Back to top

Pravidla ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v rámci portálu Aukro.cz

 1. Úvod
  1. 1.1. Co upravuje tato příloha
   1. 1.1.1. Tento dokument vyhotovil Provozovatel za účelem splnění povinností informovat Uživatele jakožto subjekty osobních údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů v rámci poskytování služeb portálu Aukro.cz ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "Nařízení").
  2. 1.2. Definice pojmů:
   1. 1.2.1. Nařízení - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
   2. 1.2.2. Osobní údaj - jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, pokud lze tuto fyzickou osobu na základě daných údajů přímo či nepřímo identifikovat;
   3. 1.2.3. Provozovatel - společnost AUKRO s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO 053 60 722, DIČ CZ05360722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94903, figurující jako správce osobních údajů;
   4. 1.2.4. Smlouva - Smlouva o užívání systému Aukro, uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem (Správcem osobních údajů) a Uživatelem (Subjektem osobních údajů);
   5. 1.2.5. Správce osobních údajů - fyzická osoba, společnost nebo jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; v daném případě rovněž Provozovatel;
   6. 1.2.6. Subjekt osobních údajů - fyzická osoba, kterou lze na základě osobních údajů přímo či nepřímo identifikovat;
   7. 1.2.7. Systém Aukro - automatizovaný systém Provozovatele tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, umožňuje Uživatelům nabízet Zboží k prodeji a nabízené Zboží kupovat, sledovat průběh Transakce a využívat další služby, dostupný na stránkách aukro.cz
   8. 1.2.8. Uživatel - fyzická osoba, která s Provozovatelem uzavřela Smlouvu o užívání systému Aukro, a která je subjektem osobních údajů ve smyslu Nařízení;
   9. 1.2.9. Zpracovatel - společnost nebo organizace, která zpracovává osobní údaje pro správce, přičemž sama neurčuje účel zpracování;
  3. 1.3. Tento dokument se vztahuje na všechny Uživatele, kteří v rámci uzavření Smlouvy a následného užívání Systému Aukro poskytují Provozovateli své Osobní údaje. Provozovatel je jakožto Správce osobních údajů povinen zajistit, aby všichni Uživatelé měli možnost se s obsahem tohoto dokumentu seznámit, a aby tímto splnil svou informační povinnost o zpracování osobních údajů Uživatelů ve smyslu čl. 13 Nařízení.
  4. 1.4. Nevyplývá-li z tohoto dokumentu výslovně jinak, nepředstavuje tento dokument ani potvrzení jeho přečtení ze strany Uživatele
  5. 1.5. Tento dokument je poskytován každému Uživateli při uzavření Smlouvy (před odesláním registračního formuláře), a dále je každému Uživateli dostupný prostřednictvím internetových stránek Systému Aukro. Bez poskytnutí tohoto dokumentu nemůže být platně uzavřena Smlouva, Provozovatel však neodpovídá za to, zda se Uživatel s dokumentem skutečně dostatečně seznámí.
  6. 1.6. Provozovatel jmenoval ve smyslu čl. 37 a násl. Nařízení následujícího pověřence pro ochranu osobních údajů: Petr Štětka, e-mail: gdpr@aukro.cz.
 2. Informace o činnostech zpracování osobních údajů
  1. 2.1 Registrace a vedení uživatelských účtů pro účely poskytování služeb Systému Aukro
   1. 2.1.1. Účelem zpracování osobních údajů je umožnění registrace zájemcům o užívání Systému Aukro, vytvoření uživatelského účtu a umožnění užívání jednotlivých funkcí Systému Aukro (zadávání nabídek, reakce na nabídky, předávání identifikačních a kontaktních údajů jiným uživatelům za účelem uzavření kupní smlouvy, vkládání komentářů apod.).
   2. 2.1.2. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, když toto zpracování je nezbytné pro plnění Smlouvy, jejíž stranami jsou Provozovatel jakožto správce a Uživatel jakožto subjekt údajů. Právním základem zpracování údajů dle čl. 2.1.5. po ukončení Smlouvy je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, když zpracování je prováděno z důvodu oprávněného zájmu Provozovatele spočívajícího v identifikaci evidence opětovných registrací ze strany bývalých Uživatelů.
   3. 2.1.3. K tomuto účelu zpracování jsou zpracovávány identifikační, adresní a popisné údaje o Uživatelích, včetně historie přihlášení Uživatele, jeho IP adresy a číselného ID, pomocí něhož je Uživatel v rámci Systému Aukro jedinečně identifikovatelný.
   4. 2.1.4. Interními příjemci zpracovávaných osobních údajů jsou příslušní zaměstnanci Provozovatele poskytující uživatelskou podporu, dále zaměstnanci marketingového, obchodního a produktového oddělení. Externími příjemci jsou:

