Back to top

Pravidla ochrany osobních údajů

 1. Obecná ujednání
  1. 1.1 Co upravuje tato příloha
   1. 1.1.1 Tato příloha obsahuje v čl. 2 podmínky a způsob nakládání s osobními údaji Uživatelů, kteří uzavřením Smlouvy souhlasí s tím, aby Provozovatel Systému Aukro s jejich osobními údaji nakládal způsobem, jak je uveden v čl. 2 této přílohy. Článek 2 dále upravuje i práva Uživatelů týkající se nakládání s osobními údaji, tak jak vyplývají z platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOÚ).
  2. 1.2 Definice některých pojmů
   1. 1.2.1 Definice pojmů jsou uvedeny především v čl. 1.1 Obchodních podmínek. Ale pro větší přehlednost jsou níže uvedeny definice vybraných pojmů, které se vyskytují v této příloze.
    1. a) Provozovatel – provozovatel Systému Aukro, společnost AUKRO s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO 053 60 722, DIČ CZ05360722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94903;
    2. b) Smlouva – Smlouva o užívání systému Aukro, uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem a Uživatelem;
    3. c) Systém Aukro - automatizovaný systém Provozovatele tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, umožňuje Uživatelům nabízet Zboží k prodeji a nabízené Zboží kupovat, sledovat průběh Transakce a další služby;
    4. d) Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání systému Aukro;
   2. 1.2.2 Jakékoliv odkazy na konkrétní čísla článků odkazují na příslušné články uvedené v této příloze. V případě odkazu na články jiných dokumentů (např. Obchodních podmínek) je toto vždy výslovně uvedeno.
 2. Ochrana osobních údajů
  1. 2.1 Provozovatel Aukra je registrovaným správcem osobních údajů
   1. 2.1.1 Provozovatel klade velký důraz na ochranu soukromí Uživatelů. Informace o ochraně osobních údajů v rámci Systému Aukro jsou dostupné pro všechny Uživatele. Provozovatel Systému Aukro je registrován jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze 7, Plk. Sochora 27, PSČ 170 00, pod evidenčním číslem: 00069080. Provozovatel zajišťuje bezpečnost údajů sdělených mu Uživateli a chrání a zabezpečuje je zejména proti zneužití neoprávněnou osobou.
   2. 2.1.2 Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOÚ).
  2. 2.2 Souhlas Uživatele se shromažďováním a zpracováním osobních údajů
   1. 2.2.1 Uživatel dává Provozovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci dle čl. 2.1 přílohy „Pravidla registrace a ověřování Uživatelů“ a dále souhlas s poskytnutím kopie občanského průkazu dle čl. 2.4 přílohy „Pravidla registrace a ověřování Uživatelů“, a to za účelem poskytování služeb dle Smlouvy a vedení evidence Uživatelů, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení. Souhlas je udělen na dobu existence Uživatelského účtu příslušného Uživatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Uživatele vůči Provozovateli.
   2. 2.2.2 Uživatel tímto uděluje souhlas s předáním svých osobních údajů, sdělených Provozovateli v rámci registrace dle čl. 2 přílohy „Pravidla registrace a ověřování Uživatelů, společnosti PayU S.A., se sídlem ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polsko, zapsané v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Poznani, pod č. 0000274399, za účelem jejich zpracování k účelům nabízení a poskytování služeb platebního systému PayU. Takto předané osobní údaje nebudou společností PayU S.A. žádným způsobem zveřejňovány nebo předány třetí osobě. Společnost PayU S.A. je oprávněna osobní údaje ve smyslu tohoto ustanovení zpracovávat pouze po dobu trvání Smlouvy a výhradně za účelem nabízení a poskytování vlastních služeb Uživateli.
   3. 2.2.3 Uživatel bere na vědomí, že má přístup ke svým osobním údajům ve smyslu § 21 ZOOÚ, a má právo požadovat na Provozovateli nápravu nesprávného nakládání s jeho osobními údaji.
   4. 2.2.4 Zpracovatelem osobních údajů, sdělených Provozovateli nebo společnosti PayU S.A. v souvislosti se Smlouvou, je společnost PayU S.A., se sídlem ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polsko, která provozuje datová úložiště, na nichž jsou osobní údaje uloženy.
