Back to top

Pravidla nabízení zboží na Aukru

 1. Obecná ustanovení
  1. 1.1 Komu jsou určena Pravidla nabízení zboží PRODEJCEM?
   1. 1.1.1 „Pravidla nabízení zboží na Aukru“ jsou určena všem Prodejcům bez ohledu na to, zda prodávají jako nepodnikatelé, nebo prodávají Zboží jako podnikatelé. Pro Prodejce – podnikatele však platí navíc i zvláštní pravidla uvedená v čl. 3 a 4.
  2. 1.2 Výklad pojmů
   1. 1.2.1 V těchto Pravidlech se užívají pojmy definované v čl. 1.1 Obchodních podmínek. Pro větší přehlednost těchto Pravidel jsou níže uvedeny vedle definicí nových pojmů i zopakovány i nejčastější pojmy definované v Obchodních podmínkách:
   2. 1.2.2 Kupující – spotřebitel – Kupující, který není podnikatelem a nejedná jako podnikatel (který dle § 419 NOZ uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání);
   3. 1.2.3 NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
   4. 1.2.4 Obchodní podmínky – obchodní podmínky provozu a užívání systému Aukro;
   5. 1.2.5 Pravidla – tato příloha Obchodních podmínek, označená jako „Pravidla nabízení Zboží na Aukru“;
   6. 1.2.6 Prodejce – podnikatel - fyzická nebo právnická osoba, která naplňuje podmínky a ustanovení 420 a 421 NOZ (blíže vysvětleno v článku 1.4 Pravidel);
   7. 1.2.7 Provozovatel - provozovatel Systému Aukro, společnost AUKRO s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO 053 60 722, DIČ CZ05360722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94903;
  3. 1.3 Co musí všichni PRODEJCI dodržet při vystavení zboží?
   1. 1.3.1 Aukro si přeje, aby bylo nakupování v Systému Aukro co nejpříjemnější, zároveň chce poskytnout Kupujícím i Prodejcům co největší míru jistoty a ochrany. Za tímto účelem stanovil Provozovatel základní pravidla a zásady, které by měli všichni Prodejci dodržovat při vystavení Zboží. Jsou to následující pravidla a zásady, které jsou popsány dále v čl. 2 Pravidel:

    a) Respektování pravidel čl. 3 Obchodních podmínek
    b) Jak vystavit Zboží?
    c) Volba kategorie Zboží
    d) Co všechno musí mít popis Zboží?
    e) Pravidla pro vystavení Zboží na hlavní stránky
    f) Pravidla pro korektury popisu Zboží a blokování návrhů Prodejcem
    g) Zrušení Nabídky Prodejcem
    h) Ochrana práv duševního vlastnictví

