžela / manželky. V případě že Prodejce požádá PayU o změnu bankovního účtu určeného pro vyplácení peněžních prostředků ze Systému PayU, je PayU povinno provést ověření tohoto účtu způsobem dle čl. 4.3.5. Bez tohoto ověření není provedení změny bankovního účtu Uživatele možné.
  6. 4.6 Uživatel je oprávněn požadovat vyplácení peněžních prostředků z Virtuálního účtu také na bankovní účet vedený na jméno Uživatele v zahraničí, umožňuje-li tato zahraniční banka zpracování plateb v českých korunách. Vyplácení prostředků na tento účet je však možné pouze první den v měsíci. Zahraniční domicil bankovního účtu nemá žádný vliv na povinnost ověření bankovního účtu způsobem dle čl. 4.3.
  7. 4.7 Bezodkladně po uzavření smlouvy mezi Kupujícím a Prodejcem (akceptace nabídky typu Kup Teď nebo nejvyšší příhoz v aukci) je Kupujícímu na internetové stránce předmětné nabídky, dostupné na stránkách Portálu, nabídnuta možnost vstoupit do rozhraní platebního systému PayU k provedení platby Kupní ceny přes PayU, anebo má Kupující možnost do platebního rozhraní vstoupit prostřednictvím uživatelského rozhraní Moje Aukro, v záložce Moje nákupy > Kup teď! a aukce > Zakoupeno. V rámci tohoto rozhraní je Kupující oprávněn zvolit vybranou metodu platby dle čl. 3.6. těchto Podmínek. Údaj nebo jedinečný identifikátor, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platebního příkazu poskytne Kupujícímu resp. předvyplní automaticky systém PayU. Na způsob a formu odvolání platebního příkazu Kupujícího se vztahují pravidla banky, která Kupujícímu vede účet s elektronickým bankovnictvím nebo je vydavatelem jeho platební karty sjednané v samostatné smlouvě mezi bankou a Kupujícím.
  8. 4.8 Pro další postup ze strany PayU a Prodejce je rozhodující okamžik, kdy platba, realizovaná Kupujícím přes PayU, získá status „Dokončeno“. Status „Dokončeno“ získá platba, k jejímuž uskutečnění Kupující provedl nezbytné úkony vyžadované příslušnou bankou nebo clearingovým a autorizačním centrem, a ke které PayU přijalo pozitivní autorizační odpověď od příslušné banky nebo clearingového a autorizačního centra. Je-li realizována platba pomocí platebního tlačítka (např. bankovním převodem z účtu vedeného u mBank, Raiffeisenbank, Komerční banky, GE Money Bank, Sberbank, České spořitelny nebo u Fio banky) dle čl. 3.6.1.1 až 3.6.1.6, získá platba status „Dokončeno“ okamžikem pozitivní autorizační odpovědi ze strany příslušné banky, obvykle bezprostředně po zadání platby Kupujícím. Je-li realizována platba prostřednictvím kreditní karty, získá status „Dokončeno“ okamžikem potvrzení pozitivní autorizační odpovědi clearingovým a autorizačním centrem. Je-li realizována platba běžným bankovním převodem v offline režimu, získá platba status „Dokončeno“ připsáním předmětné částky na bankovní účet PayU.
  9. 4.9 Kupující je prostřednictvím uživatelského rozhraní „Moje Aukro“ oprávněn zrušit kteroukoli provedenou platbu, která má status „Zahájeno“. Zrušení provedené platby po připsání na účet PayU není možné.
  10. 4.10 Platba může být zrušena ze strany PayU v následujících případech:
   1. 4.10.1 Platba byla odmítnuta platební bránou PayU po převodu peněžních prostředků z bankovního účtu Kupujícího. Takto odmítnutá platba získává status „Zamítnuto“.
   2. 4.10.2 Platba platební kartou byla zrušena zpracovatelem těchto plateb, peněžní prostředky nebyly z karty převedeny.
  11. 4.11 Platba je ze strany PayU zrušena automaticky v případě, že ve lhůtě 10 dní od potvrzení platby nedojde k převodu peněžních prostředků (v případě bankovního převodu činí lhůta 14 dní).
  12. 4.12 Bezprostředně poté, co platba získá status „Dokončeno“, informuje PayU Prodejce o skutečnosti, že platba byla provedena zasláním e-mailu na adresu, kterou zadal v rámci registrace (případně aktualizovanou).
  13. 4.13 Využije-li Kupující možnost platby přes PayU, je Prodejce povinen odeslat zboží nebo poskytnout služby, které jsou předmětem uzavřené smlouvy Kupujícímu bezodkladně po obdržení tohoto oznámení. PayU nenese odpovědnost za nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb v termínu dle tohoto odstavce, pokud prodlení Prodejce nevzniklo v důsledku prodlení PayU s informováním Prodejce o odeslání platby Kupujícím dle čl. 4.12. těchto Podmínek.