   5. 2.2.5 Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel a společnosti NetDirect s.r.o., IČ 24271098 a PayU S.A. užili jeho adresu elektronické pošty a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, poskytovaných Provozovatelem a těmito společnostmi. Uživatel je oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení způsobem, v těchto obchodních sděleních uvedeným.
  3. 2.3 jaké informace Provozovatel Systému Aukro shromažďuje a co s nimi dělá?
   1. 2.3.1 Osoby užívající služeb Provozovatele zůstávají anonymní, pokud se nerozhodnou jinak. Systémové informace (např. IP adresy) pramenící z všeobecných pravidel Internetu jsou užívány Provozovatelem pro technické účely souvisící se správou serverů Systému Aukro. Dále jsou IP adresy používány ke shromažďování všeobecných, statistických demografických informací (např. o regionu, ze kterého je uskutečněno spojení). Provozovatel používá cookies, aby mohl poskytovat služby podle individuálních potřeb a zájmů Uživatele. V některých případech je identifikace a osobní přístup založen na cookies, avšak většinou je nutné aspoň jednou za čas při přihlášení zadat heslo. Vypnutí cookies většinou neznemožní používání služeb Systému Aukro, ale může způsobit potíže. Cookies jsou také používány pro shromažďování všeobecných, statistických informací o užívání služeb Systému Aukro jeho Uživateli.
   2. 2.3.2 Kromě systémových informací shromažďuje Provozovatel a zpracovává osobní údaje, které jsou Uživatelé povinni zadat nejpozději při aktivaci Uživatelského účtu. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně se souhlasem Uživatelů.
  4. 2.4 INFORMACE SHROMAŽĎOVANÉ PŘI REGISTRACI
   1. 2.4.1 Registrační formulář na stránkách Systému Aukro požaduje, aby Uživatel zadal své kontaktní údaje uvedené v čl. 2.1 přílohy „Pravidla registrace a ověřování Uživatelů“. Poskytnutí těchto údajů je povinné, bez jejich poskytnutí nemůže být Uživatelský účet aktivován. Kontaktní údaje obsaženy v registračním formuláři jsou používány pro účtovací účely a pro kontaktování Uživatele (např. v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím Systému Aukro). Další demografické údaje jsou dobrovolné a Uživatel je může poskytnout pouze v případě jejich zájmu, jejich neposkytnutí nemá žádný vliv na existenci Uživatelského účtu. Uzavřením Smlouvy Uživatel uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu dle této přílohy, a to maximálně na dobu existence jeho Uživatelského účtu, nejsou-li dány podmínky, kdy je Provozovatel oprávněn dle ZOOÚ uchovat osobní údaje Uživatele i bez jeho souhlasu.
   2. 2.4.2 V případě podezření, že ze strany Uživatele dochází v rámci Systému Aukro k porušení právních předpisů (viz čl. 2.8 přílohy „Pravidla registrace a ověřování Uživatelů“), je Provozovatel oprávněn žádat od těchto Uživatelů ověření jejich totožnosti některým ze způsobů uvedených v čl. 2.4 přílohy „Pravidla registrace a ověřování Uživatelů“. Takto získané údaje slouží výhradně k ověření totožnosti Uživatele, přičemž totožnost je zjištěna z porovnání údajů o jménu, příjmení a adrese Uživatele, případně o jeho věku. V rámci vyžádání kopie občanského průkazu si Provozovatel od Uživatele vyžádá souhlas s uchováním kopie občanského průkazu po dobu, po níž jsou dány důvody, pro které byla kopie vyžádána. V případě, že je zjištěn soulad údajů dle občanského průkazu s údaji v Systému Aukro, je Provozovatel povinen kopii občanského průkazu neprodleně zničit (odstranit). Provozovatel je oprávněn kopii občanského průkazu Uživatele ponechat v databázi, nesouhlasí-li údaje v občanském průkazu, nebo trvá-li dále podezření z porušení právních předpisů Uživatelem. Vznikne-li důvodné podezření, že Uživatel nabízí k prodeji Zboží, neodpovídající popisu, nebo uvádí o sobě nebo o prodávaném Zboží nepravdivé nebo zavádějící informace, je Provozovatel oprávněn ponechat si kopii občanského průkazu tohoto Uživatele, v zájmu ochrany právem chráněných zájmů Provozovatele a třetích osob. Tím není dotčeno právo Provozovatele na odstoupení od Smlouvy nebo na pozastavení Uživatelského účtu v případě podstatného porušení Smlouvy nebo Obchodních podmínek ze strany Uživatele.