  4. 1.4 Jaké další povinnosti platí pro PRODEJCE – podnikatele?
   1. 1.4.1 Podnikatelem je každý, kdo naplňuje podmínky ustanovení § 420 a 421 NOZ. Za podnikatele se považuje také osoba, která prodává soustavně a za účelem dosažení zisku, i když nemá živnostenské oprávnění. Uživatel, který ve větším množství prodává nové Zboží, pravděpodobně naplňuje znaky podnikání – nemá-li takový Uživatel dosud živnostenské oprávnění, měl by si ověřit u příslušného živnostenského úřadu, zda nenaplňuje znaky podnikatele.
   2. 1.4.2 Podnikatelé mají zvláštní povinnosti při prodeji Zboží nepodnikatelům – spotřebitelům. Jedná se zejména o rozsáhlé informační povinnosti, povinnosti týkající se obsahu uzavíraných smluv, poučovací povinnost o možnosti odstoupení od kupní smlouvy a některých dalších.
   3. 1.4.3 Provozovatel Systému Aukro se snaží Prodejcům pomoci a proto v čl. 3 Pravidel uvádí základní informace o některých povinnostech Prodejců – podnikatelů vůči Kupujícím.
   4. 1.4.4 Pokud Prodejce obdrží z Transakce realizované prostřednictvím Systému Aukro platbu, která má povahu tzv. evidované tržby ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je Prodejce povinen plnit související povinnosti stanovené tímto zákonem, zejména je povinen vystavit kupujícímu účtenku a zaevidovat přijatou tržbu u správce daně.
 2. Obecné zásady nabízení zboží
  1. 2.1 Respektování pravidel čl. 3 obchodních podmínek
   1. 2.1.1 Pravidla v čl. 3 Obchodních podmínek jsou nastavena tak, aby bylo uzavírání kupních smluv co nejjednodušší. Prodejci proto nejsou oprávněni měnit podmínky jednotlivých druhů Nabídek uvedené v čl. 3 Obchodních podmínek.
  2. 2.2 Jak vystavit zboží?
   1. 2.2.1 Prodejce vystavuje Zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést: popis Zboží, začátek Nabídky, dobu trvání Nabídky, stav Zboží (zda je nové či použité), dobu dodání, počet kusů, počáteční (vyvolávací) cenu, popř. též cenu Kup Teď a preferované platební a dodací podmínky, konečnou výši nákladů souvisejících s doručením Zboží a případné záruky poskytované Prodejcem.
   2. 2.2.2 Vystavuje-li Prodejce - podnikatel Zboží, k němuž v okamžiku uzavření kupní smlouvy nemá vlastnické právo a teprve je sám objednává a zajišťuje jeho odeslání dodavatelem přímo Kupujícímu, je povinen o tom informovat Kupujícího způsobem uvedeným v těchto Pravidlech, zejména v čl. 4.
   3. 2.2.3 Vystavuje-li Prodejce Zboží z kategorie „Oblečení, obuv, doplňky“, je povinen v popisu Zboží správně vyplnit zvláštní kolonku „Značka“, ve které jsou předvolené nejrozšířenější značky (ochranné známky) v této kategorii. Neobsahuje-li předvolba formuláře značku, kterou právě Prodejce vystavuje, zvolí označení „jiná značka“. Tento způsob zpřesnění popisu Zboží se uplatňuje ve vybraných kategoriích, jejichž výběr provádí Provozovatel.
   4. 2.2.4 Veškeré Prodejcem uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.
   5. 2.2.5 Prodejce je oprávněn navyšovat konečnou kupní cenu pouze o náklady související s doručením Zboží, a to v přiměřené výši odpovídající ceníku příslušného přepravce. Prodejce nesmí navyšovat konečnou kupní cenu pro Kupujícího o další poplatky (např. provize Provozovatele, poplatky za vložení Nabídky apod.).
   6. 2.2.6 V Nabídkách s větším množstvím předmětů s volbou Kup teď je Prodejce oprávněn dát Kupujícímu na výběr z různých barev nebo grafického designu Zboží. Během trvání Nabídky je Prodejce povinen zaručit Kupujícímu dostupnost zvolené barvy či grafického designu. Nabízené Zboží musí být jasně popsáno.
  3. 2.3 Volba kategorie zboží
   1. 2.3.1 Zboží je třeba umístit v kategorii, která mu nejlépe odpovídá. Prodejce je povinen umísťovat podobné předměty do stejné kategorie. Provozovatel si vyhrazuje právo přemístit Nabídku do odpovídající kategorie nebo ji odstranit. Nabídky, ve kterých Prodejce nabízí:

    a) automobil, motocykl nebo dopravní prostředek kategorie veterán, musí být vždy umístěna v odpovídající podkategorii hlavní kategorie "Auto Moto",
    b) nemovitost, musí být vždy umístěna v odpovídající podkategorii hlavní kategorie "Nemovitosti".
    c) Prodejce je oprávněn vystavit maximálně 4 identické Nabídky v jedné kategorii.