    a) ostatní uživatelé Systému Aukro v rámci zprostředkování kontaktu Uživatelů za účelem uzavření kupní smlouvy mezi nimi;

    b) poskytovatelé marketingových služeb v pozici zpracovatelů osobních údajů (poskytovatel nástroje pro e-mailing, poskytovatelé analytických nástrojů, poskytovatelé marketingových služeb)

   5. 2.1.5. Osobní údaje Provozovatel zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu s Uživatelem, tedy po dobu trvání jeho uživatelského účtu v rámci Systému Aukro. Po ukončení uživatelského účtu je Provozovatel oprávněn osobní údaje zpracovávat do okamžiku splnění veškerých závazků Uživatele vyplývajících ze Smlouvy, zejména do splnění jeho povinností dle čl. 11. Obchodních podmínek provozu a užívání systému Aukro.
   6. 2.1.6. K tomuto účelu zpracování se vztahují následující práva Uživatelů jakožto subjektů údajů:

    a) právo na přístup k osobním údajům

    b) právo na opravu a výmaz

    c) právo na omezení zpracování

    d) právo na přenositelnost údajů

    e) právo vznést námitku proti zpracování (ve vztahu ke zpracování osobních údajů po ukončení uživatelského účtu dle čl. 2.1.5.)

    f) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

   7. 2.1.7. Poskytnutí osobních údajů k účelu dle tohoto čl. 2.1. není pro Uživatele povinné, vzhledem k tomu že užívání Systému Aukro je zcela dobrovolné, Provozovateli ani Uživateli jej nenařizuje žádný právní předpis a je založeno na smluvním základě. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu dle tohoto článku je však nezbytným předpokladem k uzavření Smlouvy a bez tohoto poskytnutí nemůže Provozovatel vést pro Uživatele uživatelský účet, a Uživatel nemůže Systém Aukro užívat.
  2. 2.2. Zpracování v rámci poskytování uživatelské podpory
   1. 2.2.1. Účelem zpracování je poskytování telefonické a e-mailové uživatelské podpory a poradenství v oblasti užívání a jednotlivých funkcí Systému Aukro jednotlivým Uživatelům, a vedení záznamů o poskytnutí služeb uživatelské podpory.
   2. 2.2.2. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, když toto zpracování je nezbytné pro plnění Smlouvy, jejíž stranami jsou Provozovatel jakožto správce a Uživatel jakožto subjekt údajů.
   3. 2.2.3. K tomuto účelu jsou zpracovávány identifikační a adresní údaje Uživatele včetně jeho e-mailových a telefonických kontaktních údajů, IP adresy a ID v rámci Systému Aukro, a skutečností souvisejících s obsahem požadavku Uživatele, včetně záznamů e-mailové a telefonické komunikace s Uživatelem.
   4. 2.2.4. Interními příjemci zpracovávaných osobních údajů jsou příslušní zaměstnanci Provozovatele poskytující uživatelskou podporu, dále zaměstnanci produktového a marketingového oddělení. Externími příjemci jsou poskytovatelé služeb používaných Provozovatelem ke komunikaci s Uživateli (zejména provozovatel SMS brány, poskytovatel technického řešení call centra nebo dodavatel řešení pro rozesílání transakčních e-mailů).
   5. 2.2.5. Osobní údaje pro účel dle tohoto čl. 2.2. Provozovatel zpracovává po dobu trvání Smlouvy s Uživatelem, nebo po dobu do vyřešení požadavku Uživatele, podle toho, který z uvedených okamžiků nastane později. Nahrávky telefonních hovorů jsou zpracovány po dobu 3 měsíců od konání hovoru, přičemž následně jsou smazány. Za účelem vyhodnocování servisní podpory je Provozovatel oprávněn uchovávat údaje z jednotlivých úkonů uživatelské podpory, veškeré údaje o Uživatelích však jsou pro tento účel anonymizovány.
   6. 2.2.6. K tomuto účelu zpracování se vztahují následující práva Uživatelů jakožto subjektů údajů:

    a) právo na přístup k osobním údajům

    b) právo na opravu a výmaz

    c) právo na omezení zpracování

    d) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

   7. 2.2.7. Poskytnutí osobních údajů k účelům dle tohoto čl. 2.2. není povinné vzhledem k tomu, že využití uživatelské podpory ze strany Uživatele je zcela dobrovolné a nevyplývá z žádného právního předpisu. Rozhodne-li se nicméně Uživatel uživatelskou podporu využít, je povinen osobní údaje v rámci svého požadavku Provozovateli poskytnout, neboť v opačném případě není možné jeho vyřízení.
  3. 2.3. Zpracování v rámci ověřování totožnosti Uživatelů
   1. 2.3.1. Účelem tohoto zpracování je ověření totožnosti Uživatele v případech, kdy tak požadují Pravidla registrace a ověřování uživatelů.
   2. 2.3.2. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, když zpracování je prováděno z důvodu oprávněného zájmu Provozovatele spočívajícího v řádném ověření identity Uživatelů za účelem zajištění řádného plnění jejich povinností vůči jiným Uživatelům nebo vůči Provozovateli v případech, kdy tito mají zájem aktivně prostřednictvím Portálu nabízet zboží. Prostřednictvím ověřování identity Uživatelů Provozovatel eliminuje případy uzavírání kupních smluv prostřednictvím Systému Aukro na základě smyšlených identifikačních údajů.
   3. 2.3.3. K účelu dle tohoto článku 2.3. jsou zpracovávány identifikační a adresní údaje Uživatelů, zejména číslo bankovního účtu Uživatele nebo údaje uvedené ve formuláři "Žádost o ověření údajů". V případech stanovených Pravidly registrace a ověřování uživatelů rovněž kopie dokladu totožnosti Uživatele.
   4. 2.3.4. Interními příjemci osobních údajů jsou příslušní zaměstnanci Provozovatele poskytující uživatelskou podporu. Nejsou žádní externí příjemci osobních údajů.
   5. 2.3.5. Osobní údaje dle tohoto čl. 2.3. Provozovatel zpracovává po dobu provedení identifikace. Elektronické či listinné kopie osobních dokladů jsou zlikvidovány bezprostředně po provedení identifikace, s výjimkou případů, kdy Provozovatel na základě přijaté kopie dokladu nebo jiných okolností vyhodnotí, že Uživatel může představovat reálné bezpečnostní riziko pro Provozovatele nebo pro ostatní Uživatele. Přijaté Žádosti o ověření údajů jsou pro účely případného doložení ověření zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, přičemž po jejím ukončení jsou rovněž zlikvidovány. Záznamy o provedení ověřovací platby prostřednictvím bankovního účtu (výpisy z příslušného bankovního účtu) jsou archivovány v rámci účetních dokladů Provozovatele po dobu požadovanou zákony o účetnictví.
   6. 2.3.6. K tomuto účelu zpracování se vztahují následující práva Uživatelů jakožto subjektů údajů:

    a) právo na přístup k osobním údajům

    b) právo na opravu a výmaz

    c) právo na omezení zpracování

    d) právo vznést námitku proti zpracování

    e) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

   7. 2.3.7. Poskytnutí osobních údajů Uživatelem za účelem dle tohoto čl. 2.3. není pro Uživatele povinné vzhledem k tomu, že užívání Systému Aukro je zcela dobrovolné, Provozovateli ani Uživateli jej nenařizuje žádný právní předpis a je založeno na smluvním základě. Pokud však Uživatel splní podmínky dle Pravidel a má zájem v rámci Systému aktivně vystavovat nabídky svého zboží, je poskytnutí osobních údajů za tímto účelem nezbytné k naplnění účelu ověření, a bez něj nemůže být ověření provedeno.
  4. 2.4. Evidence neregistrovaných Uživatelů provádějících jednorázový nákup
   1. 2.4.1. Účelem zpracování osobních údajů dle tohoto článku 2.4. je evidence osob, majících zájem na jednorázovém uzavření kupní smlouvy prostřednictvím Systému Aukro, bez uzavření Smlouvy a bez provádění registrace, a poskytnutí těchto údajů dalším Uživatelům na základě uzavření kupních smluv s těmito Uživateli prostřednictvím Systému Aukro.
   2. 2.4.2. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení když toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy o jednorázovém a dočasném užití Systému Aukro) jejíž stranami jsou Provozovatel jakožto správce a Uživatel jakožto subjekt údajů. Poté, co pomine uvedený účel, zpracovává Provozovatel osobní údaje Uživatelů v rozsahu dle čl. 2.4.5. pro účely dle čl. 6 odst. 1 písm. f), když toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu Provozovatele spočívajícího v jednoznačné identifikaci Uživatele pro účely jeho dalších objednávek zadaných v Systému Aukro bez uzavření Smlouvy, v možnosti poskytnutí kontaktu Uživatele prodejci v případě, že Uživatel nedokončí proces uzavírání Kupní smlouvy, nebo pro případ ověření průběhu transakce v případě reklamace vypořádání provize ze strany prodejce.
   3. 2.4.3. K účelu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení jsou zpracovávány identifikační, adresní a popisné údaje Uživatele, včetně údajů nezbytných k ověření plnění, e-mailových a telefonických kontaktních údajů a ID v rámci Systému Aukro. K účelu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení jsou zpracovávány výše uvedené údaje v rámci Systému Aukro.
   4. 2.4.4. Interními příjemci zpracovávaných osobních údajů jsou příslušní zaměstnanci Provozovatele poskytující uživatelskou podporu. Externími příjemci jsou:

    a) ostatní uživatelé Systému Aukro v rámci zprostředkování kontaktu Uživatelů za účelem uzavření kupní smlouvy mezi nimi;

    b) poskytovatelé marketingových služeb v pozici zpracovatelů osobních údajů (poskytovatel nástroje pro e-mailing, poskytovatelé analytických nástrojů, poskytovatelé marketingových služeb)

   5. 2.4.5. Osobní údaje v rámci účelu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Provozovatel zpracovává po dobu do předání údajů jinému Uživateli (prodávajícímu) za účelem dohody na plnění uzavřené kupní smlouvy. Osobní údaje v rámci účelu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Provozovatel zpracovává i po předání údajů dle kupní smlouvy, za účelem jedinečné identifikace Uživatele v Systému Aukro pro účely jeho příštích objednávek, přičemž proti tomuto zpracování je Uživatel oprávněn podat námitku dle čl. 3.5.
   6. 2.4.6. K účelům zpracování dle tohoto článku se vztahují následující práva Uživatelů jakožto subjektů údajů:

    a) právo na přístup k osobním údajům

    b) právo na opravu a výmaz

    c) právo na omezení zpracování

    d) právo vznést námitku proti zpracování ID Uživatele a jeho e-mailové adresy za účelem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení formou zaslání žádosti o zrušení uživatelského účtu Provozovateli