   3. 2.4.3 Uživatel není povinen kopii občanského průkazu Provozovateli poskytnout a její poskytnutí může odmítnout. V takovém případě je však Provozovatel oprávněn odstranit podezřelou Nabídku ze Systému Aukro, v rámci plnění svých povinností provozovatele služeb na internetu dle zák. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Demografické a profilové údaje jsou používány ke zlepšení služeb nabízených Uživatelům a informací, které by na základě vyhodnocení demografických údajů mohly Uživatele zajímat. Provozovatel užívá údajů z registračního formuláře k zasílání informací o sobě a o službách, které poskytuje Uživatelům nebo třetím osobám. Uživatel se může kdykoliv rozhodnout odmítnout přijímat takové informace způsobem uvedeným v čl. 2.10.1.
  5. 2.5 INFORMACE SHROMAŽĎOVANÉ POMOCÍ PRŮZKŮMŮ
   1. 2.5.1 Průzkumy uskutečňované e-mailem nebo přímo v rámci Systému Aukro obsahují dotazy týkající se demografických údajů (např. vzdělání, věk, příjem). Uživatelé se mohou rozhodnout nepřejímat takové dotazníky způsobem uvedeným v čl. 2.10.1. Demografické a profilové údaje Provozovatel používá k vytvoření celkového obrázku o Uživatelích, který prezentuje svým marketingovým partnerům. Tyto údaje rovněž pomáhají zlepšit služby Systému Aukro.
  6. 2.6 INFORMACE ZÍSKANÉ V SOUTĚŽÍCH
   1. 2.6.1 Pořádá-li Provozovatel soutěže, používá kontaktní údaje ke spojení s Uživateli (např. je informuje o vítězství v soutěži); adresy Uživatelů jsou přidány k seznamu Uživatelů používanému při propagaci nových produktů Provozovatele. Uživatel se může kdykoliv rozhodnout pro zastavení přijímání reklamních informací způsobem uvedeným v čl. 2.10.1. Zkrácená nebo cenzurovaná jména vítězů a jejich e-mailové adresy mohou být rovněž použity na stránce vítězů soutěže.
  7. 2.7 ZÁZNAMY HLASOVÝCH HOVORŮ
   1. 2.7.1 Uživatel může kontaktovat Provozovatele mj. prostřednictvím telefonického kontaktu na linku zákaznické péče. Za účelem zkvalitňování služeb zákaznické péče pořizuje Provozovatel záznamy těchto hlasových hovorů, a tyto záznamy uchovává po dobu nejvýše 3 měsíců. Po ukončení této doby jsou záznamy zlikvidovány, nestanou-li se v průběhu této doby předmětem dokazování v civilním nebo trestním řízení, nebo nezakládají-li podezření z toho, že by jakkoli souvisely s trestným činem. Pořízené záznamy slouží výhradě pro vnitřní potřebu Provozovatele a nejsou za žádných okolností poskytnuty třetím osobám, s výjimkou výše uvedeného dokazování. Prostředky ochrany, zavedené Provozovatelem k ochraně pořízených zvukových záznamů před neoprávněným užitím nebo ztrátou, se shodují s prostředky ochrany zavedenými k ochraně osobních údajů. Zahájením hovoru na číslo zákaznické linky uděluje Uživatel Provozovateli svůj souhlas s pořízením záznamu a s jeho použitím uvedeným výše způsobem. Uživatel je po zahájení hovoru předem upozorněn na skutečnost, že bude pořízen záznam jeho hovoru.
  8. 2.8 UVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ
   1. 2.8.1 Provozovatel zpřístupňuje osobní údaje výhradně pro účely souvisící s Transakcí. Údaje jsou zaslány e-mailem jinému Uživateli, který je Prodejcem nebo jako Kupující uzavřel s Prodejcem prostřednictvím Systému Aukro kupní smlouvu. Provozovatel může také zveřejnit část osobních údajů třetí straně pro účely spojené s ochranou autorských práv (nebo jiných práv), ale jen na písemnou žádost. Osoba, společnost nebo instituce, která o toto požádá, musí doložit oprávněnost svého požadavku vyplývající z autorských (nebo jiných) práv k určitému produktu/službě. Musí také existovat podezření na neoprávněný zásah nebo jiné porušení těchto práv. E-maily zaslané prostřednictvím Systému Aukro nebo na jeho adresy jsou archivovány a mohou být v některých případech použity jako důkazní materiál.
