Back to top

Aktuální

Obchodní podmínky
provozu a užívání systému Aukro

společnosti AUKRO s.r.o.
se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín
IČO 053 60 722
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 94903

verze 03/2020

 

OBSAH:

 

DALŠÍ PŘÍLOHY SMLOUVY:

Pravidla nabízení zboží na Aukru 
Pravidla ochrany osobních údajů
Pravidla poskytování plateb přes PayU 
Pravidla registrace a ověřování uživatelů
Pravidla účasti na programu Aukro+ 
Pravidla udělování komentářů a provozování stránky „Informace od Prodejce“ 
Provizní podmínky a sazebník poplatků 

 

 1. Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů
  1. 1.1 Definice některých pojmů
   1. 1.1.1 Autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon;
   2. 1.1.2 Aukční nabídka - způsob prodeje Zboží, kdy výše ceny je tvořena po dobu trvání aukční nabídky na základě návrhů na uzavření kupní smlouvy (příhozů) zájemců o uzavření kupní smlouvy;
   3. 1.1.3 Aukro+ - zvláštní kategorie nabízení Zboží k prodeji, při které mají Prodejci vůči Kupujícím dodatečné povinnosti specifikované v příloze „Pravidla účasti na Programu Aukro+“, popř. ve zvláštní smlouvě o spolupráci uzavřené s Provozovatelem;
   4. 1.1.4 Kupující - Uživatel, který má zájem o koupi Zboží a za tímto účelem se účastní Nabídky;
   5. 1.1.5 Nabídka - jeden ze způsobů vystavení Zboží prostřednictvím Systému obsahující návrh na uzavření kupní smlouvy, s předem stanovenou cenou (v případě Nabídek s volbou Kup Teď) anebo za cenu stanovenou na základě návrhů zájemců o uzavření kupní smlouvy (v případě Aukčních nabídek);
   6. 1.1.6 Nápověda - nápověda pro Uživatele Systému Aukro obsahující popis jednotlivých kroků a situací, včetně rad a tipů; Nápověda není součástí ani přílohou Smlouvy;
   7. 1.1.7 Neověřený Uživatel - registrovaný Uživatel, který dosud neověřil údaje zadané při registraci prostřednictvím ověřovací platby ve výši 3 Kč bezhotovostním převodem ze svého bankovního účtu, popř. prostřednictvím ověření své totožnosti u Provozovatele (viz příloha „Pravidla registrace a ověřování Uživatelů“);
   8. 1.1.8 Neregistrovaný uživatel - uživatel Systému Aukro, který není registrovaný způsobem dle čl. 2.2. Obchodních podmínek a který neuzavřel s Provozovatelem Smlouvu. Práva a povinnosti dle Obchodních podmínek se vztahují na Neregistrované uživatele pouze tehdy, pokud tak výslovně stanoví;
   9. 1.1.9 NOZ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
   10. 1.1.10 Obchodní podmínky - „Obchodní podmínky provozu a užívání systému Aukro“, příloha a nedílná součást Smlouvy;
   11. 1.1.11 Podnikatelský účet - účet, jehož majitelem je fyzická osoba nebo právnická osoba naplňující znaky podnikatele dle § 420 nebo § 421 NOZ, popřípadě osoba zapsaná v kterémkoliv veřejném rejstříku dle § 1 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících (např. občanské sdružení, nadace či nadační fond, zájmové sdružení právnických osob, ústav);
   12. 1.1.12 Prodejce - Uživatel, který má zájem o prodej Zboží, které pro tento účel vystavil v Nabídce;
   13. 1.1.13 Provozovatel - provozovatel Systému Aukro, společnost AUKRO s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČO 053 60 722, DIČ CZ05360722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94903;
   14. 1.1.14 Smlouva - Smlouva o užívání systému Aukro uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem a Uživatelem;
   15. 1.1.15 Systém Aukro - automatizovaný systém Provozovatele tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, umožňuje Uživatelům nabízet Zboží k prodeji a nabízené Zboží kupovat, sledovat průběh Transakce a využívat další služby;
   16. 1.1.16 Transakce - proces reakce na Nabídku s cílem uzavření kupní smlouvy prostřednictvím Systému Aukro;
   17. 1.1.17 Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání systému Aukro;
   18. 1.1.18 Uživatelský účet - administrační rozhraní určené registrovaným Uživatelům, které je opravňuje přihlásit se ke službám Systému Aukro pod unikátním uživatelským jménem a využívat tyto služby;
   19. 1.1.19 Zboží - movité věci nebo nehmotné statky, které mohou být předmětem Nabídky dle Obchodních podmínek.
  2. 1.2 obchodní podmínky a další přílohy, Archivace Smluv a Obchodních podmínek
   1. 1.2.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uživatelů při užívání Systému Aukro.
   2. 1.2.2 Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou či přílohou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem tyto Obchodní podmínky.
   3. 1.2.3 Dokumenty, které jsou v těchto Obchodních podmínkách označeny pojmem „příloha“, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Jakékoliv odkazy na konkrétní čísla článků odkazují na příslušné články uvedené v těchto Obchodních podmínkách. V případě odkazu na konkrétní články příloh nebo jiných dokumentů je tato skutečnost vždy výslovně uvedena.
   4. 1.2.4 Nápověda není přílohou Smlouvy ani není součástí těchto Obchodních podmínek a Uživateli nevznikají žádné nároky z titulu chyb v Nápovědě nebo rad a tipů, které bude Uživatel považovat za chybné.
   5. 1.2.5 Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách https://obchodnipodminky.aukro.cz.
   6. 1.2.6 Obchodní podmínky si může Uživatel vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné.
  3. 1.3 Vlastnosti systému Aukro
   1. 1.3.1 Systém Aukro umožňuje Prodejcům nabízet Zboží k prodeji třetím osobám – Kupujícím. Provozovateli vzniká vůči Prodejcům nárok na provizi a případně na poplatky za jimi objednané služby, a to za podmínek uvedených v čl. 7, kde jsou uvedeny též údaje o daních. Další vlastnosti a způsob užívání Systému jsou uvedeny v Nápovědě.
   2. 1.3.2 Provozovatel nenabízí v rámci Systému Aukro vlastní Zboží (s výjimkou jednorázových marketingových akcí) a neúčastní se jakýmkoliv způsobem uzavírání kupních smluv mezi Uživateli, Provozovatel tedy neúčtuje Kupujícím žádné náklady na dodání Zboží. Provozovatel rovněž neprovádí kontrolu nabízeného Zboží a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli.
   3. 1.3.3 Uživatelé mají možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti a reklamace na činnost Systému Aukro nebo Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených zde: https://napoveda.aukro.cz/node/298. Není-li Uživatel spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Provozovatele, popř. nechce-li komunikovat s Provozovatelem, je oprávněn se obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): https://www.coi.cz/cz/spotrebitel/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/. Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji (viz příloha „Pravidla ochrany osobních údajů“) se může Uživatel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz.
  4. 1.4 ochrana kupujících
   1. 1.4.1 Dojde-li v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím Systému Aukro k poškození Kupujícího, má možnost požádat Provozovatele o peněžitou částku za účelem zmírnění utrpěných škod.
   2. 1.4.2 Uplatnit vyplacení peněžité částky je poškozený Kupující oprávněn způsobem a za podmínek uvedených v „Pravidlech Ochrany kupujících“, kde je popsán postup při uplatnění a rovněž důkazní prostředky, kterými je Kupující povinen prokázat, že byl poškozen.
   3. 1.4.3 Kupujícímu nevzniká v souvislosti s programem „Ochrany kupujících“ ani z jiných důvodů nárok vůči Provozovateli na úhradu skutečných škod ani jiné majetkové či nemajetkové újmy způsobené v souvislosti s protiprávním jednáním Prodejce. Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit každý případ individuálně a s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu náhradu nevyplatit, případně ji poměrně snížit.
 2. Obecné podmínky užívání systému aukro
  1. 2.1 Podmínky provozovatele
   1. 2.1.1 Obchodování prostřednictvím Systému Aukro je dostupné všem osobám splňujícím některé z následujících kritérií:

    a) fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrovány a jsou plně svéprávné,
    b) zaregistrované právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku,
    c) stát (ve smyslu § 21 NOZ a § 6 a 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění).

   2. 2.1.2 Uživatelé, kterým byla Provozovatelem v souladu s těmito Obchodními podmínkami zrušena registrace, nemohou prostřednictvím Systému Aukro obchodovat, přestože splňují podmínky dle čl. 2.1.1. shora.
   3. 2.1.3 Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání Systému nebo na uzavření Smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených dále v těchto Obchodních podmínkách.
  2. 2.2 Registrace
   1. 2.2.1 Podmínkou nabízení Zboží prostřednictvím Systému Aukro je uzavření Smlouvy a bezplatná registrace Uživatele. Neregistrovaní Uživatelé mohou za určitých podmínek nakupovat Zboží prostřednictvím Systému Aukro i bez registrace.
   2. 2.2.2 Podmínky registrace, ověření registrovaných Uživatelů a nakládání s údaji Uživatelů jsou uvedeny v přílohách „Pravidla registrace a ověřování Uživatelů“ a „Pravidla ochrany osobních údajů“.
  3. 2.3 Zakázané zboží
   1. 2.3.1 Provozovatel vede Seznam zakázaného zboží (dále jen „Seznam“), který je volně přístupný na internetových stránkách https://napoveda.aukro.cz/node/138. Seznam je demonstrativním (neuzavřeným) výčtem zboží, které nemůže být vůbec předmětem Nabídky, popř. zboží, které Uživatelé mohou nabízet k prodeji za splnění určitých podmínek. Seznam může být Provozovatelem kdykoliv průběžně doplňován. Uživatelé nejsou oprávněni nabízet Zboží vedené v Seznamu jako zakázané.
   2. 2.3.2 Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit  Nabídku ze Systému i v případě Zboží, které nebude v Seznamu uvedeno, jestliže by jeho nabízení, prodej, koupě či užívání mohla být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst Provozovatele.
   3. 2.3.3 Uživatel nesmí společně se Zbožím, které není uvedeno na Seznamu, nabízet, prodávat, zasílat či jinak distribuovat Zboží ze Seznamu, a to ani jako dar předávaný společně s jiným bezvadným Zbožím.
 3. Druhy nabídek
  1. 3.1 DRUHY NABÍDEK
   1. 3.1.1 Systém Aukro umožňuje Uživatelům nabízet Zboží ke koupi v dále uvedených druzích Nabídek: Aukční nabídka, Aukční nabídka s volbou Kup Teď, Kup Teď, Nabídka s větším množství předmětů s volbou Kup Teď.
  2. 3.2 Aukční nabídka
   1. 3.2.1 Aukční nabídka probíhá formou veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž předmětem kupní smlouvy je Prodejcem vystavené Zboží a jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu je kupní cena. Ostatní podmínky kupní smlouvy jsou uvedeny v čl. 6 Obchodních podmínek, Zboží je přesně popsáno v popisu Zboží (příloha „Pravidla nabízení Zboží na Aukru“).
   2. 3.2.2 Lhůta pro podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy je určena Prodejcem (doba trvání Aukční nabídky). Prodejce je povinen uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím, který formou tzv. příhozů (čl. 5.1.1) nabídl nejvyšší kupní cenu. Prodejce je oprávněn změnit Aukční nabídku na Aukční nabídku s volbou Kup Teď pouze do okamžiku prvního příhozu Kupujícího.
   3. 3.2.3 Podáním nejvýhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy (příhozu dle čl. 5.1.1) a ukončením Aukční nabídky vzniká Kupujícímu povinnost uzavřít s Prodejcem kupní smlouvu dle čl. 3.2.5. Kupující odpovídá Prodejci za škodu vzniklou neuzavřením Kupní smlouvy, aniž by k tomu byl dán některý důvod dle těchto Obchodních podmínek. V případě Aukčních nabídek, v nichž je Prodejcem sám Provozovatel, případně v případě Aukčních nabídek, jejichž předmětem je Zboží zvláštní peněžité či nepeněžité hodnoty nebo Aukčních nabídek označených jako charitativní, je Aukro oprávněno se na Kupujícím, který porušil povinnost uzavřít kupní smlouvu dle tohoto článku, domáhat náhrady škody nebo peněžitého zadostiučinění za poškození dobrého jména Provozovatele, k němuž v důsledku neuzavření kupní smlouvy došlo.
   4. 3.2.4 Prodejce není oprávněn odmítnout všechny návrhy na uzavření kupní smlouvy ani si takové právo vyhradit v popisu Zboží.
   5. 3.2.5 Jakmile Prodejce po skončení Aukční nabídky kontaktuje Kupujícího (navrhovatele), který formou tzv. příhozů (čl. 5.1.1) nabídl nejvyšší kupní cenu, považuje se toto za akceptaci jeho návrhu a uzavření kupní smlouvy. Za kontaktování Kupujícího (navrhovatele) se považuje též odeslání zboží na adresu Kupujícího, popř. zaslání e-mailu odeslaného automaticky Systémem Aukro. Dojde-li k tomu, že více Kupujících navrhne stejnou kupní cenu (tzn. kdy více Kupujících zadá stejnou maximální cenu dle čl. 5.1.2), považuje se za vítěze Aukční nabídky ten Kupující, který tuto maximální cenu zadal do Systému Aukro nejdříve. Provozovatel sdělí Prodejci kontaktní údaje tohoto Kupujícího (vítěze Aukční nabídky).
  3. 3.3 Kup Teď
   1. 3.3.1 Nabídka s volbou Kup Teď je návrhem Prodejce na uzavření kupní smlouvy za předem stanovenou cenu učiněnou neurčitému okruhu osob. Kupní smlouva je uzavřena s Uživatelem, který jako první Prodejci oznámí prostřednictvím Systému Aukro, že Nabídku bez výhrad přijímá. Kupující není oprávněn v rámci přijetí Nabídky činit odchylky oproti obsahu Nabídky (např. stanovit nižší cenu) nebo jakékoliv dodatky (např. doplnit smluvní pokuty, rozšířit záruku za jakost).
  4. 3.4 Aukční Nabídka s volbou Kup Teď
   1. 3.4.1 Aukční nabídka s volbou Kup Teď je proces, kdy Prodejce umožní alternativně Kupujícím koupit Zboží za předem stanovenou (vyšší) cenu formou oznámení přijetí návrhu na její uzavření dle čl. 3.3, anebo vyzvat k podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy ve veřejné soutěži za podmínek čl. 3.2, přičemž vyvolávací cena je nižší než cena stanovená v režimu Kup Teď.
   2. 3.4.2 Návrh Prodejce na uzavření kupní smlouvy v režimu Kup Teď dle čl. 3.3 je vázán na rozvazovací podmínku – jakmile první Kupující učiní návrh na uzavření kupní smlouvy v režimu Aukční nabídky formou tzv. příhozu, návrh na uzavření kupní smlouvy zaniká a počíná běžet Aukční nabídka za podmínek uvedených v čl. 3.2.
  5. 3.5 Nabídka s větším množstvím předmětů s volbou Kup Teď
   1. 3.5.1 Prodejce má možnost nabídnout k prodeji více kusů, tj. více než 1 kus téhož Zboží (tj. Zboží druhově určeného, popř. individualizovaného. Prodejce je oprávněn dát Kupujícímu na výběr z různých barev nebo grafického designu téhož druhu Zboží).
   2. 3.5.2 Na Nabídky s větším množstvím předmětů s volbou Kup Teď se přiměřeně užije čl. 3.3.1, přičemž Prodejce prostřednictvím Systému Aukro upravuje návrh na uzavření kupní smlouvy v souvislosti s již prodaným Zbožím (Systém Aukro automaticky snižuje počet kusů nabízeného Zboží o Zboží, které již bylo prodáno).