    e) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

   7. 2.4.7. Poskytnutí osobních údajů k účelu dle tohoto čl. 2.4. není pro Uživatele povinné, vzhledem k tomu že užívání Systému Aukro je zcela dobrovolné, Provozovateli ani Uživateli jej nenařizuje žádný právní předpis a je založeno na smluvním základě. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu dle tohoto článku je však nezbytným předpokladem k provedení jednorázového nákupu bez uzavření Smlouvy, a bez něj nemůže být jednorázový nákup proveden.
  5. 2.5. Užívání cookies
   1. 2.5.1. V rámci internetových stránek Systému Aukro využívá marketingových a analytických nástrojů třetích osob, které prostřednictvím identifikátorů cookies vyhodnocují chování a úkony Uživatele na internetových stránkách. Účelem užití těchto nástrojů je analýza užívání Systému Aukro Uživatelem s cílem zvýšit komfort Uživatele při užívání Systému Aukro, nabízet Uživateli obsah odpovídající jeho zájmům a preferencím, které jsou z jeho chování odhadnutelné, a marketing a nabízení zboží a služeb Provozovatele nebo jeho smluvních partnerů Uživateli.
   2. 2.5.2. Podrobné informace ohledně účelu a zaměření jednotlivých nástrojů Provozovatel poskytuje na internetových stránkách Systému Aukro v samostatné sekci stránek, zobrazované při první návštěvě Uživatele i jakékoli jiné osoby, a následně kdykoli dostupné všem Uživatelům. Uživatelé mají kdykoli možnost se s účelem užití jednotlivých marketingových nástrojů seznámit.
   3. 2.5.3. Technicky je provoz používaných nástrojů zajišťován prostřednictvím cookies, přijímaných zařízením Uživatele, které používá k užívání Systému Aukro. Odmítnutí daného nástroje znamená odmítnutí cookie, které nástroj využívá.
   4. 2.5.4. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, když toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu Provozovatele spočívajícího ve analytickém, resp. statistickém vyhodnocování provozu Systému Aukro. Právním základem zpracování osobních údajů dle tohoto čl. 2.5. je souhlas Uživatele jakožto subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení v případech, kdy toto zpracování není nezbytné pro účely plnění Smlouvy a oprávněného zájmu Provozovatele. Souhlas s užitím jednotlivých služeb nebo nástrojů je udělen na základě zobrazení informací o používaných nástrojích Uživateli na stránkách Systému Aukro, a kliknutím na příslušné pole s vyjádřením souhlasu. Uživatel je oprávněn udělit souhlas hromadně s užitím všech nástrojů uvedeným v informaci, nebo pouze ve vztahu k některým z nich. Udělený souhlas je Uživatel oprávněn kdykoli odvolat v příslušné zvláštní sekci stránek Systému Aukro, a to kliknutím na příslušné pole s odvoláním souhlasu, a to hromadně ve vztahu ke všem nástrojům, anebo pouze ve vztahu k některým z nich. Uživatel bere na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování jeho osobních údajů, získaných a zpracovávaných na základě používaných nástrojů do okamžiku odvolání souhlasu.
   5. 2.5.5. Interními příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci Provozovatele poskytující uživatelskou podporu, dále zaměstnanci marketingového, produktového a IT oddělení Provozovatele. Externími příjemci osobních údajů jsou externí poskytovatelé marketingových a analytických nástrojů v postavení zpracovatelů osobních údajů (je-li Provozovatel zadavatelem daných marketingových služeb a určuje-li tak účel a prostředky zpracování osobních údajů), případně v postavení samostatných správců osobních údajů (netýkají-li se marketingové služby Provozovatele a tento neurčuje účel a prostředky zpracování osobních údajů).
   6. 2.5.6. K účelům zpracování dle tohoto článku se vztahují následující práva Uživatelů jakožto subjektů údajů:

    a) právo na přístup k osobním údajům

    b) právo na opravu a výmaz

    c) právo na omezení zpracování

    d) právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů odmítnutím příslušných nástrojů dle čl. 2.5.4.