  14. 4.14 V případě, že dojde k zamítnutí platby provedené Kupujícím z důvodu nepřijetí pozitivní autorizační odpovědi k dané platbě, nebo je Kupujícímu platba vrácena Prodejcem, je tato platba připsána zpět na účet, ze kterého byla provedena, případně na účet spojený s platební kartou použitou pro platbu.
  15. 4.15 V případě zablokování uživatelského účtu Uživatele z důvodů dle OP-Aukro je PayU oprávněno pozastavit poskytování služeb Uživateli dle těchto obchodních podmínek, a zablokovat prostředky na Virtuálním účtu Uživatele po dobu nejdéle 21 dní. Po uplynutí této doby zpřístupní PayU peněžní prostředky Uživateli k některému ze způsobů výplaty dle čl. 4.3.1. těchto Podmínek.
  16. 4.16 Prodejce nesmí jakýmkoliv způsobem znevýhodňovat ty Kupující, kteří si vyberou platbu přes PayU k uhrazení závazku ze vzniklé kupní smlouvy.
  17. 4.17 Za okamžik, kdy PayU přijme platební příkaz, se považuje den, kdy na bankovní účet PayU byla připsána částka platby. Pokud PayU obdrží Platební příkaz v den, který není pracovním dnem PayU má se za to, že Platební příkaz byl přijat následující pracovní den po tomto dni.
  18. 4.18 PayU si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat konkrétní platební příkaz Uživatele, pokud Uživatel porušuje ustanovení těchto podmínek nebo pokud má PayU důvodné podezření, že platební příkaz, kterého se platba týká, nebo samotná platba může být nezákonná. PayU neodpovídá za škody vzniklé Uživateli v důsledku odmítnutí platby za podmínek uvedených v předchozí větě.
  19. 4.19 Peněžní prostředky jsou převedeny na bankovní účet Prodejce zpravidla nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne zadání příkazu k výplatě (též v případě automaticky přednastavených termínů výplaty). V případě, že Uživatel změní svůj bankovní účet pro zasílání plateb, je PayU oprávněno pozdržet výplatu peněžních prostředků po přiměřenou dobu, zpravidla do okamžiku dokončení ověření bankovního účtu dle čl. 4.5.
  20. 4.20 Veškeré prostředky na bankovním účtu PayU, na nějž je PayU oprávněno přijímat platby Uživatele, jsou ve smyslu § 20 odst. 1 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění, vedeny odděleně od jiných peněžních prostředků PayU, které nejsou předmětem Transakcí. Tyto peněžní prostředky nemohou být užity k jinému účelu, než k vyplacení jednotlivým Prodejcům, nebo vrácení Kupujícím. V případě úpadku PayU se na peněžní prostředky vztahuje ochrana Uživatele ve smyslu § 22 zákona o platebním styku. Pro případ úpadku banky jsou peněžní prostředky chráněny ve smyslu § 41f zák. č. 21/1992 Sb. o bankách, jak je uvedeno dále. Peněžní prostředky Uživatelů vedené na sběrném nebo výplatním účtu v bance představují pohledávku z vkladu se zvláštním režimem. V případě úpadku banky obdrží Uživatel náhradu za pohledávku z vkladu se zvláštním režimem ve stejné výši, v jaké by se poskytla v případě, že by Uživatel měl peněžní prostředky evidované na vlastním bankovním účtu. Náhradu z Fondu pojištění vkladů vyplatí Fond pojištění vkladů PayU, který ji následně vyplatí Uživateli. Pohledávka Uživatele vůči PayU na výplatu peněžních prostředků z virtuálního účtu se tak sníží o částku rovnající se právu Uživatele na náhradu z Fondu pojištění vkladů. Pro výpočet náhrady z Fondu pojištění vkladů se sečtou všechny pojištěné pohledávky z vkladů Uživatele u předmětné banky, včetně jejích podílů na účtech vedených pro 2 a více spolumajitelů podle stavu k rozhodnému dni. Součástí pojištěné pohledávky z vkladu jsou i úroky vypočtené k rozhodnému dni. Náhrada se vyplácí v české měně. Náhrada se Uživateli poskytne nejvýše v částce odpovídající 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky, pokud přímo použitelný předpis Evropské unie nestanoví jinak. Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k rozhodnému dni.