  6. 3.6 Zvláštní ustanovení k prodeji motorových vozidel a nemovitostí
   1. 3.6.1 Čl. 3.1 až 3.5 neuplatní u Nabídek, jejichž předmětem je prodej nemovitostí nebo motorového vozidla ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, umístěné v odpovídající kategorii položky Nemovitosti, resp. Auto-Moto. Nabídky v těchto kategoriích probíhají standardním způsobem dle čl. 3.2, 3.3 nebo 3.4, Systém Aukro však v tomto případě slouží pouze jako zprostředkovatel možnosti uzavřít kupní smlouvu – příhozy Kupujícího nebo oznámení o přijetí Nabídky se nepovažují za návrhy na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva nevzniká ani tehdy, když Kupujícího kontaktuje Prodejce.
   2. 3.6.2 Prodejce není oprávněn odmítnout všechny Nabídky na možnost uzavřít kupní smlouvu ani si takové právo vyhradit v Nabídce.
   3. 3.6.3 Po skončení Nabídky dle čl. 3.6.1 předá Provozovatel prostřednictvím Systému Aukro Prodejci kontaktní údaje Kupujícího, který učinil nejvyšší Nabídku. Způsob uzavření kupní smlouvy, případná prohlídka nemovitosti nebo Zboží a uplatnění případných slev, předání nemovitosti nebo Zboží a další záležitosti spojené s prodejem nemovitosti (např. sepsání písemných smluv, ověření podpisů, návrh na vklad do katastru nemovitostí, přiznání k dani z převodu nemovitostí), resp. vybraného Zboží z kategorie Auto-Moto (např. registrace silničního vozidla u příslušného úřadu) si sjednají Prodejce s Kupujícím nezávisle na úpravě čl. 3.1 až 3.5 Obchodních podmínek.
   4. 3.6.4 Právní vztahy mezi Prodejcem a Kupujícím se řídí obecnými právními předpisy.
   5. 3.6.5 Zvláštní úprava podle čl. 3.6 se vztahuje pouze na nemovitosti a dále na motorová vozidla ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to včetně běžného příslušenství (např. autorádio, zabudované střešní okno, autopotahy, koberečky) a tzv. povinné výbavy ve smyslu vyhlášky č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Dále se tato úprava vztahuje na Nabídky motorových vozidel (i nepojízdných) za účelem dalšího využití popř. prodeje jejich součástí (dle výběru Kupujícího) jako náhradních dílů (prodej na náhradní díly), přičemž předmětem Nabídky musí být vždy celé motorové vozidlo bez specifikace konkrétních prodávaných náhradních dílů. Na samostatný prodej součástí a příslušenství motorových vozidel (náhradní díly, autorádia prodávaná samostatně aj.), aniž by tvořily součást motorového vozidla, tvořící předmět Nabídky, se však použijí čl. 3.1 až 3.5 v plném rozsahu.
   6. 3.6.6 Nabízí-li Prodejce motorové vozidlo za účelem jeho prodeje na náhradní díly, musí toto výslovně v Nabídce uvést slovy „Prodej na náhradní díly“ popř. „Na náhradní díly“.
  7. 3.7 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K PRODEJI UMĚLECKÝCH DĚL
   1. 3.7.1 Je-li předmětem prodeje prostřednictvím Systému Aukro originál uměleckého díla, jehož autorem není Prodejce, a konečná kupní cena činí 1500 EUR nebo více, je Prodejce povinen prostřednictvím Systému Aukro odvést odměnu za opětovný prodej ve smyslu § 24 Autorského zákona. Provozovatel je následně povinen tuto odměnu odvést autorovi nebo kolektivnímu správci, jemuž bylo uděleno oprávnění k výkonu kolektivní správy v rozsahu zahrnujícím vybírání odměn. Výše odměny za opětovný prodej uměleckých děl je uvedena v Provizních podmínkách a sazebníku poplatků.
   2. 3.7.2 Za účelem splnění povinnosti dle čl. 3.7.1 je Prodejce povinen uvést v popisu Zboží, u něhož jsou splněny podmínky čl. 3.7.1, že se jedná o originál uměleckého díla nebo o rozmnoženinu, která se považuje za originál. Pokud tak Prodejce neučiní, avšak z označení uměleckého díla a jeho popisu nevyplývají žádné pochybnosti o originalitě a autorovi díla a konečná kupní cena Zboží činí 1500 EUR nebo více, má se zato, že se jedná o originál uměleckého díla s právem autora na odměnu z opětovného prodeje, a Provozovateli vzniká nárok na úhradu odměny z opětovného prodeje ze strany Prodejce. Rozmnoženinami, které se považují za originál uměleckého díla, jsou dle Autorského zákona takové rozmnoženiny, které byly zhotoveny v omezeném počtu samotným autorem nebo pod jeho vedením a jsou očíslovány, podepsány nebo umělcem jinak řádně prohlášeny za pravé.
   3. 3.7.3 Prodejci vzniká povinnost k úhradě odměny za opětovný prodej ke dni skončení Nabídky. Provozovatel vyúčtuje Prodejci částku rovnající se výši odměny za opětovný prodej uměleckého díla v souhrnném daňovém dokladu společně s ostatními poplatky za využité služby.
 4. Nabídka Prodejce
  1. 4.1 pravidla nabízení zboží Prodejcem
   1. 4.1.1 Aby byl prodej a koupě Zboží prostřednictvím Systému Aukro bezpečný, příjemný a poskytoval všem stranám dostatečnou právní jistotu, zavazuje se Prodejce dodržovat přílohu „Pravidla nabízení zboží na Aukru“.
   2. 4.1.2 Prodejce dále není oprávněn měnit podmínky jednotlivých druhů Nabídek uvedených shora v čl. 3 Obchodních podmínek, není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak.
   3. 4.1.3 V případě, že dojde ke skutečnosti, která zakládá následnou nemožnost plnění (zejména zničení či krádež věci), má Prodejce nárok na zrušení celé Nabídky, avšak za podmínek uvedených v „Pravidlech nabízení zboží na Aukru“.
   4. 4.1.4 Provozovatel nenese odpovědnost za obsah popisu Zboží. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit či změnit popis Zboží (např. odstranit fotografii), dozví-li se o prokazatelném porušení autorských práv či práv průmyslových (zejm. k ochranným známkám) ze strany Prodejce.
   5. 4.1.5 Prodejce – podnikatel je oprávněn nabízet i Zboží, k němuž v okamžiku vystavení nemá vlastnické právo. Na tuto skutečnost je však třeba Kupující výslovně upozornit na stránkách „Informace od Prodejce“ a zároveň v popisu Zboží.
  2. 4.2 Program „Aukro+“
   1. 4.2.1 Nabídky v rámci programu „Aukro+“ mohou vystavovat pouze ti Prodejci, kterým Provozovatel schválil účast na programu Aukro+, popř. kteří mají s Provozovatelem uzavřenu zvláštní smlouvu o spolupráci. Prodejce, který se účastní programu „Aukro+“, má rozšířené povinnosti vůči Kupujícím, které jsou uvedeny níže v čl. 4.2.2 a v příloze „Pravidla účasti na programu Aukro+“. Prodejci zařazení do programu „Aukro+“ i jejich Nabídky jsou vizuálně odlišeni ikonou „Aukro+“ popř. „a+“, popř. jinými způsoby.
   2. 4.2.2 Kupujícímu, který zakoupí zboží vystavené Prodejcem zařazeným do programu „Aukro+ “, vzniká vedle nároků uvedených v těchto Obchodních podmínkách (zejména v čl. 3 a 6) rovněž