  9. 2.9 BEZPEČNOST
   1. 2.9.1 Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů Uživatelů, a to za použití technicko-organizačních opatření. Veškeré osobní údaje, které Uživatelé v souvislosti s užíváním Systému Aukro poskytují Provozovateli, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem. Z hlediska organizačního zabezpečení chrání Provozovatel údaje před neoprávněným přístupem třetích osob, zejména prostřednictvím omezeného přístupu k databázi a osobním údajům, k nimž mají přístup pouze osoby - zaměstnanci Provozovatele, které jsou proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti.
   2. 2.9.2 Uživatel má kdykoliv přístup ke svým osobním údajům, které jsou v Systému Aukro uloženy, prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Na žádost Uživatele je Provozovatel povinen poskytnout tomuto Uživateli informaci o veškerých osobních údajích, které zpracovává.
  10. 2.10 MOŽNOST ODMÍTNUTÍ ZASÍLANÝCH ZPRÁV
   1. 2.10.1 Provozovatel poskytuje Uživatelům možnost odmítnout e-maily od Aukra (na stránce "Nastavení").
  11. 2.11 PROCEDURA ODSTRANĚNÍ/ZRUŠENÍ
   1. 2.11.1 Uživatelé Systému Aukro jsou oprávněni odstranit svoje údaje z databáze (také možnost odmítnutí e-mailů od Provozovatele Systému Aukro). Tento postup je podrobně popsán v Nápovědě.
   2. 2.11.2 Osobní údaje, které má Provozovatel k dispozici, a s nimiž nemůže Uživatel ve svém Uživatelském účtu přímo nakládat, mohou být ze Systému Aukro odstraněny na žádost Uživatele. Provozovatel není povinen osobní údaje odstranit v případě, že je může zpracovávat i bez souhlasu Uživatele, v souladu se ZOOÚ. I bez souhlasu Uživatele může Provozovatel osobní údaje zpracovávat zejména, pokud je to nezbytné pro ochranu jeho práv a právem chráněných zájmů, případně práv jiných dotčených osob (v souladu s ust. § 5 odst. 2 ZOOÚ).
   3. 2.11.3 Získá-li Uživatel dojem, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromí nebo se zákonem, zejména že zpracovává nepřesné osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování, je oprávněn písemně (e-mailem) požádat Provozovatele o vysvětlení, a o odstranění případného závadného stavu (zejména o zablokování, provedení opravy, doplnění nebo o likvidaci osobních údajů). Shledá-li Provozovatel žádost Uživatele jako oprávněnou, je povinen neprodleně odstranit závadný stav, a Uživatele o těchto opatřeních písemně (e-mailem) informovat. Zjistí-li Uživatel, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje, které jsou nesprávné nebo neaktuální, je oprávněn žádat okamžitou opravu těchto osobních údajů. Nevyhoví-li Provozovatel těmto žádostem Uživatele, je Uživatel oprávněn obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů (UOOÚ). Uživatel je oprávněn obrátit se na UOOÚ s podnětem přímo i bez předchozí žádosti. Vznikne-li Uživateli v důsledku zpracování osobních údajů jiná než hmotná újma, je oprávněn uplatňovat nároky z titulu ochrany osobnosti dle příslušných ustanovení NOZ.
  12. 2.12 ZMĚNA/MODIFIKACE
   1. 2.12.1 Provozovatel Uživatelům umožňuje změnit své dříve uvedené osobní údaje pomocí funkce "Nastavení" s výjimkou údaje o majiteli Uživatelského účtu. Takovou změnu lze provést pouze v odůvodněných případech se souhlasem Provozovatele (např. sňatek, rozvod, apod.).
  13. 2.13 JAK KONTAKTOVAT AUKRO
   1. 2.13.1 V případě dotazů týkajících se zachování bezpečnosti, postupů používaných na stránkách Systému Aukro nebo použití služeb Systému Aukro, je možno Provozovatele kontaktovat.
 3. Závěrečná ujednání
  1. 3.1 Provozovatel je oprávněn změnit tato Pravidla v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 11 Obchodních podmínek.