 5. REKLAMACE
  1. 5.1 Kupující, který provedl platbu některou z metod dle čl. 3.6. těchto Podmínek, a tato platba nebyla připsána na Virtuální účet Prodejce, nebo Prodejce, který byl informován o provedení platby, a tato platba nebyla připsána na jeho Virtuální účet, případně jakýkoliv Uživatel, který se domnívá, že stav peněžních prostředků na jeho Virtuálním účtu neodpovídá platbám, realizovaným přes PayU, jsou oprávněni tyto skutečnosti reklamovat u PayU prostřednictvím Provozovatele.
  2. 5.2 Reklamaci je Uživatel povinen zaslat Provozovateli elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře, dostupného na stránkách Portálu (https://aukro.cz/kontakt). V reklamaci je Uživatel povinen uvést uživatelské jméno, pod nímž je na Portálu registrován, popis výhrad a identifikaci případné reklamované platby.

   Uživatel může uplatnit reklamaci přímo u PayU, a to následujícím způsobem:

   • a) e-mailem na adresu obchod@payu.cz
   • b) písemně, na adresu Grunwaldzka 186, PSČ: 60-166, Poznaň, Polsko
   • c) telefonicky na čísle +420 296 18 22 22 (v pracovní dny od 08:00 hod. do 20:00 hod, přičemž za hovor může být účtován poplatek ve výši stanovené jednotlivým telekomunikačním operátorem.
  3. 5.3 Provozovatel odpovídá za zajištění vyřízení reklamace ze strany PayU a za informování Uživatele o výsledku reklamace. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 14 dní od jejího přijetí. Stanovisko k reklamaci zašle Provozovatel nebo PayU na e-mailovou adresu Uživatele, kterou uvedl v rámci registrace, případně na e-mailovou adresu jinou, uvedenou v reklamaci, pokud s tímto Uživatel souhlasí.
  4. 5.4 Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli na jeho žádost veškerou součinnost při šetření reklamace, doplnit veškeré chybějící informace nebo poskytnout důkazy o odeslání zboží. Po dobu, po níž Uživatel, jenž reklamaci vznesl, neposkytne Provozovateli součinnost, požadovanou k šetření reklamace, není Provozovatel resp. PayU v prodlení s šetřením reklamace.
 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÍ
  1. 6.1 Provozovatel je správcem osobních údajů ve smyslu ust. čl. 4, odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, pro účely vedení uživatelského účtu, které Uživatel zadal v rámci své registrace na Portál. Ochrana osobních údajů Uživatele se řídí Informacemi o ochraně osobních údajů, tvořících součást OP-Aukro, které jsou dostupné na stránce https://obchodnipodminky.aukro.cz. Uvedené osobní údaje jsou nezbytné pro správnou identifikaci Uživatele a jeho platby Aukrem.
  2. 6.2 Uživatel bere na vědomí, že Aukro je oprávněno za účelem zhodnocení rizika prováděné platby požadovat doplňující informace, týkající se totožnosti Uživatelů. V případě neposkytnutí těchto informací Uživatelem je Aukro oprávněno odmítnout provedení platby.
  3. 6.3 Za účelem provádění plateb a vyřizování reklamací je Provozovatel oprávněn předávat PayU osobní údaje Uživatelů, zadané při registraci na Portál, a to výhradně k tomuto účelu. Zpracovatelem předaných osobních údajů společnost PayU provozující technickou infrastrukturu Systému PayU. Uživatel bere na vědomí, že partneři platebního systému PayU (banky a ostatní poskytovatelé platebních metod) jsou oprávněni ověřovat finanční důvěryhodnost Uživatelů, provádějících platbu platební kartou, a na základě takto získaných informací stanovit zvláštní podmínky pro poskytování služeb některým Uživatelům. Subjektem, provádějícím ověřování finanční důvěryhodnosti dle tohoto odstavce, není Provozovatel ani PayU. V případě negativního zhodnocení finanční důvěryhodnosti Uživatele je PayU oprávněno odmítnout provedení platby. PayU nenese odpovědnost za škodu, vzniklou odmítnutím provedení platby dle tohoto a předchozího odstavce. Ve výjimečných případech a jednorázově, výhradně za účelem šetření reklamací Uživatelů a za účelem ověřování finanční důvěryhodnosti Uživatelů platících platební kartou, je PayU oprávněno partnerům platebního systému PayU poskytnout osobní údaje těchto Uživatelů, a to pouze na dobu vyřízení reklamace nebo ověření finanční důvěryhodnosti.