  4. 2.4 Popis zboží
   1. 2.4.1 V případě, že předmětem je nabídka Zboží, je Prodejce povinen uvést úplný a přesný popis vystaveného Zboží. Popis Zboží musí být vždy uveden v českém jazyce, přičemž k němu lze připojit rovněž popis v jiném jazyce. Prodejce je oprávněn k popisu Zboží připojit fotografii Zboží odpovídající požadavkům uvedeným v čl. 2.5.
   2. 2.4.2 Prodejce je povinen uvést v popisu Zboží jakékoliv vady, včetně poškození obalu. Neučiní-li tak, odpovídá Prodejce Kupujícímu za vady a nese rovněž náklady, které vznikly Kupujícímu v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady Zboží (náklady na vrácení vadného Zboží Prodejci, náklady znaleckého posudku, náklady právního zastoupení apod.).
   3. 2.4.3 V případě vad Zboží, které je činí neupotřebitelným, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy. Stejně tak má kupující právo odstoupit od smlouvy, jestliže Prodejce v popisu uvedl, že Zboží má určité vlastnosti, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
   4. 2.4.4 Popis Zboží se smí týkat pouze Zboží umístěného do Nabídky. Popisu Zboží nesmí být využíváno ke komunikaci mezi Uživateli, ani jako inzerce či reklama na Zboží a služby nabízené mimo Systém Aukro.
  5. 2.5 Pravidla pro vkládání fotografií zboží
   1. 2.5.1 Fotografie připojená k Nabídce musí zobrazovat nabízené Zboží ve stavu, v jakém se nachází v době vystavení.
   2. 2.5.2 Vystaví-li Prodejce k prodeji více kusů téhož Zboží ve smyslu čl. 3.5. Obchodních podmínek (Nabídka s větším množstvím předmětů s volbou Kup Teď), musí připojená fotografie zobrazovat alespoň jeden z nabízených kusů. V případě podezření, že připojená fotografie nezobrazuje Zboží odpovídající Nabídce, je Provozovatel oprávněn vyžádat si od Prodejce další fotografie vystaveného Zboží, případně jiné dokumenty. Nevyhoví-li Prodejce požadavku Provozovatele na doložení dalších fotografií Zboží, je Provozovatel oprávněn odstranit předmětnou Nabídku ze Systému Aukro.
   3. 2.5.3 Použitá fotografie Zboží musí z hlediska kompozice zobrazovat pouze Zboží tvořící obsah Nabídky, případně jeden z nabízených kusů Zboží ve smyslu čl. 3.5. Obchodních podmínek. Fotografie musí splňovat následující požadavky:

    a) je zakázáno používat jakékoli zvýrazňující doplňky fotografie jako rámečky, vložené texty, loga nebo jiné grafické prvky nebo animace;

    b) je zakázáno do fotografií vkládat jakoukoli vlastní prezentaci prodeje (text s názvem Prodejce nebo e-shopu, logo, www adresa);

    c) logo výrobce může být prezentováno pouze na samotném Zboží, je-li na něm umístěno a je-li na fotografii rozeznatelné; logo nesmí být do fotografie jakkoli doplňováno, nestanoví-li Provozovatel ve spolupráci s výrobcem Zboží v rámci pravidel dané kategorie nebo značky jinak;

    d) fotografie nesmí obsahovat žádný vodoznak;

    e) fotografie v kategorii Móda by měla obsahovat pouze daný kus Zboží,

    f) minimální rozlišení fotografie je 400 (šířka) x 300 (výška) px.

    g) pozadí fotografie by mělo být výhradně jednobarevné, bílé, popř. světlé (RGB 255.255.255); bez pozadí mohou být foceny pouze knihy nebo obaly nosičů v kategorii Hudba nebo Software;