    e) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

   7. 2.5.7. Poskytnutí osobních údajů k účelu dle tohoto čl. 2.5. není pro Uživatele povinné, vzhledem k tomu že užívání Systému Aukro je zcela dobrovolné, Provozovateli ani Uživateli jej nenařizuje žádný právní předpis a je založeno na smluvním základě. Poskytnutí osobních údajů pro účely analytického, resp. statistického vyhodnocení provozu Systému Aukro dle tohoto článku je však nezbytným předpokladem k řádnému fungování Systému Aukro. Poskytování osobních údajů v rámci užití analytických a marketingových nástrojů, které nejsou nezbytné k řádnému fungování Systému Aukro, není pro Uživatele povinné, když je založeno na souhlasu Uživatele. Odmítnutí využití těchto nástrojů nemá vliv na možnosti Uživatele užívat funkcionality Systému Aukro.
  6. 2.6. Zpracování osobních údajů v rámci e-mail marketingu
   1. 2.6.1. Účelem zpracování dle tohoto článku je vedení evidence příjemců obchodních sdělení propagujících Systém Aukro pro účely jejich zasílání těmto příjemcům.
   2. 2.6.2. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, když zpracování je prováděno z důvodu oprávněného zájmu Provozovatele spočívajícího v provádění přímého marketingu a přímé propagace Systému Aukro vůči konkrétním Uživatelům.
   3. 2.6.3. K účelu dle tohoto článku je zpracovávána e-mailová adresa Uživatele. V případě, že Uživatel při uzavření Smlouvy odmítne zasílání obchodních sdělení na svou adresu dle právních předpisů upravujících zasílání obchodních sdělení, Provozovatel jeho emailovou adresu pro účel dle tohoto čl. 2.6. nebude zpracovávat.
   4. 2.6.4. Interními příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci marketingu, obchodu, IT oddělení, oddělení uživatelské podpory a produktového oddělení Provozovatele. Externím příjemcem je poskytovatel nástroje pro hromadný e-mailing v postavení zpracovatele osobních údajů, jemuž jsou e-mailové adresy Uživatelů předávány za účelem vytvoření a odeslání příslušných obchodních sdělení.
   5. 2.6.5. Osobní údaje dle tohoto článku zpracovává Provozovatel po dobu trvání oprávněného zájmu, a to i po ukončení Smlouvy s Uživatelem (po ukončení uživatelského účtu Uživatele). Podá-li Uživatel námitku proti dalšímu zpracování jeho e-mailové adresy pro účel dle tohoto článku odmítnutím dalšího zasílání obchodních sdělení, Provozovatel zpracování ukončí.
   6. 2.6.6. K účelům zpracování dle tohoto článku se vztahují následující práva Uživatelů jakožto subjektů údajů:

    a) právo na přístup k osobním údajům

    b) právo na opravu a výmaz

    c) právo na omezení zpracování

    d) právo vznést námitku proti zpracování emailové adresy Uživatele odmítnutím dalšího zasílání obchodních sdělení na tuto e-mailovou adresu, a to způsobem nabízeným v rámci registračního formuláře odesílaného za účelem uzavření Smlouvy, nebo následně v každém jednotlivém obchodním sdělení)