 7. IDENTIFIKACE A KONTROLA UŽIVATELE
  1. 7.1 Každý Uživatel, který bude chtít využít Platby přes PayU je povinen podrobit se identifikaci a kontrole podle příslušného zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“). PayU je oprávněno požadovat identifikaci Uživatele a informace a doklady potřebné k provedení kontroly Uživatele (např. předložení dokladů osvědčujících osobu skutečného majitele a vlastnickou strukturu Uživatele, který je právnickou osobou, dodatečné informace o účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu a prokázání původu Prostředků, pokud nebudou zřejmé z uzavřené Smlouvy o užívání PayU ve smyslu těchto Podmínek) před vznikem a během trvání obchodního vztahu s PayU – před aktivací služby Platby přes PayU pro Uživatele i během doby jejich využívání. Řádné provedení Identifikace a kontroly Uživatele je podmínkou pro to, aby mohl Uživatel využívat službu Platby přes PayU a převádět peněžní prostředky přijaté prostřednictvím Systému PayU z virtuálního účtu na svůj bankovní účet.
  2. 7.2 PayU je v souladu s příslušnými ustanoveními AML zákona oprávněn zmocnit jinou osobu k provádění identifikace (např. Provozovatele), přičemž tato osoba při provádění identifikace jedná jménem PayU a je vázána vnitřními předpisy PayU týkajícími se ochrany proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
  3. 7.3 Za účelem řádného plnění požadavků AML zákona je Uživatel povinen písemně informovat Provozovatele o veškerých změnách své vlastnické struktury a o změnách svých identifikačních údajů nebo o tom, že se stal politickou exponovanou osobou ve smyslu AML zákona.
  4. 7.4 Postup Uživatele při identifikaci se řídí pokyny, které mu sdělí PayU nebo Provozovatel, přičemž základní způsoby identifikace jsou fyzická identifikace tváří v tvář na pobočce PayU nebo Provozovatele, identifikace provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem, u nepodnikajících fyzických osob také identifikace platbou podle příslušných ustanovení AML zákona. Uživatel je povinen poskytnout PayU součinnost, nezbytnou k provedení identifikace, zejména předložit své identifikační doklady osobě, provádějící pro PayU identifikaci, anebo se za účelem provedení identifikace dostavit k notáři nebo obecnímu či krajskému úřadu, oprávněnému identifikaci provádět nebo poskytnout PayU informace a doklady potřebné k provedení kontroly Uživatelem předkládané doklady v rámci identifikace (např. plná moc v případě zastoupení) musí být podle své povahy v originále nebo úředně ověřené kopii.
 8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
  1. 8.1 Na Kupující, kteří použijí Platby přes PayU, se vztahuje ochrana dle programu Ochrany Kupujících, dle čl. 1.4. OP-Aukro ve stejné míře, jako na Uživatele, kteří využijí jiný způsob platby.
  2. 8.2 PayU je oprávněno kdykoliv jednostranně provést změnu těchto Podmínek. PayU je povinno oznámit Uživateli skutečnost, že byly Obchodní podmínky změněny a zveřejnit jejich nové znění nejpozději 2 měsíce před nabytím účinnosti této změny. Uživatel souhlasí s tím, že po uplynutí lhůty 2 měsíců od zveřejnění pro něj budou platit nové obchodní podmínky, pokud jejich změnu písemně neodmítne. Pokud Uživatel změnu obchodních podmínek odmítne před jejich účinnosti, má právo tuto Smlouvu s okamžitou platností bezplatně písemně vypovědět. Nová verze Podmínek se neužije na Transakce, zahájené za účinnosti předchozí verze Podmínek.
  3. 8.3 Smlouva Platby přes PayU ve smyslu těchto Podmínek je uzavřena na dobu neurčitou. Prodejce je oprávněn vypovědět službu Platby přes PayU s výpovědní lhůtou, která činí 1 měsíc. PayU je oprávněno službu Platby přes PayU vypovědět s výpovědní lhůtou, která činí 2 měsíce. Výpověď musí být písemná a musí být druhé smluvní straně prokazatelně doručena. Výpovědní lhůta začíná běžet ode dne doručení výpovědi, přičemž smluvní vztah založený Smlouvou končí uplynutím výpovědní doby. Po uplynutí výpovědní doby nebudou Prodejci přístupné Platby přes PayU.
  4. 8.4 Veškeré právní vztahy, vzniklé ve smyslu těchto podmínek užívání Platby přes PayU se podpůrně v otázkách těmito podmínkami neupravených řídí českými právními předpisy. Smlouva Platby přes PayU ve smyslu těchto Podmínek se řídí právem České republiky. Jakékoliv spory související se službami poskytovanými PayU na základě těchto Podmínek mohou být řešeny věcně a místně příslušnými českými nebo polskými soudy.
  5. 8.5 V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek.
  6. 8.6 Ve věcech, které nejsou těmito Podmínkami upraveny, platí ustanovení obchodních podmínek provozu a užívání systému Aukro. V případě rozporu ve věci poskytování Plateb přes PayU mezi těmito Podmínkami a Obchodními podmínkami provozu a užívání systému Aukro, se přednostně použijí tyto Podmínky.