   4. 2.5.4. Pravidla dle tohoto článku 2.5. se vztahují na povinnou titulní fotografii v rámci Nabídky. Na další fotografie, připojené k Nabídce, které se zobrazují až po rozkliknutí Nabídky, se tato pravidla nevztahují, Provozovatel však důrazně doporučuje aplikaci těchto pravidel na všechny fotografie, které do Systému Aukro nahrává.
   5. 2.5.5. Provozovatel je oprávněn Nabídky, které obsahují titulní fotografie porušující pravidla dle tohoto čl. 2.5., zablokovat. V případě opakovaného porušování těchto pravidel Prodejcem Provozovatel pozastaví jeho uživatelský účet ve smyslu čl. 10.1. Obchodních podmínek nebo odstoupí od Smlouvy o užívání systému Aukro. Opakovaným porušením se rozumí, umístí-li Uživatel Nabídku porušující pravidla dle tohoto článku 2.5. na Systém Aukro alespoň třikrát.
   6. 2.5.6. Pravidly fotografií dle tohoto čl. 2.5. není dotčeno případné porušení práv k duševnímu vlastnictví třetích osob ve smyslu čl. 2.9.4. těchto Pravidel (zejména použití fotografie, k níž Uživatel nemá dostatečná autorská práva), a následný postup Provozovatele dle čl. 2.9.6.
  6. 2.6 Korektura popisu zboží
   1. 2.6.1 Prodejce bere na vědomí, že změny a korektury popisu Zboží provedené po zahájení Nabídky mohou za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách opravňovat Kupujícího odvolat příhoz, resp. odstoupit od kupní smlouvy uzavřené pomocí Kup Teď.
  7. 2.7 Zrušení nabídky prodejcem, zrušení jednotlivé nabídky či oznámení
   1. 2.7.1 V případě, že dojde ke skutečnosti, která zakládá následnou nemožnost plnění (zejména zničení či krádež věci), má Prodejce nárok na zrušení celé Nabídky. V pochybnostech je však povinen takovou skutečnost prokázat.
   2. 2.7.2 V případě Aukční nabídky může Prodejce na žádost Kupujícího po dobu aukce zrušit příhoz (návrh na uzavření kupní smlouvy) Kupujícího.
   3. 2.7.3 Příhoz Kupujícího nebo jeho oznámení o přijetí návrhu je možné zrušit též v případech, kdy

    a) není možné ověřit identitu Kupujícího nebo neodpovídají jeho údaje skutečnosti (neplatné telefonní číslo, stará či fiktivní adresa);
    b) dojde ke zničení nebo poškození Zboží (živelná událost, cizí zavinění, krádež);
    c) vyjde v průběhu trvání Nabídky najevo skutečnost, která značně snižuje právní jistotu Prodejce a důvěryhodnost Kupujícího (např. trestný čin, zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkursu na fyzickou či právnickou osobu nebo zamítnutí konkursu pro nedostatek majetku, vstup do likvidace u právnických osob, varování Systému Aukro či jednotlivých Uživatelů na neserióznost Kupujícího).