    a) nárok na dodání Zboží v souladu s dobou dodání Zboží deklarovanou Prodejcem, v návaznosti na přijetí platby provedené Kupujícím;
    b) právo položit dotaz týkající se Nabídky Zboží či zakoupeného Zboží, přičemž Prodejce je povinen jej zodpovědět v pracovní dny do 24 hodin od jeho doručení na e-mailovou adresu, kterou pro tyto účely v Nabídce uvede.

   3. 4.2.3 V případě, že Zboží zakoupené v rámci programu „Aukro+ “ nebude dodáno v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, vznikají Kupujícímu zvláštní práva dle programu „Ochrany Kupujících“ (čl. 1.4), která jsou širší, než práva vůči běžným Prodejcům nezúčastněných na programu Aukro+.
 5. příhoz kupujícího, oznámení kupujícího o přijetí návrhu KUPNÍ SMLOUVY
  1. 5.1 Příhoz kupujícího
   1. 5.1.1 Pod pojmem „příhoz“ se rozumí u Aukčních nabídek dle čl. 3.2 a 3.4 návrh Kupujícího na uzavření kupní smlouvy, který činí Kupující prostřednictvím Systému Aukro. Protože všechny podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou definovány Prodejcem, Kupující je oprávněn navrhnout pouze výši kupní ceny a u Nabídek s větším množstvím předmětů s volbou Kup teď (čl. 3.5) je oprávněn navrhnout také množství kupovaného Zboží.
   2. 5.1.2 Kupující zadává prostřednictvím Systému maximální kupní cenu, za kterou je ochoten nabízené Zboží koupit; tato maximální cena je důvěrná a není v Systému zveřejněna. Systém provádí automatizovaně jednotlivé příhozy pouze v takové výši, aby byl návrh Kupujícího návrhem s nejvyšší kupní cenou (tzn. aby převýšil Nabídky ostatních zájemců o koupi). Jakmile dojde k navýšení nabídky kupní ceny ostatními zájemci o koupi, navýší Systém Aukro automaticky Nabídku Uživatele na minimální cenu, která převýší Nabídky ostatních navrhovatelů o jeden příhoz (podle tabulky uvedené v čl. 5.1.3) až do výše maximální kupní ceny zadané Kupujícím. Pokud navýšení příhozu překročí hranici maximální částky, Systém Aukro navýší příhoz pouze na hodnotu maximální částky.
   3. 5.1.3 Zvýšení hodnoty příhozu během Aukční nabídky:
    Aktuální cena (v Kč) Hodnota navýšení (přihození) (v Kč)
    1 – 4,99 1
    5 – 19,99 2
    20 – 49,99 3
    50 – 99,99 5
    100 – 499,99 10
    500 – 999,99 25
    1000 – 2499,99 50
    2500 – 4999,99 100
    více než 5000 200
   4. 5.1.4 V průběhu trvání Aukční nabídky je Kupující oprávněn změnit výši maximální ceny, přičemž nově zadaná výše maximální ceny nemůže být nižší než aktuální cena Zboží.
   5. 5.1.5 Veškeré ceny Zboží navrhované Kupujícím jsou uváděny včetně DPH.
   6. 5.1.6 Příhoz učiněný Kupujícím, jehož Uživatelský účet bude zablokován před skončením příslušné Aukční nabídky, bude automaticky zrušen. Informace o zablokování Uživatelského účtu konkrétního Uživatele bude uvedena v popisu příslušné Aukční nabídky.
   7. 5.1.7 Je-li předmětem Aukční nabídky Zboží zvláštní peněžité či nepeněžité hodnoty, nebo je-li Aukční nabídka výslovně označena jako charitativní, je Provozovatel oprávněn až do okamžiku ukončení Aukční nabídky provádět kontrolu příhozů z důvodu zvýšeného zájmu na řádném uzavření a plnění Kupní smlouvy. V rámci kontroly Provozovatel telefonicky kontaktuje Kupujícího, který učinil příhoz, za účelem ověření jeho existence a vážnosti jeho příhozu. Nelze-li telefonicky Kupujícího kontaktovat (zejména z důvodu opakované nedostupnosti čísla nebo opakovaného nepřijetí hovoru), nebo zakládají-li informace získané od Kupujícího v rámci telefonického hovoru jakoukoli pochybnost o vážnosti příhozu, je Provozovatel oprávněn považovat daný příhoz za podezřelý nebo za učiněný s nedostatkem vážné vůle, a příhoz zrušit. O tomto zrušení informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailu zaslaného na jeho e-mailovou adresu.
  2. 5.2 Oznámení o přijetí návrhu
   1. 5.2.1 Oznámení Kupujícího o přijetí návrhu kupní smlouvy je možné pouze v Nabídkách dle čl. 3.3 a 3.5, u nichž je jediným možným způsobem uzavření kupní smlouvy, anebo v případě Aukční nabídky s volbou Kup Teď dle čl. 3.4, kde je jedním z možných způsobů uzavření kupní smlouvy. V oznámení o přijetí návrhu Kupující nenavrhuje výši kupní ceny, pouze Prodejci oznamuje přijetí navržené ceny.
   2. 5.2.2 Oznámení o přijetí návrhu může Kupující učinit zvolením položky „Kup teď“ u příslušné Nabídky, zvolením položky „Přidat do košíku“, pomocí níž je výběr Zboží uchován pro účely pozdějšího dokončení Transakce. Přijetí navržené ceny je pak provedeno potvrzením nákupu všech položek umístěných do nákupního košíku.
  3. 5.3 Oznámení o přijetí návrhu Neregistrovaným Uživatelem
   1. 5.3.1 Neregistrovaný uživatel je oprávněn učinit oznámení o přijetí návrhu a uzavřít kupní smlouvu pouze u Nabídek s volbou Kup Teď dle čl. 3.3 nebo Nabídek s větším množstvím předmětů s volbou „Kup Teď“ dle čl. 3.5. Transakce Neregistrovaného uživatele je omezena pouze podmínkami uvedenými níže v bodech a) – b) tohoto článku; v ostatním se užijí příslušná ustanovení Obchodních podmínek. Podmínky umožňující provést Neregistrovanému uživateli Transakci:

    a) Neregistrovaný uživatel zadá u příslušné Nabídky požadované identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, stát, e-mail, telefon),
    b) Neregistrovaný uživatel zvolí Prodejcem nabízený způsob dopravy a platby; při zvolení platby kartou prostřednictvím PayU není možné zakoupit Zboží v kategoriích uvedených v seznamu, který je volně přístupný na internetových stránkách https://napoveda.aukro.cz/node/316 .

   2. 5.3.2 Oznámení o přijetí návrhu může Kupující učinit zvolením položky „Kup teď“ u příslušné Nabídky, zvolením položky „Přidat do košíku“, pomocí níž je výběr Zboží uchován pro účely pozdějšího dokončení Transakce. Přijetí navržené ceny je pak provedeno potvrzením nákupu všech položek umístěných do nákupního košíku.
  4. 5.4 Změna popisu Zboží a Právo kupujícího odvolat příhoz, popř. odstoupit od kupní smlouvy
   1. 5.4.1 Učiní-li Prodejce po zahájení Nabídky korektury v popisu Zboží nebo v poznámce k již probíhající Nabídce, a znamenají-li tyto korektury snížení hodnoty Zboží (např. doplní-li Prodejce informaci o vadě Zboží), mohou z tohoto důvodu Kupující návrh kupní smlouvy odvolat pro podstatnou změnu okolností, resp. odstoupit od kupní smlouvy uzavřené pomocí Kup Teď; Kupující je povinen toto oznámit Prodejci.
 6. Předání zakoupeneho zboží, Úprava kupní smlouvy
  1. 6.1 Poskytnutí kontaktních údajů a předání zakoupeného zboží
   1. 6.1.1 Bezprostředně po skončení Nabídky poskytne Provozovatel automatizovaně prostřednictvím Systému Aukro oběma stranám kupní smlouvy kontaktní údaje nezbytné pro jejich vzájemnou identifikaci. Kupující,

    - kterému bylo Prodejcem oznámeno přijetí návrhu kupní smlouvy, popř.
    - kterému bylo Prodejcem potvrzeno uzavření kupní smlouvy,

    a Prodejce jsou povinni kontaktovat se a reagovat ve lhůtě 7 dnů ode dne skončení Nabídky tak, aby mohlo bez zbytečného odkladu dojít k realizaci práv z kupní smlouvy. Je-li kterákoli strana kupní smlouvy ve lhůtě 7 dnů ode dne skončení Nabídky nekontaktní (tzn. není možno ji zastihnout na kontaktech jí uvedených při registraci nebo nereaguje na doručené výzvy), má druhá strana právo od kupní smlouvy odstoupit. V případě Prodejců, kteří vystavují Zboží v rámci programu "Aukro+", je Prodejce povinen reagovat a komunikovat s Kupujícím ve lhůtách uvedených v příloze „Pravidla účasti na programu Aukro+“.