    e) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

   7. 2.6.7. Uživatel není povinen e-mailovou adresu Provozovateli k účelu dle tohoto čl. 2.6. poskytnout, a odmítnutí zasílání obchodních sdělení v kterémkoli okamžiku nemá na plnění Smlouvy žádné následky.
  7. 2.7. Zpracování osobních údajů pro účely uplatňování právních nároků Provozovatele
   1. 2.7.1. Účelem zpracování dle tohoto článku je evidence údajů o Uživatelích, vůči nimž Provozovatel uplatňuje jakékoli nároky, plynoucí z porušení Smlouvy Uživatelem (zejména z neuhrazení příslušných poplatků, na něž Provozovateli vznikne nárok v důsledku uzavření Kupních smluv ze strany Uživatele).
   2. 2.7.2. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, když zpracování je prováděno z důvodu oprávněného zájmu Provozovatele spočívajícího v řádném plnění smlouvy ze strany Uživatele a na úhradě poplatků za užití Systému Aukro.
   3. 2.7.3. K účelu dle tohoto článku jsou zpracovávány osobní údaje Uživatelů v rozsahu identifikačních, adresních a popisných údajů o Uživatelích, včetně telefonního čísla a e-mailové adresy Uživatele.
   4. 2.7.4. Interními příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci uživatelské podpory, dále zaměstnanci produktového a právního oddělení Provozovatele. Externími příjemci jsou provozovatel SMS brány, poskytovatel nástroje pro hromadný e-mailing, inkasní agentura, pověřená Provozovatelem správou jeho pohledávek, a externí právní poradci pověření jejich vymáháním.
   5. 2.7.5. Osobní údaje dle tohoto článku jsou zpracovány po dobu trvání oprávněného zájmu Provozovatele (tedy do doby úplného vyřešení příslušných nároků a souvisejících sporů s Uživatelem, minimálně však po dobu běhu promlčecí doby podle občanskoprávních předpisů.
   6. 2.7.6. K účelu zpracování dle tohoto článku se vztahují následující práva Uživatele:

    a) právo na přístup k osobním údajům

    b) právo na opravu a výmaz

    c) právo na omezení zpracování

    d) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Uživatele za účelem uplatňování nároků; zájem Provozovatele na řádném plnění Smlouvy a vymožení příslušného plnění však převažuje nad příslušnými právy a svobodami uživatele,

    e) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

   7. 2.7.7. Užívání Systému Aukro Uživatelem je zcela dobrovolné, Provozovateli ani Uživateli jej nenařizuje žádný právní předpis a je založeno na smluvním základě. Použití osobních údajů, poskytnutých Uživatelem v rámci užívání Systému Aukro, k účelu dle tohoto čl. 2.7. je však právem Provozovatele odvozeným z jeho oprávněného zájmu, a poskytnutí osobních údajů Uživatelem pro účely užívání Systému Aukro, aniž by bylo možné je použít pro účel dle tohoto čl. 2.7., není možné.
 3. Bližší informace o právech Uživatele
  1. 3.1. Právo na přístup k osobním údajům
   1. 3.1.1. Uživatel má právo na Provozovateli požadovat, aby mu poskytl přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Uživatel je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody s Provozovatelem jeho osobní údaje.
  2. 3.2. Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů
   1. 3.2.1. V případě, že se Uživatel domnívá, že Provozovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem (zejména s účely a právními základy zde identifikovanými) nebo s právními předpisy, je oprávněn na Provozovateli požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li Provozovatel nepřesné osobní údaje Uživatele, je Uživatel oprávněn požadovat jejich opravu.
  3. 3.3. Právo na výmaz osobních údajů
   1. 3.3.1. Uživatel je oprávněn požadovat na Provozovateli výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, Uživatel odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy Uživatel vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování. Právo na výmaz osobních údajů nelze uplatňovat ve vztahu k osobním údajům, uchovávaným na základě jiného právního důvodu (zejména na základě právního předpisu nebo na základě trvající smlouvy s Uživatelem).
  4. 3.4. Právo na omezení zpracování
   1. 3.4.1. Uživatel je oprávněn požadovat na Provozovateli omezení zpracování osobních údajů v následujících případech:

    a) Uživatel popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Provozovatel mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit,

    b) zpracování osobních údajů je dle Uživatele protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů,

    c) Provozovatel osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale Uživatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