   4. 2.7.4 V případě sporu je Prodejce povinen zrušení příhozu nebo oznámení o přijetí návrhu odůvodnit a důvody prokázat.
   5. 2.7.5 V nabídkách typu Kup Teď nelze jednotlivá oznámení o přijetí návrhu kupní smlouvy v průběhu trvání nabídky rušit.
  8. 2.8 Práva duševního vlastnictví
   1. 2.8.1 Provozovatel zajišťuje správu a údržbu Systému Aukro a přiměřeně podporuje prodej zboží prostřednictvím internetové reklamy a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat nabídky Uživatelů veřejnosti, včetně Uživatelem poskytnutých fotografií a popisu prodávaného zboží a Uživatel dává k takovému jejich užití souhlas. Za účelem propagace nabídek uživatelů je Provozovatel oprávněn tyto nabídky i fotografie v nich obsažené poskytnout k zveřejnění na serverech třetích osob. Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány e-mailem osobám, které k tomu udělily předchozí výslovný souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
   2. 2.8.2 Prodejce, který nabízí software, je odpovědný za porušení platných právních předpisů a licenčních ujednání, která se k software vztahují. Popis Zboží musí mj. obsahovat informaci, zda software je prodáván s počítačem nebo jeho součástí (dle licenčních podmínek).
   3. 2.8.3 Provozovatel je oprávněn v případě prodeje software nebo jiných autorských děl (zejm. díla audiovizuální – hudební nosiče, filmy) vyžádat si u Prodejce kopii dokladu o jeho původu. Za doklad o původu jsou považovány např. fotografie vnitřního štítku Zboží, dodací list, faktura, kupní nebo licenční smlouva. Doklad o původu musí být čitelný, musí obsahovat údaj o názvu dodavatele (včetně identifikačního čísla dodavatele), datum nákupu a položku Zboží. Prodejce je oprávněn odstranit údaj o ceně, za kterou Zboží nabyl. Nedodá-li Prodejce kopii dokladu o původu, popř. nedoplní-li Provozovateli na jeho žádost informace, je Provozovatel oprávněn konkrétní Nabídku odstranit.
   4. 2.8.4 Připojuje-li Prodejce v rámci vystavení Zboží k jeho popisu i fotografie, upozorňuje tímto Provozovatel na to, že fotografie, reklamní slogany a jiné texty, které jsou v prostředí internetu nebo i jinak běžně dostupné, mohou podléhat autorskoprávní a jiné ochraně a Prodejce se může jejich umístěním v rámci popisu Zboží dopustit zásahu do práv třetí osoby. Prodejce je povinen při vkládání jakýchkoliv fotografií či textů nebo jejich úprav prováděných v rámci popisu Zboží zajistit souhlas osoby, která je autorem, nabyvatelem nebo vlastníkem práv.
   5. 2.8.5 Uživatelé rovněž nejsou oprávněni při popisu Zboží parazitovat na pověsti třetích osob a uvádět spojení se zavedenými značkami či ochrannými známkami (např. užívat slovní spojení „hodinky ve stylu XY“, „design XXX“).
   6. 2.8.6 Provozovatel nenese odpovědnost za obsah popisu Zboží. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit či změnit popis Zboží (např. odstranit fotografii), dozví-li se o prokazatelném porušení autorských práv či práv průmyslových (zejm. k ochranným známkám) ze strany Prodejce.
  9. 2.9 Zakázané jednání
   1. 2.9.1 Název Nabídky ani popis Zboží nesmí obsahovat návrh k prodeji Zboží mimo Systém Aukro nebo návrh na koupi nebo výměnu Zboží, zejména nesmí obsahovat www odkazy na stránky e-shopů a jiných subjektů, jejichž prostřednictvím lze nakoupit Zboží, ani reference na takové stránky.
   2. 2.9.2 Nabídky, u kterých Prodejce dává na výběr ze seznamu předmět, jsou zakázány. Prodejce však je oprávněn nabízet Zboží za podmínek uvedených v článku 2.2.6 Pravidel.
   3. 2.9.3 Název Nabídky ani popis Zboží nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání a dále nesmí obsahovat zejména

    a) informace vyzývající ke komunikaci Uživatelů za účelem uskutečnění Transakcí mimo Nabídku,
    b) Nabídky Zboží, které není Uživatelem aktuálně vystaveno v jeho Nabídkách v rámci Systému Aukro a seznamy Zboží a informace sloužící jako reklama nebo inzerce prodeje tohoto Zboží;
    c) odkazy na služby, ve kterých je Zboží nabízeno větším počtem Prodejců a v nichž je prodávané Zboží možné vyhledat jedním společným systémem pro vyhledávání;
    d) www odkazy na stránky e-shopů a jiných subjektů, jejichž prostřednictvím lze nakoupit movité věci a autorská díla, popř. reference na takové stránky;
    e) informace o průběhu Transakcí s jinými Uživateli;
    f) vlastní podmínky Transakce a přihazování, které jsou v rozporu s právním řádem nebo se Smlouvou a Obchodními podmínkami.

   4. 2.9.4 Elementy HTML, JavaScriptu, Javy a dalších programovacích jazyků nemohou být použity pro:

    a) automatické přesměrování na jinou stránku (platí i pro stránky v rámci Systému Aukro) při otevření stránky s popisem Zboží,
    b) automatické otevření nových oken prohlížeče (tzv. pop-up),
    c) automatické otevření dialogových oken (mimo jiné pomocí metody alert, cofirm, prompt) při otevření stránky s popisem předmětu nebo při pokusu o její opuštění,
    d) načítání a vkládání stránek (mimo jiné pomocí IFRAME, OBJECT) s popisy jiných nabídek, výpisy nabídek (včetně stránek "Informace od Prodejce") nebo jiných vnějších nabídek souvisejících s vystaveným předmětem,
    e) přemístění, blokování, ukrývání nebo kopírování stálých elementů stránky s popisem předmětu (včetně např. oken sloužících pro vkládání Nabídky),
    f) jakékoliv ovlivňování procesu vkládání Nabídek,
    g) načítání nebo generování souborů „cookies“.