   2. 6.1.2 Uživatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy rovněž v případě, došlo-li ze strany Provozovatele k zablokování Uživatelského účtu druhé smluvní strany.
   3. 6.1.3 Předává-li Prodejce Zboží prostřednictvím pošty či jiného dopravce, po celou dobu přepravy nese nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci Prodejce.
   4. 6.1.4 Prodejci i Kupujícímu se zakazuje vyzývat druhou smluvní stranu Transakce prostřednictvím nástrojů Systému Aukro (např. prostřednictvím tzv. zprávy pro Kupujícího nebo prostřednictvím tzv. zprávy pro Prodávajícího) k obchodování mimo Systém Aukro, a to i v době po skončení Nabídky, případně uvádět informace uvedené v čl. 2.9 přílohy „Pravidla nabízení zboží na Aukru“ a v čl. 1.3.1 přílohy „Pravidla udělování komentářů a provozování stránky Informace od Prodejce".
   5. 6.1.5 Zadá-li Uživatel při dokončování Transakce u příslušné Nabídky údaje pro doručení Zboží (v rámci tzv. formuláře voleb přepravy), které jsou odlišné od údajů uvedených Uživatelem při registraci do Systému Aukro, je Prodejce povinen zaslat Kupujícímu Zboží na údaje uvedené při dokončování Transakce ve formuláři voleb přepravy.
  2. 6.2 Práva a povinnosti z kupní smlouvy
   1. 6.2.1 Na úpravu práv a povinností z kupní smlouvy se použijí obecné předpisy, zejména NOZ. Jestliže Prodejce naplňuje znaky zákonné definice „podnikatele“ dle § 420 a násl. NOZ a Kupující definice „spotřebitele“ dle § 419 NOZ, použije se též úprava tzv. spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl. NOZ). Přehled základních povinností Prodejce – podnikatele vůči spotřebitelům (informační povinnost, poučovací povinnost včetně poučení o možnosti odstoupení od smlouvy) je uveden v příloze „Pravidla nabízení zboží na Aukru“.
   2. 6.2.2 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za stav, kdy Prodejce nedodá Kupujícímu Zboží dle kupní smlouvy, popř. kdy Kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu. Provozovatel v rámci svých možností poskytne Uživatelům podporu za účelem řádného splnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy. V případě zaslání Zboží prostřednictvím obyčejného psaní nebo obyčejného balíku Provozovatel nebude posuzovat případné spory týkající se doručení či nedoručení zásilky vzniklé mezi Kupujícím a Prodejcem. Zvláštní úprava programu "Aukro+" dle čl. 4.2 není tímto ujednáním dotčena.
   3. 6.2.3 Strany jsou oprávněny veškerou komunikaci mezi Prodejcem a Kupujícím ve věci vztahu vzniklého uzavřením kupní smlouvy (zejména předání údajů nezbytných pro provedení platby a pro zaslání Zboží, reklamace, odstoupení od smlouvy apod.) vést elektronicky na e-mailové adresy, předané Provozovatelem dle čl. 6.1.1, případně na jiné adresy, o nichž se strany smlouvy prokazatelně informují.
   4. 6.2.4 Práva a povinnosti Kupujícího dle čl. 6.1 a 6.2 se vztahují také na Uživatele bez registrace.
 7. Provize a poplatky
  1. 7.1 Provize Provozovatele
   1. 7.1.1 Skončí-li Nabídka úspěšně, tzn. vznikla-li Prodejci povinnost uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím, popř. přijal-li Prodejce návrh na uzavření kupní smlouvy v režimu Kup Teď, vzniká Provozovateli vůči Prodejci nárok na provizi, a to ve výši a za podmínek uvedených v Provizních podmínkách. Nárok na provizi vzniká Provozovateli i v případě úspěšně skončených Nabídek, jejichž předmětem je motorové vozidlo ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, umístěné v odpovídající kategorii Auto-Moto, kde po skončení takové Nabídky kupujícímu ani prodávajícímu nevzniká povinnost uzavřít kupní smlouvu (čl. 3.6.1).
  2. 7.2 Poplatky
   1. 7.2.1 Provozovatel si účtuje poplatek za vložení nabídky. Nárok na tento poplatek vzniká Provozovateli okamžikem, kdy začala Nabídka, tzn. kdy Prodejce vystavil Zboží.
   2. 7.2.2 Provozovatel nabízí Uživatelům další služby určené k podpoře prodeje Zboží. Za využití těchto služeb si Provozovatel účtuje poplatky, a to ve výši a za podmínek uvedených v příloze „Provizní podmínky a sazebník poplatků“.
  3. 7.3 Platební podmínky
   1. 7.3.1 Uživatelé jsou povinni hradit provize a poplatky řádně a včas prostřednictvím bezhotovostního převodu ve prospěch bankovního účtu Provozovatele, který je uveden na stránce v rámci sekce „Moje Aukro“ https://aukro.cz/moje-aukro/muj-ucet/aktualni-zustatek nebo v Nápovědě, popř. který Provozovatel Uživateli sdělil.
   2. 7.3.2 Provozovatel vystaví každému Uživateli, kterému vznikla povinnost hradit provizi nebo poplatek, souhrnný daňový doklad a to se všemi náležitostmi dle platných právních předpisů.
  4. 7.4 Předplacení zpoplatněných služeb
   1. 7.4.1 Uživatelé jsou oprávněni předplatit si užívání služeb v rámci Systému Aukro (tj. služeb, za které Provozovatel účtuje provize a poplatky ve smyslu čl. 7.1., dále jen „zpoplatněné služby“) uhrazením určité částky na účet Provozovatele (samostatně, nebo v rámci úhrady poplatků a provizí, na něž již Provozovateli vznikl dříve nárok).
   2. 7.4.2 Na základě předplacení služeb ve smyslu předchozího odstavce získává Uživatel právo na využití zpoplatněných služeb Systému Aukro po dobu následujících 12 měsíců, anebo do vyčerpání předplacené částky, podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve. Předplacenou částku vyúčtuje Provozovatel Uživateli daňovým dokladem. Veškeré provize a poplatky, na něž Provozovateli vznikne vůči Uživateli nárok ve smyslu tohoto čl. 7, jsou v průběhu trvání předplaceného období uhrazeny z předplacené částky k okamžiku jejího přijetí na účet Provozovatele. Přehled o čerpání jednotlivých zpoplatněných služeb Systému Aukro poskytuje Provozovatel Uživateli v rámci Uživatelského účtu.
   3. 7.4.3 Nevyužití zpoplatněných služeb Systému Aukro dle předchozího odstavce v průběhu předplaceného období nezakládá nárok Uživatele na jakékoli vrácení předplacené částky, s výjimkou odstoupení od smlouvy Uživatelem – spotřebitelem ve smyslu následujícího odstavce. Další využití zpoplatněných služeb Systému Aukro po uplynutí předplaceného období je možné pouze na základě jednorázové následné úhrady provizí a poplatků ve smyslu čl. 7.1. a 7.2., anebo na základě předplacení nového období.
   4. 7.4.4 Předplacením zpoplatněných služeb ve smyslu tohoto čl. 7.4. je mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena dílčí smlouva o užívání zpoplatněných služeb Systému Aukro po dobu trvání předplaceného období. V případě, že je Uživatelem vůči Provozovateli v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku (tedy je-li fyzickou osobou a nejedná-li při využívání Systému Aukro v rámci své podnikatelské činnosti), je oprávněn od uvedené dílčí smlouvy odstoupit ve smyslu § 1829 občanského zákoníku, a to ve lhůtě 14 dní od uzavření dílčí smlouvy (tedy od přijetí předplacené částky Provozovatelem). Odstoupení od dílčí smlouvy se v takovém případě řídí následujícími podmínkami:

    a) odstoupení je nutno zaslat Provozovateli e-mailem, případně prostřednictvím Uživatelského účtu, nabízí-li Provozovatel tuto možnost; možnost odstoupení v rámci Uživatelského účtu plní funkci formuláře pro odstoupení od smlouvy;
    b) k zachování lhůty k odstoupení postačuje, aby bylo odstoupení prokazatelně odesláno Provozovateli před jejím uplynutím;
    c) odstoupením ve stanovené lhůtě dílčí smlouva zaniká, a Provozovatel je povinen vrátit Uživateli přijatou předplacenou částku; v případě, že v průběhu doby pro odstoupení od smlouvy došlo k částečnému čerpání zpoplatněných služeb Systému Aukro, vrátí Provozovatel Uživateli ve smyslu § 1834 občanského zákoníku pouze poměrnou část předplacené ceny po odečtení ceny vyčerpaných zpoplatněných služeb;
    d) předplacenou částku, kterou je na základě odstoupení od smlouvy Provozovatel povinen Uživateli vrátit, vrací Provozovatel převodem na bankovní účet Uživatele, z něhož předplacenou částku zaslal;
    e) nárok na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1837 písm. a) občanského zákoníku zaniká vyčerpáním celé předplacené částky na zpoplatněné služby Systému Aukro před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
    f) odstoupením od smlouvy dle tohoto článku není nijak dotčena Smlouva ve smyslu idst. 1.1.14 těchto Obchodních podmínek, ani právo Uživatele nadále užívat Systém Aukro i jeho zpoplatněné služby formou jednorázové následné úhrady provizí a poplatků ve smyslu čl. 7.1. a 7.2., anebo na základě předplacení nového období.