   2. 3.4.2. S osobními údaji, ve vztahu k nimž bylo uplatněno právo na omezení zpracování, nebude s výjimkou jejich prostého uložení až do splnění účelu omezení prováděna žádná operace zpracování, ledaže byl k takovému zpracování Uživatelem udělen souhlas, nebo je takového zpracování zapotřebí z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, případně z důvodu jiného důležitého zájmu Evropské Unie nebo České republiky.
  5. 3.5. Právo na námitku proti zpracování osobních údajů
   1. 3.5.1. V případě zpracování osobních údajů nezbytného pro účely oprávněných zájmů Provozovatele je Uživatel oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace, a to způsobem, vyplývajícím z příslušné činnosti zpracování (viz výše v tomto dokumentu). Provozovatel je na základě námitky povinen zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jejích zájmů převažuje nad zájmy a svobodami Uživatele. Případy, kdy zájmy a svobody Uživatele nepřevažují nad oprávněným zájmem Provozovatele, jsou v tomto dokumentu uvedeny.
  6. 3.6. Právo na přenos údajů
   1. 3.6.1. Vzhledem k tomu, že v rámci zpracování osobních údajů Uživatele ze strany Provozovatele nejsou splněny podmínky pro přenositelnost osobních údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení (zpracování není prováděno na základě souhlasu Uživatele a zároveň automatizovaně), nemá Uživatel možnost toto právo uplatňovat.
  7. 3.7. Právo na podání stížnosti
   1. 3.7.1. V případě podezření, že Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele v rozporu s právními předpisy nebo s tímto dokumentem nebo nevyhoví-li Provozovatel některému z výše uvedených požadavků Uživatele, je Uživatel oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  8. 3.8. Způsob uplatnění práv Uživatelem
   1. 3.8.1. Práva dle jednotlivých činností zpracování může Uživatel uplatnit následujícími způsoby:

    a) dopisem zaslaným na adresu sídla Provozovatele, s uvedením "OSOBNÍ ÚDAJE" na obálce;

    b) elektronickou cestou na základě přihlášení k uživatelskému účtu v rámci Systému Aukro způsobem, který Provozovatel v rámci uživatelského účtu umožňuje;

    c) v případě námitky podávané proti zpracování osobních údajů dle čl. 2.6. (zasílání obchodních sdělení) lze námitku podat elektronicky způsobem nabízeným v rámci registračního formuláře odesílaného za účelem uzavření Smlouvy, nebo následně v každém jednotlivém obchodním sdělení kliknutím na příslušný odkaz)

    d) e-mailem s elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR.

   2. 3.8.2. Na žádosti přijaté jiným způsobem nebude Provozovatel brát zřetel, zejména z důvodu nedostatečné možnosti ověření totožnosti žadatele.
   3. 3.8.3. Provozovatel je jako správce osobních údajů povinen sdělit Uživateli informace o způsobu zpracování jeho osobních údajů bezplatně. Rovněž je povinen bezplatně vyřídit žádosti, podání a námitky Uživatele.
   4. 3.8.4. Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení je však Provozovatel oprávněn uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdy by žádost Uživatele byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména v případě žádostí podaných opakovaně. V uvedených případech je Provozovatel oprávněn odmítnout žádosti vyhovět.
 4. Obecné podmínky zpracování osobních údajů
  1. 4.1. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializovaného poskytovatele, nacházejícího se v postavení zpracovatele osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány ve formě listinné dokumentace s omezeným přístupem třetích osob a ve formě elektronických databází na zabezpečených datových úložištích Provozovatele nebo jeho smluvních partnerů.
  2. 4.2. Provozovatel zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor Provozovatele a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet.
  3. 4.3. Při zpracování osobních údajů Uživatelů nedochází k žádnému k žádnému automatizovanému rozhodování ani k profilování, které by mělo pro Uživatele jakékoli právní důsledky.
  4. 4.4. Provozovatel nepředává osobní údaje Uživatelů do žádné třetí země mimo EU ani žádné mezinárodní organizaci. Ve výjimečných případech mohou být osobní údaje uživatelů předány do třetí země, a to výhradně tehdy, kdy uživatel zakoupí, či prodá zboží rezidentovi třetí země (mimo EU). Zakoupením zboží od rezidenta třetí země, resp. umožněním prodeje zboží do třetích zemí vyjadřuje uživatel souhlas s tímto zpracováním osobních údajů, resp. s předáním osobních údajů do třetí země.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. 5.1. Provozovatel je oprávněn změnit tuto Přílohu v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 11 Obchodních podmínek.