 3. Zvláštní povinnosti pro prodejce – podnikatele
  1. 3.1 Výklad článku 3 Pravidel
   1. 3.1.1 Prodejci - podnikatelé mají při prodeji Zboží vůči Kupujícím - spotřebitelům řadu povinností, zejména rozsáhlou informační povinnost, poučovací povinnost o právu na odstoupení i bez udání důvodu, a rovněž odpovědnost za vady prodaného Zboží. Tyto povinnosti se dále rozšířily po nabytí účinnosti NOZ.
   2. 3.1.2 Provozovatel má zájem, aby Prodejci - podnikatelé plnili vůči Kupujícím všechny své zákonné povinnosti a proto v článku 3 uvádí dodatečné povinnosti, které se vztahují pouze na ně (tj. nevztahují se na Prodejce, kteří nejsou podnikateli). Níže uvedené povinnosti dle čl. 3.2 - 3.4 jsou pouze vybranými povinnostmi, které vyplývají z právních předpisů, zejména z NOZ. Prodejci - podnikatelé jsou povinni sledovat aktuální znění i výklad právních předpisů a dbát na jejich dodržování; Provozovatel neodpovídá za porušení zákonných povinností Prodejců ani za úplnost informací uvedených dále v těchto Pravidlech.
   3. 3.1.3 Na Prodejce - podnikatele se však vedle tohoto článku 3 vztahují zároveň i zásady a pravidla uvedená shora v čl. 2 těchto Pravidel.
  2. 3.2 Povinnost informovat spotřebitele před uzavřením smlouvy
   1. 3.2.1 Prodejci - podnikatelé jsou povinni zveřejnit nejlépe na stránce „Informace od Prodejce“ údaje dle § 1811 NOZ a § 1820 NOZ, zejména:

    a) své identifikační údaje (název, sídlo popř. místo podnikání, identifikační číslo a údaj o zápisu ve veřejném rejstříku) včetně aktuálních kontaktních údajů (telefon, e-mail);
    b) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby (např. užívá-li Prodejce - podnikatel telefonní čísla účtovaná zvláštním tarifem);
    c) informaci o tom, jakým způsobem vyřizuje stížnosti Kupujících včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru (zejména připadá v úvahu Česká obchodní inspekce, viz poučení uvedené v čl. 1.3.3 Obchodních podmínek),
    d) zákonem stanovené informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle § 14 a násl. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
    e) informace a podmínky dle čl. 4 Pravidel, pokud Prodejce vystavuje Zboží, k němuž v okamžiku vystavení nemá vlastnické právo (čl. 4.1.1).

   2. 3.2.2 Prodejci - podnikatelé jsou povinni zveřejnit nejlépe na stránce „Informace od Prodejce“ údaje dle § 1811 NOZ a § 1820 NOZ, zejména:

    a) své identifikační údaje (název, sídlo popř. místo podnikání, identifikační číslo a údaj o zápisu ve veřejném rejstříku);
    b) údaje o funkčnosti;
    c) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření;
    d) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou Prodejci -podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy (např. údaje o minimální konfiguraci počítače nutné pro instalaci a řádnou funkčnost prodávané aplikace);
    e) poučení o možnosti odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy (viz níže čl. 3.3 těchto Pravidel)