  5. 7.5 Vrácení provize a poplatků
   1. 7.5.1 Za podmínek uvedených v Provizních podmínkách a sazebníku poplatků může Provozovatel rozhodnout o vrácení provize či poplatků.
 8. práva a povinnosti smluvních stran
  1. 8.1 Práva a povinnosti Uživatele
   1. 8.1.1 Uživatel nesmí sám ani prostřednictvím zástupce manipulovat s výsledkem Nabídky a cenou jím nabízeného Zboží způsobem, který mu přinese neoprávněnou výhodu.
   2. 8.1.2 Uživatel je povinen udržovat své Uživatelské účty a hesla k nim v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Provozovatele jejím úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.
   3. 8.1.3 Uživatelé nejsou v souvislosti s používáním Systému Aukro oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce Systému Aukro nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu Provozovatele. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do Systému Aukro, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost Systému Aukro.
   4. 8.1.4 Obsah umístěný na internetových stránkách Provozovatele, popř. v databázích systému podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování včetně rozmnožování za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu Provozovatele je nepřípustný.
  2. 8.2 Ochrana osobních údajů
   1. 8.2.1 Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci, a to za podmínek uvedených v příloze „Pravidla ochrany osobních údajů“.
  3. 8.3 Omezení odpovědnosti provozovatele
   1. 8.3.1 Provozovatel rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Uživatele nebyla správná. Provozovatel dále neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v případě zrušení jeho příhozu Provozovatelem ve smyslu čl. 5.1.7.
   2. 8.3.2 Provozovatel se nepodílí na obsahu Nabídek, popisu Zboží, stránek „Informace od Prodejce“, komentářů, či skupin vyskytujících se v rámci Systému Aukro a přístupných prostřednictvím sítě internet a za tento obsah neodpovídá. V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů je Provozovatel oprávněn pozastavit příslušné Nabídky nebo celé Uživatelské účty. Při podezření ze spáchání trestného činu Provozovatel uvědomí orgány činné v trestním řízení.
   3. 8.3.3 Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel je oprávněn popř. povinen předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se prostřednictvím Systému Aukro dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.
  4. 8.4 mimosoudní Řešení spotebitelských sporů
   1. 8.4.1 V případě vzniku sporu mezi Uživatelem, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ, a Provozovatelem, vyplývajícího z užívání Systému Aukro, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
   2. 8.4.2 Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
   3. 8.4.3 Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod https://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
   4. 8.4.4 Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb Systému Aukro, poskytovaných Provozovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Kupujícími (spotřebiteli) a Prodejci - podnikateli vyplývající z kupních smluv uzavřených prostřednictvím Aukra; i takový spor může být ve smyslu čl. 8.4.1 řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Kupující vůči Prodejci - podnikateli v postavení spotřebitele, avšak bez účasti Provozovatele.
 9. Výluky a omezení provozu systému, prodloužení doby trvání nabídky
  1. 9.1 Výluky systému
   1. 9.1.1 Provozovatel provádí pravidelnou údržbu Systému Aukro a za tímto účelem je oprávněn jeho provoz omezit popř. na určitou dobu zcela vyřadit z provozu (výluka). Provozovatel je povinen termín výluky a přibližnou délku výluky oznámit na svých internetových stránkách alespoň 1 hodinu předem. Výluky se plánují především na noční hodiny.
   2. 9.1.2 Pokud netrvá výluka déle než 12 hodin, je doba trvání všech Nabídek, která uplyne během výluky, prodloužena o 24 hodin. Pokud trvá výluka déle než 12 hodin, jsou kromě Nabídek, jejichž doba trvání uplyne během výluky, prodlouženy o 24 hodin též všechny Nabídky běžící (trvající) v době výluky.
   3. 9.1.3 Provozovatel je oprávněn implementovat na stránky Systému Aukro analytické nástroje sloužící k analýze chování Kupujících na stránkách Systému Aukro. Nasazením těchto nástrojů může být dočasně omezena dostupnost některých placených funkcí pro některé Kupující (například funkce zvýraznění Nabídky). V případě, že nasazení těchto analytických nástrojů má za následek úplnou nedostupnost dané funkce vůči všem Kupujícím, Provozovatel Uživateli, který funkci zaplatil, kompenzuje cenu uhrazenou za užití dané funkce v rozsahu pokrývajícím dobu, po kterou byla funkce nedostupná (za kompenzaci se považuje rovněž prodloužení doby užívání funkce o dobu její nedostupnosti). V případě pouze částečné nedostupnosti funkce pouze pro některé Kupující, nárok Uživateli na kompenzaci dle předchozí věty nevzniká.
  2. 9.2 Technické potíže
   1. 9.2.1 Pokud po dobu kratší než 6 hodin nemůže v důsledku technických potíží Systému Aukro převážná většina Uživatelů umísťovat své Nabídky (přihazovat) nebo jsou nedostupné klíčové funkce pro nalezení Nabídky (výpis předmětů v kategoriích nebo nástroj pro vyhledávání), jsou Nabídky, jejichž doba trvání uplyne během výpadku nebo do 15 minut po jeho odstranění, prodlouženy o 24 hodin.
   2. 9.2.2 Pokud po dobu delší než 6 hodin nemůže převážná většina Uživatelů v důsledku technických potíží Systému Aukro umísťovat své Nabídky (přihazovat) nebo jsou nedostupné klíčové funkce pro nalezení Nabídky (výpis předmětů v kategoriích nebo nástroj pro vyhledávání), jsou Nabídky, jejichž konec připadá na dobu výpadku, a zároveň Nabídky běžící (trvající) v době výpadku, prodlouženy o 24 hodin (nebo jejich násobku v případě výpadku delšího než 24 hodin).
   3. 9.2.3 V případě Nabídek, jejichž doba trvání uplynula v době výpadku a nebylo je z technických důvodů na straně Provozovatele možné prodloužit, vrátí Provozovatel Uživatelům v plné výši všechny poplatky vztahující se k těmto Nabídkám.
  3. 9.3 Kompenzace technických potíží
   1. 9.3.1 Nefungovala-li zpoplatněná služba prokazatelně v důsledku technických potíží Systému Aukro, má Uživatel nárok na vrácení poplatků za takovou službu.
   2. 9.3.2 Provozovatel může vrátit provizi, poplatky nebo poskytnout náhradu škody či jinou kompenzaci též v případech technických potíží, které nejsou shora v tomto čl. 9 uvedeny. Rozsah kompenzací záleží na době a následcích potíží a Provozovatel posoudí vzniklou situaci tak, aby mohly být kompenzace poskytnuty do 21. dnů po skončení Transakce (Transakcí), které (kterých) se potíže dotkly.
 10. pozastavení uživatelského účtu, odstoupení od smlouvy provozovatelem
  1. 10.1 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, Pozastavení Uživatelského účtu provozovatelem
   1. 10.1.1 Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit Uživatelský účet toho Uživatele, který podstatným způsobem porušil Smlouvu a tyto Obchodní podmínky, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Provozovatele, případně u kterého má Provozovatel důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.
   2. 10.1.2 Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit Uživatelský účet zejména z důvodu:

    a) uvedení nepravdivých údajů při registraci, popř. neoznámení změn těchto údajů;
    b) obchodování způsobem naplňujícím znaky výkonu podnikatelské činnosti dle § 420 a 421 NOZ, aniž by si Uživatel zřídil Podnikatelský účet;
    c) jednání uvedené v čl. 8.1.1, a/nebo v čl. 2.2 přílohy „Pravidla registrace a ověřování Uživatelů“ (neoprávněné nakládání s Uživatelským účtem) a/nebo v čl. 1.3.3 přílohy „Pravidla udělování komentářů a provozování stránky Informace od Prodejce,“ (zakázané využívání komentářů);
    d) vyzývání k prodeji mimo Systém Aukro,
    e) zmaření Transakce tím, že Prodejce bez důvodu hodného zřetele nepředal Zboží v souladu s uzavřenou kupní smlouvou;
    f) zmaření Transakce tím, že Kupující bez důvodu hodného zřetele nepřevzal Zboží v souladu s uzavřenou kupní smlouvou nebo neuhradil kupní cenu;
    g) prodej Zboží, jehož vlastnosti neodpovídají těm, co byly uvedeny v popisu příslušné Nabídky;
    h) prodej Zboží uvedeného v Seznamu zakázaného zboží popř. umístění takového Zboží v Nabídce;
    i) rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (spam);
    j) vyhýbání se plnění závazků vůči Provozovateli založením nového Uživatelského účtu;
    k) užívání vulgárních a hanlivých výrazů v rámci Nabídek, popř. při komunikaci s ostatními Uživateli nebo Provozovatelem a jeho zaměstnanci;

   3. 10.1.3 Osoba, které byl pozastaven Uživatelský účet nebo vůči které Provozovatel od Smlouvy odstoupil, není oprávněna se bez výslovného souhlasu Provozovatele opětovně zaregistrovat jako Uživatel.
   4. 10.1.4 Vyjde-li najevo, že Provozovatel od Smlouvy odstoupil v důsledku omylu a má-li Uživatel na dalším trvání Smlouvy zájem, obnoví Provozovatel Uživatelský účet Uživatele zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace.
   5. 10.1.5 Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá během trvání Smlouvy).
 11. Změna obchodních podmínek, Ukončení Smlouvy
  1. 11.1 Změna obchodních podmínek, Oznámení změn, Právo odmítnout změny
   1. 11.1.1 Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky nebo kteroukoliv jejich přílohu v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci s Uživateli či způsob uzavírání, změn a ukončení Smlouvy, ale také z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Provozovatelem. Provozovatel je dále oprávněn změnit Obchodní podmínky nebo jejich přílohu tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky partnerů, jejichž služeb užívá Provozovatel k zajištění Systému Aukro nebo jakékoliv související služby (např. dojde ke změně obchodních podmínek partnerů provozovatele služby Platby přes PayU). Nová verze Obchodních podmínek se však v žádném případě neužije na Nabídky/Transakce, které byly započaty ještě za účinnosti předchozí (starší) verze Obchodních podmínek.
   2. 11.1.2 Provede-li Provozovatel změny Obchodních podmínek, je povinen oznámit to Uživateli alespoň 14 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Obchodních podmínek (prostřednictvím oznámení na stránkách https://novinky.aukro.cz). Součástí oznámení bude rovněž odkaz na znění Obchodních podmínek ve formátu pdf, popř. v jiném formátu umožňujícímu zobrazení textové podoby Obchodních podmínek a jejich případnou jednoduchou archivaci. Informace o provedených a plánovaných změnách Obchodních podmínek a jejich příloh bude viditelná při přihlašování Uživatele ke svému Uživatelskému účtu.
   3. 11.1.3 Uživatel je oprávněn změny Obchodních podmínek odmítnout, a to ve formě výpovědi doručené elektronicky prostřednictvím vyplněného formuláře na adrese https://aukro.cz/kontakt?category=1&subCategory=10. Neodmítne-li Uživatel změny Obchodních podmínek, má se za to, že novou verzi (nové znění) Obchodních podmínek akceptoval.
   4. 11.1.4 Podá-li Uživatel Provozovateli způsobem dle čl. 11.1.3, uplatní se na veškeré právní vztahy s Uživatelem původní znění Obchodních podmínek. Provozovatel je oprávněn neumožnit Uživateli provádění Transakcí a to až do doby skončení výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta skončí po potvrzení přijetí výpovědi Provozovatelem, nejdříve však po 45 dnech od skončení poslední Transakce, které se Uživatel účastnil jako Prodejce nebo Kupující a dále za předpokladu, že Uživatel uhradil vůči Provozovateli všechny své závazky.
  2. 11.2 Výpověď smlouvy
   1. 11.2.1 Provozovatel má právo Smlouvu vypovědět z důvodu odmítnutí změn Obchodních podmínek Uživatelem. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet prvního dne následujícího po doručení výpovědi. Výpověď je účinná okamžikem doručení výpovědi. Provozovatel je povinen učinit výpověď dále uvedeným způsobem, a to

    a) v písemné formě zaslané na adresu, kterou Uživatel naposledy uvedl v souvislosti s registrací či změnami registračních údajů (čl. 2.2), anebo
    b) v textové podobě prostřednictvím e-mailu zaslaného Uživateli na e-mailovou adresu, kterou tento Uživatel uvedl při registraci (čl. 2.2) nebo později a má ji uvedenu ve svém Uživatelském účtu.

   2. 11.2.2 Uživatel má právo i bez udání důvodu vypovědět Smlouvu. Výpověď musí být v textové podobě a musí být doručena Provozovateli výlučně v elektronické podobě prostřednictvím kontaktního formuláře https://aukro.cz/kontakt. Tento krok nezbavuje Uživatele povinnosti splnit své závazky k ostatním Uživatelům nebo k Provozovateli.
   3. 11.2.3 Vypoví-li Smlouvu Uživatel nebo Provozovatel, není Uživatel oprávněn zakládat během výpovědní lhůty účast v nových Nabídkách, a to ani jako Prodejce, ani jako Kupující. Uživatel je během výpovědní lhůty oprávněn činit pouze úkony k dokončení Transakcí ze skončených Nabídek.
  3. 11.3 Odstoupení od Smlouvy
   1. 11.3.1 Uživatel, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ, je oprávněn odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. K odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku může Uživatel využít kontaktního formuláře https://aukro.cz/kontakt.
   2. 11.3.2 Vystaví-li však Uživatel během uvedené lhůty 14 dnů Nabídku jako Prodejce, popř. zúčastnil-li se Transakce jako Kupující, od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit nemůže, neboť v tomto okamžiku Provozovatel začal se souhlasem a na výslovnou žádost Uživatele s poskytováním sjednaných služeb Systému Aukro, a kromě toho Uživatel svou účastí na Transakci učinil závazné právní úkony vůči třetím osobám.
   3. 11.3.3 Bez ohledu na možnost odstoupení Uživatele bez udání důvodu dle čl. 11.3.1 jsou Uživatel i Provozovatel oprávněni od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy druhou stranou za podmínek dle § 2002 NOZ. Neuzavřený výčet jednání, které je považováno za podstatné porušení Smlouvy ze strany Uživatele, je uveden v čl. 10.1.2.
  4. 11.4 Obecně k ukončení Smlouvy
   1. 11.4.1 Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).
 12. Závěrečná ustanovení
  1. 12.1 Vztahy ze Smluv uzavřených s Uživateli se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
  2. 12.2 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.