   3. 3.2.3 Prodejce není povinen zvlášť uvádět ty informace, které vyplývají již z povahy Systému Aukro (např. doba, po kterou je Nabídka platná).
  3. 3.3 Poučení o právu Kupujícího na odstoupení od smlouvy i bez udání důvodu
   1. 3.3.1 Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží; přesný počátek běhu této lhůty 14 dní je upraven v § 1829 NOZ. Nebyl-li Kupující - spotřebitel poučen o tomto svém právu, může od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží.
   2. 3.3.2 Vedle práva odstoupit má Kupující - spotřebitel dle § 1832 NOZ nárok na vrácení peněžních prostředků včetně nákladů na dodání Zboží, které na základě kupní smlouvy převzal (pokud nebyla doprava zdarma).
   3. 3.3.3 Prodejce - podnikatel je povinen poučit Kupujícího - spotřebitele o těchto právech ještě před uzavřením kupní smlouvy a zároveň toto uvést i ve smlouvě samotné. Prodejce - podnikatel by proto měl údaj o právu odstoupit od kupní smlouvy uvést vždy přímo v každé Nabídce v rámci popisu Zboží. K poučení je vhodné využít text vzorového poučení, který je přílohou nařízení vlády č. 363/2013 Sb.. Tento text je však Prodejce - podnikatel povinen vyplnit.
   4. 3.3.4 Vedle poučení je Prodejce - podnikatel povinen poskytnout Kupujícímu – spotřebiteli také formulář pro odstoupení od kupní smlouvy; také vzorový formulář je přílohou nařízení vlády č. 363/2013 Sb. Tento formulář může být poskytnut např. v písemné podobě a vložen do balíku, v němž je Zboží doručeno Kupujícímu.
  4. 3.4 Práva z vadného plnění a ze Záruky
   1. 3.4.1 O právech Kupujícího v případě vad Zboží je Prodejce - podnikatel povinen informovat Kupujícího -spotřebitele ještě před uzavřením kupní smlouvy. Pro vztah mezi Prodejcem - podnikatelem a Kupujícím - spotřebitelem se užijí také příslušná ustanovení NOZ o prodeji Zboží v obchodě (§ 2158 a násl. NOZ).
   2. 3.4.2 Okolnosti, kdy se Zboží považuje za vadné, jsou uvedeny v § 2161 NOZ. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (§ 2165 NOZ). Toto pravidlo se nepoužije ve vybraných případech, které jsou uvedeny v § 2167 NOZ.
   3. 3.4.3 Je-li na prodávaném Zboží, na jejím obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze Zboží užít, má se za to, že byla na tuto dobu poskytnuta záruka za jakost.
   4. 3.4.4 Je-li to potřebné, Prodejce - podnikatel by měl vysvětlit srozumitelným způsobem Kupujícímu -spotřebiteli obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání odpovědnosti za vady i způsob, jakým lze uplatnit práva z odpovědnosti za vady. Není zatím jasné, jaký bude v budoucnu výklad této povinnosti Prodejců - podnikatelů dle § 2166 NOZ (například v kterých případech to je „potřebné“), proto Provozovatel doporučuje, aby Prodejci - podnikatelé přiložili k dodávanému Zboží stručnou a srozumitelnou informaci ohledně odpovědnosti za vady, ledaže už takovou informaci podává přímo výrobce Zboží např. jako součást záručního listu, návodu nebo jiné uživatelské dokumentace
   5. 3.4.5 Shora uvedené povinnosti Prodejců - podnikatelů vztahující se k právům Kupujících - spotřebitelů z vadného plnění nejsou zdaleka vyčerpávající. Provozovatel Systému Aukro proto Prodejcům -podnikatelům doporučuje, aby si příslušné právní předpisy podrobně nastudovali.
 4. Zboží zasílané třetí osobou
  1. 4.1 Informační povinnost Prodejce - podnikatele
   1. 4.1.1 Pouze Prodejce - podnikatel je oprávněn vystavovat Zboží, k němuž v okamžiku vystavení nemá vlastnické právo. Na prodej a nabízení takového Zboží se vedle tohoto článku 4 vztahují rovněž zásady a pravidla uvedená v čl. 2 a 3 těchto Pravidel.
   2. 4.1.2 Nedisponuje-li Prodejce Zbožím, které vystavuje, je povinen to uvést v elektronickém prodejním formuláři, a uvést tam vedle u informací dle čl. 3 zejména:

    a) výslovné upozornění na skutečnost, že Zboží bude odesláno ze zahraničí, včetně státu, z něhož je odesláno;
    b) výslovné upozornění, že může dojít k proclení Zboží a vyměření DPH;
    c) výslovné upozornění, že může dojít k zadržení zásilky celními orgány;
    d) přesný obsah balení (zejména uvést, co kromě samotného Zboží bude balení obsahovat, např. záruční list, informace o délce záruky, návod atd.)

 5. Závěrečná ujednání
  1. 5.1 Provozovatel je oprávněn změnit tato Pravidla v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 11 Obchodních podmínek.